Arkiv for 1974

1974-01
1974-02
1974-03

Skal vi banke nazisvina?

1974-03

Det er farlig å få en debatt mellom de «snille» som er mot vold og for massemobilisering og de «slemme» som bare vil slå. I forrige nummer av Røde Fane tar lederartikkelen opp spørsmålet om å banke opp nazister. Argumentasjonen bygger på et forsvar av den maoistiske masselinjen. Det fremheves at forskjellen på partier av […]

Les resten av artikkelen

Skal jordbruket legges ned?

1974-03

APs linje har vært nedlegging av norsk jordbruk. De første krisetegn viser seg nå i Norge. Perspektivet for norsk jordbruk er alvorlig foran oljeeventyret. Den fortsatte saneringen AP legger opp til står i direkte motstrid til arbeiderklassens interesser. Situasjonen i norsk jordbruk I 1969 var det 155 000 selvstendige jordbruksenheter i Norge. Hvert år blir […]

Les resten av artikkelen

DNA-våpen i oljepolitikken. To eksempler

1974-03

Regjeringa trenger en stram «inntektsfordelingspolitikk», kontroll med rammene for lønnsoppgjøra og redskaper for å få investeringene til å flyte fritt til oljeindustrien. Skånlandutvalgets innstilling er ikke glemt. Kleppes plan for «deprivatisering» av bankvesenet kommer laglig. Både Skånlandutvalgets innstilling, hvor det blir foreslått opprettet et pris- og inntektspolitisk råd, og DNA-regjeringas forslag om deprivatisering av bankene, […]

Les resten av artikkelen

Kamp mot oljeinvesteringene

1974-03

Lønnsoppgjøret dreier seg om kroner og ører. Men det dreier seg også om kamp mot monopolkapitalen på en rekke andre områder. Lønnsoppgjøret våren 74 kunne blitt en viktig del av folkets kamp mot monopolenes forsøk på rovdrift på nordsjøolja. AP og SV delte ansvaret for at dette ikke ble tilfelle. Det er vel dokumentert at […]

Les resten av artikkelen

Arbeidernes leksikon

1974-02

«Ekornene (sciurus) hører til gnagerne. De har en lang busket hale. « –» Flagg, et stykke tøy avbestemt farvesammensetning og mønster, som ved å festes til en stang eller ved andre midler bringes til å flagre i vinden … «Så knappe og fyndige kunne artiklene i Arbeidernes Leksikon være. Det var ikke noe hvilket som […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Hovedspørsmålet i diskusjonen: Kampen mot den borgerlige militærismen

1974-02

Et av de viktigste spørsmåla som ml-bevegelsen brøt med SFs kulturradikalisme på, var kampen mot den småborgerlige pasifismen. Vi stilte den væpna revolusjonens vei opp imot vage illusjoner om «ikke-vold», vi stilte soldatkampen og den anti-militaristiske kampen opp imot sivilarbeidet og militærnektinga. I dag kan vi se at denne konsekvente linja har ført til at […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Hva slags forsvar duger for folket?

1974-02

I Røde Fane 1/74 tok vi opp klassekarakteren til det norske forsvaret, grunngav kvifor partiet fremjer parolen: «Ingen løyvingar til det borgarlege militærstellet» og vende oss mot tanken om at det lar seg gjere å kjempe fram eit nasjonalt forsvar under diktaturet til det imperialistiske monopolborgarskapet. Her prentar vi eit innlegg frå ein soldat som […]

Les resten av artikkelen

Studieopplegg.

1974-02

Sverre Knutsens artikler om «venstre»-opportunismen i Røde Fane 5 og 6 1973 og i dette nummeret bygger på foredrag han har holdt for Marx-Engels-skolen. De er et godt utgangspunkt for å studere «venstre»-opportunistenes standpunkter og deres angrep på oss, om at vi lurer arbeiderklassen til å tro på falske allierte, om at vi sprer illusjoner […]

Les resten av artikkelen

«Venstre»-opportunismen» i Norge (3)

1974-02 Ukategorisert

Dette er den siste av tre artiklar om «venstre»-opportunismen i Norge. Med «venstre»-opportunisme meiner vi dei ideologiske og politiske tendensane som framstår som «superrevolusjonære» i ord, men like fullt spelar ein reaksjonær rolle i politikken. Vi skal i denne siste artikkelen om «venstre»-opportunismen ta opp spørsmål som det klassemessige grunnlaget for «venstre»-opportunismen, hvordan de stiller […]

Les resten av artikkelen

Bresjnev opnar dørene for amerikansk monopolkapital

1974-02

Bresjnev opnar dørene for amerikansk monopolkapital I fjor sommar vitja generalsekretær Bresjnev USA. Reisa hadde to formål. For det første skulle det verdspolitiske samarbeidet mellom dei to supermaktene styrkast. Resultatet har vi sett mellom anna under og etter krigen i Mellomausten i fjor haust. På møtet vart Bresjnev og Nixon samde om ei «avtale om […]

Les resten av artikkelen

Lønnsoppgøret 1974

1974-02

Våre krav – fiendens taktikk Denne artikkelen byggjer på eit foredrag som vart halde på eit møte om lønnsoppgjeret arrangert av AKP(m-l) i Trondheim i midten av mars, før avtalen mellom Jern og Metall og Mekaniske Verksteders Landsforbund vart oppsagd og før det vart kjend kva slags pakkeløysing staten sat med i bakhanda. Mens norsk […]

Les resten av artikkelen

Oljeeventyr for imperialismen

1974-02

Regjeringa har lagt fram sin oljemelding. AP-propagandaen begynner å avtegne seg: Olja skal være en nasjonal ressurs, oljeutvinningen skal foregå i en moderat takt, av et overskudd på 12 kan bare 6 milliarder brukes i Norge, resten skal sikre norsk industri et liv etter oljeeventyret, ved at de investeres i utlandet osv. Dette er frasene, […]

Les resten av artikkelen

Kvinnefrontens 2. landsmøte

1974-02

Kvinnefronten heldt sitt andre landsmøte i Bergen 2. og 3. mars i år. Det møtte 165 delegater frå 59 stader i landet. Dei representerte 3 500 medlemmer – ei dobling frå i fjor. Landsmøtet vedtok å prioritere desse sakene i dette året: særeigne kvinnekrav i samband med lønsoppgjeret, rett til arbeid for kvinnene, utbygging av […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Fyrstikpikernes tog

1974-02

Glæd jer af hjærtet, I, som vil vinde, glæd jer, nu gryer den, frihedens dag, Toget, I ser, er den nordiske kvinde, vaagnet til kampen for arbejdets sag. Flokket om fanen, modige, stærke, bærer de frem mange tuseners krav. Daarerne smiler, dog snart skal de mærke: kræfter laa skjult i det blikstille hav.   Før […]

Les resten av artikkelen

Gjør bruk av Kvinnebevegelsens historiske erfaringer

1974-02

Siden kvinnebevegelsen oppstod har det eksistert ulike kvinnepolitiske linjer i kamp med hverandre. De har sitt utspring i de forskjellige kvinnenes klassetilhørighet. Vi må lære disse linjene å kjenne innenfra, om vi skal kunne skjelne mellom en proletær og en borgerlig kvinnepolitikk.

Les resten av artikkelen

Retten til arbeid – kvinnenes fremste krav

1974-02

Kvinneundertrykkinga har som all annen undertrykking en materiell basis. Det er på grunnlag av analysen av dette vi må komme fram til hva som er kvinnenes fremste krav i imperialismens og monopolkapitalens epoke.

Les resten av artikkelen

For ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøring

1974-03

»For ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøringFor ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøring. Den proletære linja for kvinnekamp står i motsetnad til ein borgarleg linje som feminismen,» hevda vi i førre nummeret av Røde Fane, der vegar og mål for kvinnekampen var hovudoppslaget. I ein annan artikkel vart det slått til […]

Les resten av artikkelen

Arbeidere om LO

1974-03

Det jubileres i pampenes hus. Klasseforræderiet skal feires. Samarbeidsmennene holder feite taler om seg sjøl. LO er 75 år. «Med LO i kamp for et bedre samfunn.» Slik lyder pampenes floskel. Hvilken kamp taler de om? Hvilket samfunn? Ikke har vi sett kampen. Ikke er samfunnet vårt. Vi stod i fabrikkhallens gass og røyk. Svette, […]

Les resten av artikkelen

SV – etter landskonferansen

1974-03

Det har vore landskonferanse i Sosialistisk Valforbund. Partane i forbundet vart samde om ein tidsplan forsamling i eitt parti. SV har dermed kome over dei største organisatoriske problema sine. Men kva med politikken? Har dei løyst nokre problem der? 20.–21. april held Sosialistisk Valforbund landskonferanse for å gjera vedtak om når dei skal samla SV […]

Les resten av artikkelen

Venstre»opportunismen. Fri import av arbeidskraft!

1974-03

Den »venstre»-opportunistiske gruppa KUL på Universitetet i Oslo gir ut ei avis de kaller »Gnisten». I 1. mai-nummeret kom de med angrep på den politikken AKP(m-l) har for å forsvare fremmedarbeidernes interesser. De går inn for fri import av fremmedarbeider, og stiller seg dermed på sida til den svarteste reaksjon.   KUL, fremmedarbeidere og »analyser» […]

Les resten av artikkelen

Neste side »