Arkiv for Nr 3 1974

Ingen kategorier

Skal vi banke nazisvina?

Nr 3 1974

Det er farlig å få en debatt mellom de «snille» som er mot vold og for massemobilisering og de «slemme» som bare vil slå. I forrige nummer av Røde Fane tar lederartikkelen opp spørsmålet om å banke opp nazister. Argumentasjonen bygger på et forsvar av den maoistiske masselinjen. Det fremheves at forskjellen på partier av […]

Les resten av artikkelen

Skal jordbruket legges ned?

Nr 3 1974

APs linje har vært nedlegging av norsk jordbruk. De første krisetegn viser seg nå i Norge. Perspektivet for norsk jordbruk er alvorlig foran oljeeventyret. Den fortsatte saneringen AP legger opp til står i direkte motstrid til arbeiderklassens interesser. Situasjonen i norsk jordbruk I 1969 var det 155 000 selvstendige jordbruksenheter i Norge. Hvert år blir […]

Les resten av artikkelen

DNA-våpen i oljepolitikken. To eksempler

Nr 3 1974

Regjeringa trenger en stram «inntektsfordelingspolitikk», kontroll med rammene for lønnsoppgjøra og redskaper for å få investeringene til å flyte fritt til oljeindustrien. Skånlandutvalgets innstilling er ikke glemt. Kleppes plan for «deprivatisering» av bankvesenet kommer laglig. Både Skånlandutvalgets innstilling, hvor det blir foreslått opprettet et pris- og inntektspolitisk råd, og DNA-regjeringas forslag om deprivatisering av bankene, […]

Les resten av artikkelen

Kamp mot oljeinvesteringene

Nr 3 1974

Lønnsoppgjøret dreier seg om kroner og ører. Men det dreier seg også om kamp mot monopolkapitalen på en rekke andre områder. Lønnsoppgjøret våren 74 kunne blitt en viktig del av folkets kamp mot monopolenes forsøk på rovdrift på nordsjøolja. AP og SV delte ansvaret for at dette ikke ble tilfelle. Det er vel dokumentert at […]

Les resten av artikkelen

For ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøring

Nr 3 1974

»For ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøringFor ei riktig linje i kvinnekampen. Feminisme og kvinnefrigjøring. Den proletære linja for kvinnekamp står i motsetnad til ein borgarleg linje som feminismen,» hevda vi i førre nummeret av Røde Fane, der vegar og mål for kvinnekampen var hovudoppslaget. I ein annan artikkel vart det slått til […]

Les resten av artikkelen

Arbeidere om LO

Nr 3 1974

Det jubileres i pampenes hus. Klasseforræderiet skal feires. Samarbeidsmennene holder feite taler om seg sjøl. LO er 75 år. «Med LO i kamp for et bedre samfunn.» Slik lyder pampenes floskel. Hvilken kamp taler de om? Hvilket samfunn? Ikke har vi sett kampen. Ikke er samfunnet vårt. Vi stod i fabrikkhallens gass og røyk. Svette, […]

Les resten av artikkelen

SV – etter landskonferansen

Nr 3 1974

Det har vore landskonferanse i Sosialistisk Valforbund. Partane i forbundet vart samde om ein tidsplan forsamling i eitt parti. SV har dermed kome over dei største organisatoriske problema sine. Men kva med politikken? Har dei løyst nokre problem der? 20.–21. april held Sosialistisk Valforbund landskonferanse for å gjera vedtak om når dei skal samla SV […]

Les resten av artikkelen

Venstre»opportunismen. Fri import av arbeidskraft!

Nr 3 1974

Den »venstre»-opportunistiske gruppa KUL på Universitetet i Oslo gir ut ei avis de kaller »Gnisten». I 1. mai-nummeret kom de med angrep på den politikken AKP(m-l) har for å forsvare fremmedarbeidernes interesser. De går inn for fri import av fremmedarbeider, og stiller seg dermed på sida til den svarteste reaksjon.   KUL, fremmedarbeidere og »analyser» […]

Les resten av artikkelen

Sovjet har anerkjent GRUNK

Nr 3 1974

GRUNK – Kambodsjas nasjonale enhetsregjering – er i dag anerkjent som den eneste lovlige regjeringa i landet av 60 stater. En av de siste som har anerkjent den er Sovjetunionen. Først 9. oktober 1973 sendte de en melding til statssjefen Sihanouk om at de anerkjente og støttet hans regjering. Dermed hadde Sovjet lagt om sin […]

Les resten av artikkelen

Kambodsja: Lon Nol isolert

Nr 3 1974

I august 1973 ga USA opp bombinga i Kambodsja. De sier de har trukket seg fra krigen. Frigjøringsregjeringa kontrollerer 90 % av landområdet. I FN manglet det bare 4 stemmer på at den fikk sete som eneste lovlige representant for staten. Men fortsatt sitter lakeien Lon Nol i hovedstaden Phnom Penh. USA har lovet ham […]

Les resten av artikkelen

Fronten mot supermaktene del 3. Sovjet-USA: Mot ny verdenskrig?

Nr 3 1974

Dei to supermaktene USA og Sovjet har sams interesser i å kua folket i verda. Men dei slåst og seg imellom om å rå verda åleine. Dei slit båe med store økonomiske og politiske problem. Før eller seinare må kampen mellom dei verta så skjerpt at dei må ty til den militære styrken sin for […]

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 3 1974

Oljeeventyret Sigurd Allern: Oljeeventyret … s. 2 Gull og grønne skoger for kvinnene? … s. 14 Skal jordbruket legges ned? . . . s. 20 Kamp mot oljeinvesteringene . . . s. 26 DNA-våpen i oljepolitikken: to eksempler s. 30 Kommentar SV – etter landskonferansen . . . s. 37 Kjell Pettersen: Arbeider om LO […]

Les resten av artikkelen

Oljeeventyret

Nr 3 1974

Denne artikkelen bygger på foredraget Sigurd Allern holdt i Det norske studentersamfund 20. april i år (1974). Motinnleder var Per Kleppe, finansminister i DNA-regjeringa. I debatten fikk Allern støtte for synspunktene sine fra representanter fra alle de gamle anti-EEC-partiene. Av Sigurd Allern, AKP(ml)s første leder fra 1973 til 1975 og leder av Rød Valgallianse fra1973 […]

Les resten av artikkelen

Gull og grønne skoger for kvinnene?

Nr 3 1974

«Før var det slik at kvinnene sprang etter arbeid, men nå skal det bli slik at en hær av arbeidsgivere vil løpe etter kvinnelig arbeidskraft,» sier Reidar Carlsen i AP. Oljeeventyret vil tvert imot rasere de arbeidsplassene der kvinnene jobber. I propagandaen for Arbeiderpartiets oljepolitikk har kvinnene fått en viktig og sentral plass. Stortingsmeldingene ofrer […]

Les resten av artikkelen