Arkiv for Olav Randen

Kriseforståing og nasjonal politikk

2020-02A

Med krise meiner me vanlegvis ein vanskeleg situasjon som vil gå over. No er det helsekrise, pleiekrise, medisinkrise, økonomisk krise, industrikrise, arbeidsplasskrise, fattigdomskrise, flyktningkrise. Men det går ikkje over. Oppvarminga, artsutryddinga, naturraseringa, havstigninga og erosjonen vil halde fram. Nye pandemiar vil kome, kanskje i år og kanskje ikkje før om ti eller tjue år. Det […]

Les resten av artikkelen

Kvar åttande av våre medmenneske lever under sveltegrensa

2016-03 Bokomtaler

Martín Caparrós: Sult Cappelen Damm 2016, 650 s I samband med Dag Solstads 75-årsdag i sommar sende NRK to timar program med samtaler mellom Solstad og hans forfattarkollega Klaus Hagerup. Solstad ordla seg omtrent slik: – Det var Vietnam-krigen som gjorde meg engasjert, rasande. Og Hagerup gav uttrykk for at han hadde opplevd det like […]

Les resten av artikkelen

Solidaritetstanken er universell

2016-02A

Trugar innvandringa velferdsstaten, slik Fjermeros hevdar, i Rødt! nr 2/2016? Mi oppfatning er, i likskap med Maria Wasvik i Rødt! 1-2016 og truleg til skilnad frå Halvor Fjermeros i neste nummer, at Ali og mange av hans jamlikar bør få opphaldsløyve i Norge.

Les resten av artikkelen

Er kravet om sekstimersdagen en nedvurdering av arbeidet?

2015-04

I flere nummer av tidsskriftet har vi hatt innlegg om sekstimersdagen, for og imot. Her svarer Johan Petter Andresen på en artikkel av Olav Randen i nr 1/2015. (red.)

Les resten av artikkelen

Arbeidsbehovet i Norge

2015-03

Denne artikkelen er eit forsøk på å vurdere arbeidsbehovet i Norge og difor om seks timars normalarbeidsdag er realistisk. Partiet Raudt og venstrefløya i Sosialistisk Venstreparti har fire kjernesaker, omsorg (ordet brukt i ei vid tyding), berekraftig miljøpolitikk, global solidaritet og seks timars arbeidsdag. Men dei legg ikkje fram materiale som viser korleis dei tenkjer […]

Les resten av artikkelen

Avvis sekstimarsdagen

2015-01

I denne artikkelen vil eg vise at kravet om seks timars arbeidsdag for alle står i vegen for klar tenking om korleis verdas problem med miljøøydelegging, ulikskap og fattigdom skal løysast. Det står også i vegen for at venstresida, særleg Raudt, skal få tilslutnad.

Les resten av artikkelen

Eit samfunn nedanfrå

2013-02

Me må snakke om underklassens samfunn, eller over tid heile folkets samfunn.

Oppgåva er at underklassen tek makta frå den vesle overklassen, og utviklar eigne prinsipp og metodar for samfunnet. Det er ein revolusjon i tydinga eit totalt maktskifte.

Les resten av artikkelen

Kapitalisme på hell?

2011-03

Sammenbruddet heiter boka til Pål Steigan. Det er ei bok om verda og framtida, ikkje mindre. Hovudtesen hans er at dagens kapitalistiske samfunn er nær ved å bryte saman og neppe vil overleve dette hundreåret. Difor trengst kommunisme i staden.

For lesarar av Rødt! er dette kjende tankar frå Steigan, men i boka utdjupar han dei.

Les resten av artikkelen

Norsk landbrukspolitikk i ei verd med svolt

2010-02

Norsk landbrukspolitikk handlar ikkje først og fremst om støtte til bøndene, om kulturlandskap eller distriktspolitikk.

Det handlar om mat i ei tid der matmangel er i ferd med å gå over frå å vere eit problem for delar av verda til å bli eit globalt problem. Det handlar om solidaritet med verdas fattige og svoltne, om miljø og klima.

Les resten av artikkelen

Befolkningspolitikk – eit globalt perspektiv

2009-04

Det at verdas folketal nærmar seg eit stabilt nivå, er eit av dei store framstega i vår tid. 2 barn per par bør bli ei global rettesnor.

Men denne målsetjinga når berre fram om kunnskapar om historie og respekt for andre levemåtar og kulturar ligg i botnen.

Den moralistiske kritikken av at folk i den tredje verda får så mange barn, står i vegen for ein fornuftig befolkningspolitikk.

Les resten av artikkelen

Svolt

2009-02

Det er vanskeleg for oss i det rike Nord å førestelle oss kva svolt eigentleg inneber. For det er så fjernt.   Sjølv om tal frå FN-organisasjonen for mat og landbruk, FAO, viser at 963 millionar av verdas innbyggjarar levde under sveltegrensa i 2008, finn vi få reportasjar, få intervju om og få skjønlitterære skildringar […]

Les resten av artikkelen

Det handlar om å overleve (miljø)

2008-01

Denne artikkelen diskuterer forholdet mellom naturen og marxismen og mellom naturen og kommunismen. Utgangspunktet er Pål Steigans artikkel Økokommunistisk manifest. Framtida begynner NÅ! i Rødt! nr 4, 2007. Eg er ikkje usamd i så mykje av det Steigan skriv, men eg synest at viktige vurderingar manglar og at perspektivet difor blir skeivt, skriv Olav Randen.

Les resten av artikkelen

Kampen om maten (omtale)

2005-02 Bokomtaler

I Norge må vi spise fiskeprodukter i langt større grad enn det vi gjør i dag. Landbruket alene vil ikke vil klare å forsyne oss med nok mat. Det er en av konsekvensene dersom produksjonsmåter og global matvarehandel skal følge de retningslinjene som stakes ut i boka Kampen om maten.

Les resten av artikkelen

Religion og politikk

2006-04

Folk flest er religiøse, og religion sit djupt i folk. Me vestlege ateistar og religiøst likesæle er globale unntak. Difor må me vere varsame med å gå til åtak på religion og religiøse. Framtida ligg i staden i at me respekterer og samarbeider med folk som høyrer til ulike religionar. For det er verdas religiøse småkårsfolk som har minst å tape og mest å vinne i arbeidet for ei berekraftig og rettferdig verd, skriv Olav Randen.

Les resten av artikkelen

Debatt: Etter naturøydeleggingane

2000-01

Olav Randen er småbrukar med geit og sau i Ål i Hallingdal. I tillegg driv han forlaget Boksmia. Han har skrive fleire bøker, sist Golfballar kan ikkje etast, ei bok om golf og miljø. Randen har hatt mange tillitsverv i Norsk bonde- og småbrukarlag og Noregs mållag. Debatten mellom Morten Falck (Røde Fane nr 2 […]

Les resten av artikkelen

Debatt. Stutt steg i rett lei

1999-04

«Morten Falck har rett i at forståinga for samanhengar i naturen har gått framover. Men i høve til naturens kompleksitet er vår kunnskapsløyse og uforstand meir sentral enn framgangane», skriver forfatteren i dette innlegget som diskuterer Falcks artikkel i Røde Fane 2-99. Eg oppfattar Morten Falck sin artikkel, «Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen», […]

Les resten av artikkelen

Døyr nasjonane?

1995-03

«Verdi er ei. Det veit me. Men det er ikkje hyggjeleg å tenkja seg henne som ein einsarta masse, ho må bestå av cellor, einingar. Og då er nasjonalstaten, som Malraux hevdar, den naturlege einingi. Det er ikkje småstatane, men dei store maktblokkene som er ein fåre for verdsfreden.» (Olav H Hauge 1972) Ein nasjon […]

Les resten av artikkelen

Bedehuset, Stalin og det konsekvente demokratiet

1994-04

Dei rette tankane kjem nedanfrå, ikkje ovanfrå eller utanfrå. Slike tankar vart forståtte i Noreg. Dei møtte tradisjonane frå det samfunnet Tacitus skildra og Grundtvig og Hans Nielsen Hauge vidareutvikla. Men den unge m-l-rørsla forstod ikkje sjøl desse banda. Bedehuset ligg på ein furumo midt i bygda. Det vakre tømmerhuset vart bygt på dugnad sist […]

Les resten av artikkelen