Arkiv for 1974

Nr 1 1974
Nr 2 1974
Nr 3 1974

Sovjet har anerkjent GRUNK

Nr 3 1974

GRUNK – Kambodsjas nasjonale enhetsregjering – er i dag anerkjent som den eneste lovlige regjeringa i landet av 60 stater. En av de siste som har anerkjent den er Sovjetunionen. Først 9. oktober 1973 sendte de en melding til statssjefen Sihanouk om at de anerkjente og støttet hans regjering. Dermed hadde Sovjet lagt om sin […]

Les resten av artikkelen

Kambodsja: Lon Nol isolert

Nr 3 1974

I august 1973 ga USA opp bombinga i Kambodsja. De sier de har trukket seg fra krigen. Frigjøringsregjeringa kontrollerer 90 % av landområdet. I FN manglet det bare 4 stemmer på at den fikk sete som eneste lovlige representant for staten. Men fortsatt sitter lakeien Lon Nol i hovedstaden Phnom Penh. USA har lovet ham […]

Les resten av artikkelen

Fronten mot supermaktene del 3. Sovjet-USA: Mot ny verdenskrig?

Nr 3 1974

Dei to supermaktene USA og Sovjet har sams interesser i å kua folket i verda. Men dei slåst og seg imellom om å rå verda åleine. Dei slit båe med store økonomiske og politiske problem. Før eller seinare må kampen mellom dei verta så skjerpt at dei må ty til den militære styrken sin for […]

Les resten av artikkelen

Fram for en klasseanalyse av de norske kvinnene

Nr 2 1974

Ei klasseanalyse må gje svar på spørsmålet: «Kven er våre vener, og kven er våre fiendar» (Mao). Dette spørsmålet må og stillast for kvinnene. Dersom vi ikkje greier å finne dei rette svara på det, vil kampen for frigjeringa av kvinnene berre nå små resultat. Skal vi kunne gi kvinnebevegelsen en riktig retning, øke og […]

Les resten av artikkelen

Reis kampen blant arbeiderkvinnene

Nr 2 1974

Kvinnene i Norge treng sjølvstendige masseorganisasjonar for sine interesser og krav. Det trengst ein debatt om vegar og mål for å nå fram til dette. Vi må vite kva som er kvinnene sine fremste krav – og kva forkvinner som må vere grunnstammen i organisasjonane.

Les resten av artikkelen

Innholdsliste Røde Fane nr 2 1974

Nr 2 1974

Tema: For ei riktig linje i kvinnekampen – Reis kampen blant arbeider kvinnene s. 1 – Retten til arbeid – kvinnenes fremste krav s. 6 – Fram for en klasseanalyse av de norske kvinnene s. 12 – Gjør bruk av kvinnebevegelsens historiske erfaringer s. 24  Dokument Kvinnefronten – Johanna Schwarz: Prolog s. 37 – Kvinnefrontens […]

Les resten av artikkelen

Innhold Røde Fane nr 1 1974

Nr 1 1974

Røde Fane nr 1 1974 INNHOLD: Statens Voldsapparat Militærapparatet – kjerna i borgarstaten s. 1 Tron Øgrim: Pro-russisk femtekolonne i Norge'? s. 5 Finn Sjue: Hva slags forsvar trenger folket'? s. 10 50 år siden Lenins død « -Sverdet er Lenins lære» s. 38 V. 1. Lenin: Hvordan Kautsky gjør Karl Marx til en gjennomsnitts […]

Les resten av artikkelen

Militærapparatet kjerna i borgarskapet

Nr 1 1974

Stadig kjem det nye prov på at imperialismen og borgarskapet set inn vald mot folket berre det set seg i rørsle og krev noko meir enn det fienden er innstilt på å tåle. Kvar gong blir det ført til torgs påstandar om at dette likevel ikkje gjeld allment, ialle fall ikkje i framskridne kapitalistiske land, […]

Les resten av artikkelen

Pro-sovjetisk femtekolonne i Norge?

Nr 1 1974

Eit forsvar som ikkje reknar med at ein mogleg angriparstat kan få stønad frå ein svikefull femte-kolonne i landet sjøl, det er eit dårleg forsvar. Dette er noko alle skjønar. I dag prøver den norske staten å spele på dette. Dei trur dei skal få dempa motstanden mot dei øvingane som no er avslørde med […]

Les resten av artikkelen

Russisk femtekolonne i Norge

Nr 1 1974

Ville NATO-motstandere, AKP(m-l) og fagforeninger støtte Sovjet? I 60-åra var det vanlig å si på venstresida at «det er utenkelig at Sovjet skal angripe Norge». Faren er vel ikke så overhengende akkurat nå. Utenkelig er det likevel ikke– særlig om vi tenker noen år framover. I utenrikspolitikken står Sovjet i 70-åra fram som en brutal […]

Les resten av artikkelen

Hva slags forsvar trenger folket?

Nr 1 1974

«NATO, militærapparatet og politiet er i dag organisert og forberedt på å opprettholde monopolkapitalens diktatur med vold. Bare en hær organisert av arbeiderklassen vil kunne hindre at reaksjonen drukner revolusjonen i blod.» (AKP(m-l)s prinsipprogram). «Vi kan ikke slutte at overgangen til sosialismen må bli voldelig, fordi den har vært det i andre land. Vår oppgave […]

Les resten av artikkelen

«– Sverdet er Lenins lære»

Nr 1 1974

«- Sverdet er Lenins lære» Lenin døde 21. januar 1924.Han hadde ført en utrettelig kamp mot reaksjon og opportunisme og for proletariatets diktatur og kommunismen. Lenin skapte ikke Oktoberrevolusjonen, for den var et resultat av millionmassenes kamp og ofre. Men Lenin og bolsjevikpartiet, som han var skaperen av, ga revolusjonen retningen og det teoretiske grunnlaget. […]

Les resten av artikkelen

Hva slags forsvar duger for arbeidsfolk

Nr 1 1974

1. «Brukket gevær» duger ikke Som tidligere nevnt er det ingen partier på venstrefløya i norsk arbeiderbevegelse som står fram og hevder pasifismen som sin forsvarspolitikk. Men at den fremdeles eksisterer i stort monn som ideologiske vrakrester rundt om i mye av reformismens og revisjonismens politikk, det er hevet over tvil. Det er for eksempel […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Lenins skor

Nr 1 1974

Januar. Snø og inkje. Eg sit i natta, kameratane har gått. Var det slik den januardagen for femti år sidan? Telegrafapparata tikka og tikka – «Lenin er død – Lenin er død – . » Lenin er ikkje død! Så lenge det fins arbeidarar som slåss for proletariatets diktatur lever Lenin !Så ver helsa! Sett […]

Les resten av artikkelen

Lønnsoppgjøret1974 og oljekrisa

Nr 1 1974

Lønnsoppgjøret i 1972 var et av de dårligste etter krigen. Lavt prosenttillegg og manglende kompensasjon for prisstigningen har ført til sterk nedgang i disponibel reallønn for de fleste lønnsarbeidere i Norge. Høykonjunkturen i verdensøkonomien og oljeinvesteringene økte profitten i norskindustri. Siden 1972 har vi vunnet folkeavstemningen, og valget i 19 73 viste misnøye med klassesamarbeidspolitikken […]

Les resten av artikkelen

Ny kommunistisk bevegelse i USA

Nr 1 1974

Intervju med Mike Klonsky, formann i October League (m-l) Den moderne revisjonismens seier på SUKPs 20. partikongress førte til stor skade for den revolusjonære verdensbevegelsen. En rekke kommunistiske partier verden over gikk i oppløsning eller skiftet farge. I mange land ble den revolusjonære bevegelsen uten en proletarisk ledelse. Dette har gitt grobunn for mange slags […]

Les resten av artikkelen

Fronten motsupermaktene (2)

Nr 1 1974

«Stilt overfor imperialismens manøvre for å undergrave vår enhet forplikter vi oss til å stå samlet.» Vedtatt enstemmig av afrikanske regjeringssjefer i Organisasjonen for afrikansk enhet i mai 1973. Vi trykker her annen del i artikkelserien om den internasjonale fronten mot de to supermaktene USA og Sovjet. Hovedemnet for denne artikkelen er det arbeidet som […]

Les resten av artikkelen

Debatt: OBOS – redskap for leieboerne?

Nr 1 1974

I nr. 5 (Se http://www.akp.no/ml-historie/pdf/rode_fane/1974/rf_1974_01.pdf) i fjor brakte vi en artikkel om det største boligbyggelaget i Norge, OBOS. De som skreiv artikkelen sammenfatta synet sitt på denne måten: «OBOS er preget av sosialdemokratiets klassesamarbeidsideologi og kooperasjonspolitikk. Dette har resultert i at OBOS ved sin ledelse fører en borgerlig politikk – monopolenes og statens politikk – […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Målstrid er klassekamp

Nr 1 1974

E. Hansen og G. Wiggen (red): Målstrid er klassekamp. Målpolitiske artikler. Pax, 104 s., kr. 20,- Ein hær utan kultur er ein sløv hær, og ein sløv hær kan ikkje slå fienden. Mao Tse tung «I det sosialistiske strevet i Norge i dag viser det seg at det på mange felter i første omgang gjelder […]

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 3 1974

Oljeeventyret Sigurd Allern: Oljeeventyret … s. 2 Gull og grønne skoger for kvinnene? … s. 14 Skal jordbruket legges ned? . . . s. 20 Kamp mot oljeinvesteringene . . . s. 26 DNA-våpen i oljepolitikken: to eksempler s. 30 Kommentar SV – etter landskonferansen . . . s. 37 Kjell Pettersen: Arbeider om LO […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »