Arkiv for 1974

Nr 1 1974
Nr 2 1974
Nr 3 1974

Arbeidernes leksikon

Nr 2 1974

«Ekornene (sciurus) hører til gnagerne. De har en lang busket hale. « –» Flagg, et stykke tøy avbestemt farvesammensetning og mønster, som ved å festes til en stang eller ved andre midler bringes til å flagre i vinden … «Så knappe og fyndige kunne artiklene i Arbeidernes Leksikon være. Det var ikke noe hvilket som […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Hovedspørsmålet i diskusjonen: Kampen mot den borgerlige militærismen

Nr 2 1974

Et av de viktigste spørsmåla som ml-bevegelsen brøt med SFs kulturradikalisme på, var kampen mot den småborgerlige pasifismen. Vi stilte den væpna revolusjonens vei opp imot vage illusjoner om «ikke-vold», vi stilte soldatkampen og den anti-militaristiske kampen opp imot sivilarbeidet og militærnektinga. I dag kan vi se at denne konsekvente linja har ført til at […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Hva slags forsvar duger for folket?

Nr 2 1974

I Røde Fane 1/74 tok vi opp klassekarakteren til det norske forsvaret, grunngav kvifor partiet fremjer parolen: «Ingen løyvingar til det borgarlege militærstellet» og vende oss mot tanken om at det lar seg gjere å kjempe fram eit nasjonalt forsvar under diktaturet til det imperialistiske monopolborgarskapet. Her prentar vi eit innlegg frå ein soldat som […]

Les resten av artikkelen

Studieopplegg.

Nr 2 1974

Sverre Knutsens artikler om «venstre»-opportunismen i Røde Fane 5 og 6 1973 og i dette nummeret bygger på foredrag han har holdt for Marx-Engels-skolen. De er et godt utgangspunkt for å studere «venstre»-opportunistenes standpunkter og deres angrep på oss, om at vi lurer arbeiderklassen til å tro på falske allierte, om at vi sprer illusjoner […]

Les resten av artikkelen

«Venstre»-opportunismen» i Norge (3)

Nr 2 1974 Ukategorisert

Dette er den siste av tre artiklar om «venstre»-opportunismen i Norge. Med «venstre»-opportunisme meiner vi dei ideologiske og politiske tendensane som framstår som «superrevolusjonære» i ord, men like fullt spelar ein reaksjonær rolle i politikken. Vi skal i denne siste artikkelen om «venstre»-opportunismen ta opp spørsmål som det klassemessige grunnlaget for «venstre»-opportunismen, hvordan de stiller […]

Les resten av artikkelen

Bresjnev opnar dørene for amerikansk monopolkapital

Nr 2 1974

Bresjnev opnar dørene for amerikansk monopolkapital I fjor sommar vitja generalsekretær Bresjnev USA. Reisa hadde to formål. For det første skulle det verdspolitiske samarbeidet mellom dei to supermaktene styrkast. Resultatet har vi sett mellom anna under og etter krigen i Mellomausten i fjor haust. På møtet vart Bresjnev og Nixon samde om ei «avtale om […]

Les resten av artikkelen

Lønnsoppgøret 1974

Nr 2 1974

Våre krav – fiendens taktikk Denne artikkelen byggjer på eit foredrag som vart halde på eit møte om lønnsoppgjeret arrangert av AKP(m-l) i Trondheim i midten av mars, før avtalen mellom Jern og Metall og Mekaniske Verksteders Landsforbund vart oppsagd og før det vart kjend kva slags pakkeløysing staten sat med i bakhanda. Mens norsk […]

Les resten av artikkelen

Oljeeventyr for imperialismen

Nr 2 1974

Regjeringa har lagt fram sin oljemelding. AP-propagandaen begynner å avtegne seg: Olja skal være en nasjonal ressurs, oljeutvinningen skal foregå i en moderat takt, av et overskudd på 12 kan bare 6 milliarder brukes i Norge, resten skal sikre norsk industri et liv etter oljeeventyret, ved at de investeres i utlandet osv. Dette er frasene, […]

Les resten av artikkelen

Kvinnefrontens 2. landsmøte

Nr 2 1974

Kvinnefronten heldt sitt andre landsmøte i Bergen 2. og 3. mars i år. Det møtte 165 delegater frå 59 stader i landet. Dei representerte 3 500 medlemmer – ei dobling frå i fjor. Landsmøtet vedtok å prioritere desse sakene i dette året: særeigne kvinnekrav i samband med lønsoppgjeret, rett til arbeid for kvinnene, utbygging av […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Fyrstikpikernes tog

Nr 2 1974

Glæd jer af hjærtet, I, som vil vinde, glæd jer, nu gryer den, frihedens dag, Toget, I ser, er den nordiske kvinde, vaagnet til kampen for arbejdets sag. Flokket om fanen, modige, stærke, bærer de frem mange tuseners krav. Daarerne smiler, dog snart skal de mærke: kræfter laa skjult i det blikstille hav.   Før […]

Les resten av artikkelen

Gjør bruk av Kvinnebevegelsens historiske erfaringer

Nr 2 1974

Siden kvinnebevegelsen oppstod har det eksistert ulike kvinnepolitiske linjer i kamp med hverandre. De har sitt utspring i de forskjellige kvinnenes klassetilhørighet. Vi må lære disse linjene å kjenne innenfra, om vi skal kunne skjelne mellom en proletær og en borgerlig kvinnepolitikk.

Les resten av artikkelen

Retten til arbeid – kvinnenes fremste krav

Nr 2 1974

Kvinneundertrykkinga har som all annen undertrykking en materiell basis. Det er på grunnlag av analysen av dette vi må komme fram til hva som er kvinnenes fremste krav i imperialismens og monopolkapitalens epoke.

Les resten av artikkelen

Fram for en klasseanalyse av de norske kvinnene

Nr 2 1974

Ei klasseanalyse må gje svar på spørsmålet: «Kven er våre vener, og kven er våre fiendar» (Mao). Dette spørsmålet må og stillast for kvinnene. Dersom vi ikkje greier å finne dei rette svara på det, vil kampen for frigjeringa av kvinnene berre nå små resultat. Skal vi kunne gi kvinnebevegelsen en riktig retning, øke og […]

Les resten av artikkelen

Reis kampen blant arbeiderkvinnene

Nr 2 1974

Kvinnene i Norge treng sjølvstendige masseorganisasjonar for sine interesser og krav. Det trengst ein debatt om vegar og mål for å nå fram til dette. Vi må vite kva som er kvinnene sine fremste krav – og kva forkvinner som må vere grunnstammen i organisasjonane.

Les resten av artikkelen

Innholdsliste Røde Fane nr 2 1974

Nr 2 1974

Tema: For ei riktig linje i kvinnekampen – Reis kampen blant arbeider kvinnene s. 1 – Retten til arbeid – kvinnenes fremste krav s. 6 – Fram for en klasseanalyse av de norske kvinnene s. 12 – Gjør bruk av kvinnebevegelsens historiske erfaringer s. 24  Dokument Kvinnefronten – Johanna Schwarz: Prolog s. 37 – Kvinnefrontens […]

Les resten av artikkelen

Innhold Røde Fane nr 1 1974

Nr 1 1974

Røde Fane nr 1 1974 INNHOLD: Statens Voldsapparat Militærapparatet – kjerna i borgarstaten s. 1 Tron Øgrim: Pro-russisk femtekolonne i Norge'? s. 5 Finn Sjue: Hva slags forsvar trenger folket'? s. 10 50 år siden Lenins død « -Sverdet er Lenins lære» s. 38 V. 1. Lenin: Hvordan Kautsky gjør Karl Marx til en gjennomsnitts […]

Les resten av artikkelen

Militærapparatet kjerna i borgarskapet

Nr 1 1974

Stadig kjem det nye prov på at imperialismen og borgarskapet set inn vald mot folket berre det set seg i rørsle og krev noko meir enn det fienden er innstilt på å tåle. Kvar gong blir det ført til torgs påstandar om at dette likevel ikkje gjeld allment, ialle fall ikkje i framskridne kapitalistiske land, […]

Les resten av artikkelen

Pro-sovjetisk femtekolonne i Norge?

Nr 1 1974

Eit forsvar som ikkje reknar med at ein mogleg angriparstat kan få stønad frå ein svikefull femte-kolonne i landet sjøl, det er eit dårleg forsvar. Dette er noko alle skjønar. I dag prøver den norske staten å spele på dette. Dei trur dei skal få dempa motstanden mot dei øvingane som no er avslørde med […]

Les resten av artikkelen

Russisk femtekolonne i Norge

Nr 1 1974

Ville NATO-motstandere, AKP(m-l) og fagforeninger støtte Sovjet? I 60-åra var det vanlig å si på venstresida at «det er utenkelig at Sovjet skal angripe Norge». Faren er vel ikke så overhengende akkurat nå. Utenkelig er det likevel ikke– særlig om vi tenker noen år framover. I utenrikspolitikken står Sovjet i 70-åra fram som en brutal […]

Les resten av artikkelen

Hva slags forsvar trenger folket?

Nr 1 1974

«NATO, militærapparatet og politiet er i dag organisert og forberedt på å opprettholde monopolkapitalens diktatur med vold. Bare en hær organisert av arbeiderklassen vil kunne hindre at reaksjonen drukner revolusjonen i blod.» (AKP(m-l)s prinsipprogram). «Vi kan ikke slutte at overgangen til sosialismen må bli voldelig, fordi den har vært det i andre land. Vår oppgave […]

Les resten av artikkelen

Neste side »