Arkiv for Marxisme

Tema: Marx 200 år

Nr 2 2018

5. mai er det 200 år siden Karl Marx ble født. Selv om vi markerer dette i en verden som står fjernt fra det idealet han viet sitt livsverk til, kan man knapt overvurdere den betydningen dette livsverket har hatt. Politiske tenkere kommer og går, Marx består.  

Les resten av artikkelen

Den glemte delen av Kapitalen

Nr 3 2017

Andre bok av Kapitalen, den som kom ut i 1885 (etter Marx’ død), er nå oversatt til norsk av Harald Minken. Den nye oversettelsen kommer i handelen om få måneder, om alt går som det skal. Det er andre gang denne delen av «Kapitalen» er oversatt – første gang var for over 80 år siden, […]

Les resten av artikkelen

Om å bake brød i en kapitalistisk økonomi

Nr 3 2017

Det har vært skrevet mye om hva som skaper verdier, både før og ­etter Marx. Dette er noe av det mest forståelige som er blir publisert om et vanskelig tema. En introduksjon av høy klasse, men ikke beregnet på de høye klasser. Nina Björk er forfatter, debattant, litteraturviter og kulturskribent. Hun har blant annet skrevet […]

Les resten av artikkelen

En sosialistisk framtid

Nr 4 2013

Å slutte å snakke om sosialismen som et alternativt sosialt-økonomisk system vil føre til at de systemkritiske ideene går i glemmeboka og en ender opp som et reint reformistisk parti, slik det ser ut som vil skje med SV.

Les resten av artikkelen

Klasseanalyse i dag – marxistiske og sosiologiske tilnærminger

Nr 4 2005

Den marxistiske forståelsen av det kapitalistiske systemet slik den ble skissert i Det kommunistiske manifest (Marx og Engels 1998 [1848]), står forunderlig sterkt. Her vises kapitalismens drivkrefter, revolusjoneringen av teknologien, innlemmelsen av hele verden i det kapitalistiske marked og hvordan politiske og kulturelle overbygninger underordnes de kapitalistiske interessene. I store drag er denne forståelsen fortsatt riktig – de vyene som Marx og Engels la fram i Manifestet for over 150 år siden har faktisk forbløffende aktualitet.

Men klasseanalysen i Manifestet er problematisk.

Les resten av artikkelen

Sosialisme faller ikke ned fra himmelen

Nr 2 2007

Noen mennesker tror at man kan forandre verden uten å ta makta. Nei, sier de, dere må ikke en gang tenke på å prøve gjøre bruk av staten. (1) Hvorfor? Fordi, som John Holloway forsikrer: «Å kjempe gjennom staten er å bli involvert i den aktive prosessen med å påføre seg selv nederlag.» Nei, proklamerer de, (per definisjon) kan ikke staten utfordre kapitalismen. Hvorfor? Fordi den er del av kapitalen. Og virkelig, som Holloway skriver: Staten (enhver stat) må gjøre alt den kan for å skaffe tilveie forutsetninger som fremmer kapitalens profitabilitet.»

 

Les resten av artikkelen

Schwestern, Genossinnen!

Nr 1 2005

Søstre, kamerater! kom første gang ut i 1987, og er altså skrevet for snart 20 år siden. Mye har skjedd i verden i disse årene, ikke minst ideologisk: Vi har opplevd Sovjetsamveldets sammenbrudd, som utropes til sosialismens endelige nederlag. USA har inntatt posisjonen som eneste supermakt. Mens anti-imperialistiske frigjøringsbevegelser på 1960- og 70-tallet ofte var marxistisk inspirert, spiller nå religiøse strømninger en betydelig rolle i motstandskampen. 

Les resten av artikkelen

Om Gramscis hegemonibegrep

Nr 1 2005

En klasse kan ikke tilegne seg nasjonalt lederskap og bli hegemonisk dersom den begrenser seg til klasseinteresser; den må også ta opp i seg folkelige og demokratiske krav og kamper som ikke har en ren klassekarakter, skriver forfatteren blant annet i denne artikkelen.

Les resten av artikkelen

Maoismens bidrag

Nr 4 2006

Den andre internasjonalens marxisme, som var sentrert om proletariatet og Europa, hadde til felles med den herskende ideologien på den tida et lineært syn på historien. Det innebar at alle samfunn først måtte passere gjennom et stadium av kapitalistisk utvikling før de var i stand til å forsøke å nå sosialismen. Frøene til dette stadiet ble plantet av kolonialismen, som nettopp av den grunn var «historisk positiv». Den var totalt fremmed for den idéen at «utviklinga» av noen (de herskende sentrene) og «underutviklinga» av andre (de beherskede periferistatene) var like uatskillelige som de to sidene på samme mynt, siden begge var iboende resultater av kapitalismens verdensomfattende ekspansjon.

Les resten av artikkelen

Beyond Capital (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

Rødt! ga tidligere i år ut Michael Lebowitz’ bok Sosialisme skapes ikke i himmelen!. Mye av det teoretiske grunnlaget for denne boka finner du i Beyond Capital.

Les resten av artikkelen

Er frihet og liv ett fett?

Nr 1 2001

Eivind Volder Rutle er leder av Rød Ungdom I løpet av mine 22 leveår har jeg aldri opplevd så revolusjonære tilstander i Norge som akkurat nå. Konsentrasjonen av penger og makt rundt stadig færre mennesker og raseringa av velferdsstaten skvetter mer og mer bensin på et bål av frustrasjon. Norges befolkning er sint og forbanna, […]

Les resten av artikkelen

Produksjon og økonomi i et sosialistisk Norge

Nr 4 2000

Torstein Dahle er bystyrerepresentant for RV i Bergen og er utdannet siviløkonom. Arbeider nå i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte Det er en tragedie at hver gang vi skal presentere vårt alternativ til kapitalismen, så starter vi med Paris-kommunen og ender opp med å fortelle hva vi mener gikk galt i Sovjet og i Kina. […]

Les resten av artikkelen

Nr 4 2000

Torstein Dahle er bystyrerepresentant for RV i Bergen og er utdannet siviløkonom. Arbeider nå i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte Uansett hva man måtte mene om markedet, vil det finnes markedsstyrt økonomisk virksomhet i den første tiden under sosialismen. Spørsmålet er: Hvordan skal vi forholde oss til det? For å kunne svare på det, må […]

Les resten av artikkelen

Tilbake til Marx

Nr. 3 1997

    Ellen Meiksins Wood er medredaktør i det uavhengige, amerikanske sosialistiske tidsskriftet «Monthly Review». Artikkelen fra Monthly Review (juni 1997) var opprinnelig en innledning i 1997 på Konferansen for sosialistiske intellektuelle. Oversatt av Johan Petter Andresen. Monthly Reviews hjemmeside: http://www.igc.apc.org/MonthlyReview/ Det historiske øyeblikket vi lever i nå, er det beste – ikke det verste. […]

Les resten av artikkelen

Fremmedgjøring

Nr. 2 1997

Fremmedgjøring er et grunnleggende begrep i Marx’ analyse av samfunnet. Marx ser fremmedgjøring og privateiendom som to sider av samme sak. Hvordan skal vi forstå dette begrepet? Kan vi forstå dagens virkelighet ut fra det? Angår det oss? En stø kurs ut av kapitalismen forutsetter god kjennskap til hvordan samfunnet er laga og hva som […]

Les resten av artikkelen

Marxistisk filosofi – en kort innføring

Nr 3 1996

Heftet er utgitt av studieutvalget i AKP med støtte fra Studieforbundet Ny verden. Det var et bilag til Røde Fane 3/1996 Forord Marxistisk filosofi – som verktøy i klassekampen A. Filosofisk materialisme Vitenskap og religion B. Historisk materialisme Produksjon Samfunnstyper Menneskesamfunn før klassedelingen Slaveholdersamfunnet Føydalsamfunnet Kapitalismen Fremmedgjøring Økologi, utvikling og profitt Revolusjon Sosialisme/kommunisme Klassekrefter Perspektiv […]

Les resten av artikkelen

Global kvinnefrigjøring

Nr 1 1995

Kampen for kvinners likeverd og frigjøring står i fokus i denne artikkelen. Denne kampen arter seg forskjellig i nord og sør. For marxister må rammene for systemet sprenges for å oppnå reelt likeverd for alle mennesker, både kvinner og menn og ulike folkegrupper over hele verden. Det må skapes nye samfunnsformer. Kvinnekampen slik vi kjenner […]

Les resten av artikkelen

Klassekamp i Europa

Nr 1 1995

Vedvarende økonomisk stagnasjon kjennetegner OECD-landa. For hvert tiår siden 1950 har veksten i BNP sunket. Fra og med begynnelsen på 1970-tallet har arbeidsløsheten vokst. Alle viktige tendenser som utvikler seg i verden idag, er internasjonale i innhold, sier en gammel, revolusjonær økonom ved navn Paul Sweezy. Økonomien er blitt internasjonalisert i en grad verden hittil […]

Les resten av artikkelen

Hva er produktivt arbeid?

Nr 1 1995

Røde Fane ønsker å utvikle diskusjonen blant revolusjonære om hvordan vi skal forstå det som skjer og hva slags politikk vi skal legger opp for å møte både det ideologiske angrepet og de omfattende endringene. Denne artikkelen er ment som et innspill. (red) I media går det en debatt om verdiskaping og offentlig sektor. Samtidig […]

Les resten av artikkelen

Schmidt, Marx og økologi

Nr 1 1995

Alfred Schmidt har fordreid Marx sitt natursyn til det ukjennelige, men han har også forkasta sjølve kjerna i det marxistiske prosjektet, utviklinga av den materielle framandgøringa fram mot si eiga oppheving. På denne måten skaper han ei fiendtlig motseiing mellom Marx og naturvernarane. Våren 1993 reiste Kristin Asdal ein debatt om Marx sitt natursyn i […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »