Arkiv for 1970

1970-01
1970-02
1970-03
1970-04
1970-05
1970-ekstranummer

1. mai 1970: I lønns- og klassekampens tegn.

1970-ekstranummer

Våren 1970 har vist et kraftig oppsving i klassekampen over hele Skandinavia. Kapitalismens krise har skjerpet klassemotsetningene og arbeiderklassen har i stadig sterkere grad fått føle presset av monopolkapitalens statsmakt. Den tilspissede situasjonen har imidlertid også lagt grunnen for økt politisk bevissthet innen arbeiderklassen. Dette bekreftes ikke minst ved at arbeiderne river seg løs fra LO-pampenes grep, og ikke lenger stilltiende godtar urettferdigheten og utbyttinga i samarbeidets navn,men reiser kamp en mot klassesamarbeidet og monopolkapitalen. Arbeiderklassen har også vist at den er klar til å ta kampen opp mot økt økonomisk utbytting.

Les resten av artikkelen

Et dikt av Mao TseTung

1970-03

På denne lille kloden støter noen få fluer mot muren, de summer uten stans, noen ganger gjennomtrengende, noen ganger klagende. Maurene på locust-treet bryster seg karslig som stormakt, og døgnfluene legger lettsindige planer om å velte kjempetreet. Vestavinden sprer løvet over Changan, og pilene svirrer gjennom luften. Så mange bragder skriker etter å bli utført, […]

Les resten av artikkelen

Mao Tsetungs tenkning er marxismen-leninismen i vår tid

1970-03

Av Svein Johnsen   Marxismen ble grunnlagt av Karl Marx og Friedrich Engels. I kamp mot borgerlig og småborgerlig ideologi innen arbeiderbevegelsen utviklet de den vitenskapelige sosialismen, gjorde den til en enhetlig verdensanskuelse. De gjorde sosialismen om fra en fjern utopi til en kjempende vitenskap, et skarpslepent våpen i hendene på den undertrykte klassen. I […]

Les resten av artikkelen

Revisjonistene «studerer»

1970-03

  Av Svein Johnsen Redaksjonskollektivet i RØDE FANE har i artikler og i innlegg på møter reist kravet om studier innenfor vårt parti, NKP. Kamerater som står oss nær har også selv gått i spissen for å arrangere studier, først i regi av det tidligere distriktsstyret i Oslo, seinere sammen med Østkanten lag i Oslo. […]

Les resten av artikkelen

Revisjonismen i lys av Lenins lære – fra Kautsky til Bresjnev

1970-03

– Leninismen er marxismen i imperialismen og den proletariske revolusjons epoke. Nærmere bestemt: leninismen er den proletariske revolusjons teori og taktikk i alminnelighet, teorien og taktikken for proletariatets diktatur i særdeleshet. Marx og Engels levde og virket i den førrevolusjonære periode (vi tenker på den proletariske revolusjon), da det ennå ikke fantes noen utviklet imperialisme, […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Ros av dialektikken

1970-03

Urettferdigheten går idag trygt omkring, undertrykkerne planlegger de neste titusen år. Volden sverger: Det som er forandrer seg aldri. Ingen stemme overdøver maktens stemme. Og pa markedet sitter utbytterne:                                       Nå først begynner vi. Men blant de undertrykte sier mange:Det vi vil går aldri.   Den som lever skal ikke si: aldri! Det sikre er […]

Les resten av artikkelen

Krigsforberedelser og kollektive «sikkerhetspakt»

1970-03

Sovjetrevisjonismen og den amerikanske imperialismen arbeider hand i hånd og har gjort seg skyldig i så mye ondt og usselt at det revolusjonære folk verden over ikke vil la dem unnslippe sin straff. Folket i alle land reiser seg. En ny historisk periode med kamp mot den amerikanske imperialismen og Sovjetrevisjonismen er inntrådt. Mao Tsetung […]

Les resten av artikkelen

Anna Louise Strong er død

1970-03

Anna Louise Strong, amerikansk journalist som bodde fast i Peking, døde søndag 29. mars på et hospital i byen, som følge av en langvarig hjertelidelse.Hun var især kjent for sitt intervju med Mao i august 1946 da han erklærte at «alle reaksjonære er papirtigere», en formulering som seinere er blitt berømt. En amerikansk rødegardist. Anna […]

Les resten av artikkelen

Demokatisk sentralisme og masselinja

1970-03

Vi kjenner alle Rudolf Nilsens dikt Ridderslaget»: Muren, vårt vern, er partiet, men sverdet er Lenins lære, og er du til kampen viet, da skal du sverdet bære. Muren, vårt vern, er partiet. Hvem er det som bygger den? Det er arbeiderklassens beste elementer, sier Lenin, som nærer »en grenseløs hengivenhet forproletariatets sak». Det er, […]

Les resten av artikkelen

Politisk plattform for Kommunistisk studentlag i Bergen

1970-03

1. K-stud vil arbeide for en sosialistisk proletarisk revolusjon i Norge. I denne sammenheng ser vi det som vår viktigste oppgave å bekjempe den revisjonistiskeedelsen i NKP og gjenreise NKP som et revolusjonært parti på marxismen-leninismens grunn. I denne anledning vil vi gjennom studier, propaganda ogagitasjon søke å utbre kjennskap til marxismen-leninismens revolusjonærepartiteori, for derved […]

Les resten av artikkelen

Uttalelse fra Kommunistisk studentlag i Bergen

1970-03

Kommunistisk Studentlag i Bergen v/Kjell R. Soleim Bergen, 20.3.1970   RØDE FANE Boks 3644 Oslo 1 Kommunistisk Studentlag i Bergen samla til medlemsmøte 20. mars 1970 har vedtatt følgende enstemmige uttalelse: Kommunistisk Studentlag i Bergen har på ekstraordinær generalforsamling 20.3.1970 vedtatt en politisk plattform som skal tjene som grunnlag for lagets virksomhet. Det konkrete program […]

Les resten av artikkelen

1970-03

Revisjonistiskekrampetrekninger AVDELING FOR PRAKTISK POLITIKK I forrige nummer av RØDE FANE kunne vi opplyse kamerater om at revisjonistledelsen i partiet ikke godkjente årsmøtet som ble avholdt i Østkanten-lag av NKP. Resultatet ble at distriktsstyret innkalte til nytt møte, og resultatet av dette møtet ble at det opprinnelige møtet i Østkanten-laget ble godkjent. Men dette var […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen i aksjon

1970-03

LO — det undertrykkingsmiddel som borgerskapet har anvendt så lenge med så stort utbytte — er i ferd med å miste sin effektivitet. Det er slutt på roen rundt om på arbeidsplassene, samarbeidsidyllen har slått sprekker. Det samme har LO-ledelsens evne til å holde fast styring på medlemsmassen. Det er i ferd med å skje […]

Les resten av artikkelen

Leder RØD FRONT1. MAI – enhet og samarbeid mellom deprogressive kreftene

1970-03

For hver dag som går råtner fienden mer og mer opp, mens det går bedre og bedre for oss. Mao Tsetung   Det er i ferd med å skje en politisk isløsning. Den kommer som et lovmessig resultat av de senere års utvikling, hvor kapitalismens krise har skjerpet klassemotsetningene og dermed lagt grunnen for og […]

Les resten av artikkelen

1. mai 1970 i lønns- og klassekampens tegn

1970-03

(Dette er et ekstranummer av Røde Fane som kom til 1.mai 1970, med bare denne ene artikkelen.)   Våren 1970 har vist et kraftig oppsving i klassekampen over hele Skandinavia. Kapitalismens krise har skjerpet klasse-motsetningene og arbeiderklassen har i stadig sterkere grad fått føle presset av monopolkapitalens statsmakt. Den til-spissede situasjonen har imidlertid også lagt […]

Les resten av artikkelen

Kalheim mot Norgas-arbeiderne

1970-04

I den siste fasen av Norgas-streiken var de streikende arbeiderne fullstendig avhengige av aktiv solidaritet fra arbeiderne i jernindustrien. Gasslagrene på de store bedriftene var i ferd med å tømmes, og en sympatistreik på disse bedriftene ville gitt bedriftseierne på Norgas en kraftig påminnelse om at Norgas-arbeiderne ikke sto alene i kampen. Stemningen på jernbedriftene […]

Les resten av artikkelen

Rapport fra Rød Arbeiderfront 1. mai!

1970-04

Rapport fra Rød Arbeiderfront 1. mai! På grunnlag av det punktprogram til RØD ARBEIDERFRONT-demonstrasjoner 1. mai, som ble framlagt av gruppen rundt RØDE FANE, ble 1. mai i RØD ARBEIDERFRONTS's regi markert på en rekke steder i landet. Det gikk Rød Arbeiderfront-tog i åtte byer 1. mai 1970: Bodø, Sandnessjøen, Trondheim, Ålesund, Bergen, Notodden, Tønsberg […]

Les resten av artikkelen

Solidaritet med de streikende Sauda-arbeiderne

1970-04

Støtt Sauda-arbeidernes kamp mot amerikansk monopolkapital Nei til LO-ledelsens streikebryteri En seier for Sauda-arbeiderne – en seier for alle norske arbeidere Reformist-ledelsen og streiken Når revisjonistene opp gjennom tidene har angrepet Strasburger-konferansens resolusjon som «sekterisk», er det fordi den ganske riktig trekker skarpe skillelinjer overfor pampene i reformistisk ledete fagorganisasjoner og partier. Det revisjonistene unnlater […]

Les resten av artikkelen

Strasburgertesene og streikekampen i dag

1970-04

Den skjerpa økonomiske utsugninga av arbeidsfolk har igjen gjort streikevåpenet til et aktuelt redskap i lønnskampen. I skarp kamp mot LO-topper og forbundspamper har arbeidsfolk sjøl fått erfare sannheten i parolen «Det nytter å streike». Imidlertid er den økonomiske kampens betingelser i dag vanskelige. Vi er bare i begynnelsen av perioden med skjerpete motsetninger mellom […]

Les resten av artikkelen

Revisjonistiske krampetrekninger

1970-04

Ideologisk avdeling Denne gang er vi i stand til å bringe et MEGET STERKT bidrag, skrevet av Frihetens medarbeider Gudmund Dahl. Utdraget som vi gjengir, er hentet fra artikkelen Revisjonistiske krampetrekninger Strategi for Vietnam-protest» (Friheten nr. 21/70.) og lyder som følger: Vi må mobilisere sosialister og humanistisk innstilte borgerlige, husmødre, arbeidere, funksjonærer, religiøst interesserte og […]

Les resten av artikkelen

Neste side »