Arkiv for 1997-03

Ingen kategorier

Med markedet som motor

1997-03

Privat profittjag er premisset. Organisasjonsformen er privat eierskap. Sånn fungerer markedet som motor. :Markedstilpasning fører til privatisering! Dette var min påstand i en artikkel i Røde Fane heftet, «Veivalg for fagbevegelsen», laget av AKPs faglige utvalg våren 1997. Jeg trekker fram utviklingen i tele- og post-sektoren. En konkret utvikling i retning mere privatisering kan arte […]

Les resten av artikkelen

Historisk fremmedgjøring

1997-03

Slik arbeidet organiseres under kapitalismen skaper dette en fremmedgjort tilværelse for arbeideren. Men denne form for fremmedgjøring er ikke den eneste. Det fremmedgjorte arbeidet opptrer innenfor et system hvor en allmenn fremmedgjøring grunnet det kapitalistiske samfunnets særegne måte å «se» verden dominerer. I Røde Fane nr. 2/97 har Jon Egil Brekke skrevet en interessant artikkel […]

Les resten av artikkelen

Demokratiet, rettighetene og marxismen

1997-03

      Kommentar til Benny Anderson: Uklart om rettighetene. Sammenhengen mellom den unge Marx sin feuerbach-avhengighet og den modne Marx sine eventuelle blinde flekker gjenstår å bevise*. Det er nok heller ikke slik en rekke kritikere, fra Popper, Hayek til Bernhard-Levy og nå Benny Andersson påstår, at det er Marx’ og Hegels feilaktige tanker […]

Les resten av artikkelen

Uklart om rettighetene

1997-03

Marxister har vært uklare i synet på de menneskelige rettighetene, skriver Benny Andersson i anledning av debatten om den blodige oppløsningen av demonstrasjonene på Den himmelske freds plass i Beijing 1989. Han blir imøtegått av Hans Isaksson. Den pågående debatten om Kina og de menneskelige rettighetene inneholder i det minste to typer spørsmål. Det første […]

Les resten av artikkelen

Okkupasjon og anti-imperialisme

1997-03

      Kurdistan er eit oljerikt område. Landet har nokre av dei viktigaste vannressursane i Midt-Austen, med Eufrat og Tigris som har utspring i landet. Kontrollen over vannressursane i Kurdistan vil gje kontroll over store delar av vannforsyninga til resten av Midt-Austen, og dermed mykje av produksjonen i desse landa. Om du tek bussen […]

Les resten av artikkelen

Lærdommer etter avisa Glåmdalen

1997-03

  Forfatteren er ansatt i Norsk Grafisk Forbund. Artikkelen har tidligere stått i medlemsbladet til NGF, Grafia Den 31.januar i år fattet A-pressen – der LO har aksjemajoriteten – vedtak om trykkeristruktur. Mot de ansatte representanters stemmer, ble det vedtatt at alle avisene på Lillestrøm, i Østfold og Glåmdalen skal trykkes på Lillestrøm. Den grafiske […]

Les resten av artikkelen

Tilbake til Marx

1997-03

    Ellen Meiksins Wood er medredaktør i det uavhengige, amerikanske sosialistiske tidsskriftet «Monthly Review». Artikkelen fra Monthly Review (juni 1997) var opprinnelig en innledning i 1997 på Konferansen for sosialistiske intellektuelle. Oversatt av Johan Petter Andresen. Monthly Reviews hjemmeside: http://www.igc.apc.org/MonthlyReview/ Det historiske øyeblikket vi lever i nå, er det beste – ikke det verste. […]

Les resten av artikkelen

Hvem sitt forsvar?

1997-03

      Det skjer store endringer innafor både det norske forsvaret og NATO. Dette er endringer som angår oss og vårt forhold til militæret. Hvem Norge allierer seg med, og i hvilken vei utviklinga styres, er et spørsmål som er for viktig til at det skal overlates til generaler og Brussel-lobbyister. Spørsmålene krever at […]

Les resten av artikkelen

Når marked går foran mennesket

1997-03

      I dagens Norge har vi ei akutt boligkrise. Det er ikke så forferdelig mange som ikke har bolig, men det er i overkant av seks tusen boligløse. Men det finnes ingen vilje til å skaffe disse menneskene et sted å bo. Derfor vil de stadig bli flere. Og krisa stadig større. Som […]

Les resten av artikkelen

Unionsveien

1997-03

      Forfatteren er EU-ansvarlig i Rød Valgallianse Da regjeringssjefen i EU hadde sitt toppmøte i Amsterdam 16. og 17.juni i år, markerte ble det foreløpige «høydepunktet» markert i den prosessen som har foregått det siste året. Amsterdam-traktaten innebærer en klar dreining i retning av mer integrasjon. De forskjellige regjeringskonferansene har alle hatt som […]

Les resten av artikkelen

Kollektiv ulykke – eller personlig lykke?

1997-03

I forrige nummer av Røde Fane har Asta Haaland og Leikny Øgrim (H/Ø) en debattartikkel kalt «Egenutvikling – alle kampers mål?». Der hevder de at det de helst vil, er å diskutere ideologi. Innledningsvis lar de det skinne gjennom at det er det bare de, og ingen andre som vil. Dem om det, men det […]

Les resten av artikkelen

Individenes frigjøring

1997-03

Asta Håland/Leikny Øgrim vil diskutere erfaringene fra kvinneopprøret i AKP, men reduserer det til et spørsmål om metoder for ledelse. Dette blir for snevert, for kvinneopprøret i AKP var så mye mer. Det viktigste vi gjorde var å utvikle en feministisk marxisme, en teori og et analyseredskap for kvinnekampen og klassekampen i Norge. En teori […]

Les resten av artikkelen

1997-03

      RV går inn i en valgkamp som av offisielt autoriserte valgkommentatorer blir karakterisert som spennende. Jeg tror ikke det er riktig. Denne valgkampen ser etter alle solemerker ut til å bli av de kjedeligste vi har sett. Valgkampen vil bli prega av kjendispolitikernes interne krangling om ministerposter, sentrumalternativer og statsmannskunst. Eksistensen av […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1997 nr 3

1997-03

Aslak Sira Myhre: Sentrumsalternativ og hjemmesittere Torill Nustad: Individenes frigjøring Birger Thurn-Paulsen: Kollektiv ulykke – eller personlig lykke? Kristine Mollø-Christensen: Unionsveien Kaia Storvik: Når marked går foran mennesket Jan Manseth: Hvem sitt forsvar? Ellen Meiksins Wood: Tilbake til Marx Einar Gullord: Lærdommer etter avisa Glåmdalen Espen Løkeland-Stai: Okkupasjon og anti-imperialisme Demokrati, rettigheter og marxisme Benny […]

Les resten av artikkelen

Et innspill om faglig strategi

1997-03

Siri Jensen er faglig leder i AKP Artikkelen er en kommentar til Stein Stugu: Arbeiderklassen og faglig strategi (RF nr 2, 1996) Stein Stugu skriver i Røde Fane nummer 2, 1996 om faglig strategi. Artikkelen reiser mange viktige problemstillinger og gir et godt utgangspunkt for diskusjon. Mange kjenner seg nok igjen i spørsmåla han reiser […]

Les resten av artikkelen