Arkiv for 1993

1993-0102

Innhold 1993 1–2

1993-0102

Pål Steigan: Vi gjenreiser Røde Fane (leder) Pål Steigan: Grip dagen, grip timen! (Til hundreårsdagen for Maos fødsel) Rolf Nilsen: Mao Zedongs feil Morten Falck: Den langvarige kampen for å tjene folket Sissel Henriksen: Europa for Kari og Fatima? Arnljot Ask: Kampen om Europa Jan Hårstad: Tysklandsforståelse Erik Ness: Reformer eller revolusjon (samtale mellom Torstein […]

Les resten av artikkelen

Leder Vi gjenreiser Røde Fane

1993-0102

Vi har bestemt oss for å gjenreise Røde Fane. Vi tror at et marxistisk tidsskrift er vel så viktig i dag som for 20 år sia. Det var i Røde Fane at AKPs klasseanalyse ble utviklet tidlig på 1970-tallet, og bladet har mange ganger bidratt til å utforme det teoretiske grunnlaget for den revolusjonære bevegelsen […]

Les resten av artikkelen

Grip dagen, grip timen! Til hundreårsdagen for Maos fødsel

1993-0102

Ett århundre har gått siden Mao Zedong ble født, kanskje det mest turbulente århundret i verdenshistorien. Mao satte sitt merke på dette århundret mer enn noen annen revolusjonær leder. I ett av sine dikt skriver han om noen ubetydelige insekter som drømmer om å velte kjempetreet. Mao er en slik malmfuru i skogen som hever […]

Les resten av artikkelen

Mao Zedongs feil

1993-0102

I dag er det vanskelig å benekte at Mao gjorde svært store feil på sine eldre dager. En må likevel se på helheten og ikke undervurdere Maos langvarige og gode arbeid fra før 1958, hevder artikkelforfatteren. Mao Tse-tung ble født for 100 år siden i den fattige bygda Shaoshan i Hunan-provinsen midt i det enorme […]

Les resten av artikkelen

Den langvarige kampen for å tjene folket

1993-0102

Er det noen grunn til å kalle seg maoist i dette steinete og tynt befolkete landet langt nord mot ishavet? Det er ikke aktuelt med bondeopprør ber, og tida for jordreformer er forlengst forbi, men har heller aldri vært inne. Hvordan ville Norge sett ut dersom en kinesisk krigsherre hadde vært raskere med å sette […]

Les resten av artikkelen

Europa for Kari og Fatima?

1993-0102

Artikkelen bygger på en innledning fra AKPs sommerleir 1993. Går det an i dagens verden å være både internasjonalist og nasjonalist? Bruke både nisselue og palestinasjal? Er det noe positivt å forsvare i den europeiske tradisjonen? I den norske? Sannelig, jeg lever i mørke tider Et troskyldig ord er dumt. En glattpanne tyder på ufølsomhet. […]

Les resten av artikkelen

Kampen om Europa

1993-0102

Forkorta, bearbeida innledning holdt på EF-konferanse i AKP 25. september 93 «Festung Europa» er under oppførelse. Et EF/Vest-Europa som reiser en mur mot de fattige delene av verden, enten det er det gamle Sør eller det nye som danner seg i Øst. Festningen skal stenge ute folk fra disse delene av verden som søker seg […]

Les resten av artikkelen

Tysklandsforståelse

1993-0102

Den norske m-l-bevegelsens Tysklands-forståelse er et av de tristeste kapitler i dens politiske historie … Det har vært en katastrofe og det ser ut til å fortsette som en katastrofe. Hvordan skal man forklare at den tyske imperialismens krigsminister, Volker Rühe, reiser land og strand rundt og legger om det norske forsvaret, holder pressekonferanse 31. […]

Les resten av artikkelen

Reformer eller revolusjon

1993-0102

Økonomen Torstein Dahle og læreren Terje Valen har snakket sammen. Om reform og revolusjon, og sosialismens forutsetninger. Samtalen mellom Torstein Dahle og Terje Valen foregår i Bergen, mens en lydbåndopptaker surrer og går. Bakgrunnen for diskusjonen er en debatt som pågår blant annet i avisa Klassekampen. Terje Valen: Det er noen som knytter all elendighet […]

Les resten av artikkelen

Holder m-l-m-visjonens politiske økonomi?

1993-0102

Skal diskusjonen om sosialismen komme videre, må vi forlate overproduksjonskriseteorien og teorien om produktivkreftenes og produksjonsforholdenes samfunnsmessiggjøring. Jeg har tidligere i Røde Fane skrevet noen innlegg om m-l-m-(marxismen-leninismen-Mao Tse Tungs tenkning)-visjonens politiske økonomi. Nå er jeg blitt bedt om å sammenfatte mitt syn på én side, noe jeg vil forsøke her. M-l-m-visjonen bygger etter mitt […]

Les resten av artikkelen

En lesende students tanker

1993-0102 Bokomtaler

Alle kildehenvisninger til Den tyske ideologi er hentet fra Karl Marx: Skrifter om den materialistiske historieoppfatning, Pax Forlag 1991. Se også debattsvar her Den tyske ideologi. Den første artikkelen av Marx jeg har lest. Og foreløpig den siste. En tekst det er vanskelig å gjøre seg ferdig med. Dette er et forsøk på å komme […]

Les resten av artikkelen

Nylesning av en gammel bok: Et sosialpolitisk eksempel

1993-0102 Bokomtaler

Kjersti Ericsson skrev boka Den tvetydige omsorgen med undertittelen «Sinnsykevesenets utvikling – et sosialpolitisk eksempel», Universitetsforlaget  1974. Fjerde opplag kom i 1990. Det er lett å dra paralleller til de psykisk utviklingshemmedes historie og situasjon, eller til barnevernet, eldreomsorgen osv fordi sinnsykevesenet i boka nettopp brukes som – som det står i undertittelen – et […]

Les resten av artikkelen

Thorvald Steen, Darwin og den politiske litteraturen

1993-0102

– Virkeligheten i dag er preget av et sterkt press for å formidle forenklinger og svart-hvitt bilder. Vi trenger ikke en litteratur som framstiller en forenkla virkelighet, sier forfatteren Thorvald Steen i dette intervjuet. Vi har snakket med Thorvald Steen, et politisk aktivt menneske, forfatter og nåværende leder av Den norske Forfatterforening. – Hvis vi […]

Les resten av artikkelen

Ut av sosialdemokratiet

1993-0102

Denne artikkelen er en forkorta utgave av en innledning holdt på sommerleiren til AKP 1993. Siri Jensen er faglig leder i Arbeidernes kommunistparti. Ulike former for motstand opererer i dag innafor en sosialdemokratisk ramme. Artikkelforfatteren mener at det er viktig å forene og organisere de kreftene som har interesser som bryter med denne måten å […]

Les resten av artikkelen

Likestillingsmyten

1993-0102

Vi har nettopp hatt en stortingsdebatt om regjeringas likestillingsmelding. Likestilling ses her som en egen sektor uavhengig av samfunnstruktur og maktforhold. Et eksempel er at kvoteringstiltak foreslås i kvinnedominerte yrker – uavhengig av over- og underordning kjønnene imellom. Et annet eksempel er at likestillingslover brukes som et argument for EF – uavhengig av de fire […]

Les resten av artikkelen