Politisk plattform for Kommunistisk studentlag i Bergen

Av Kommunistisk studentlag i Bergen

Nr 3 1970

1. K-stud vil

arbeide for en sosialistisk proletarisk revolusjon i Norge. I denne sammenheng ser vi det som vår viktigste oppgave å bekjempe den revisjonistiskeedelsen i NKP og gjenreise NKP som et revolusjonært parti på marxismen-leninismens grunn. I denne anledning vil vi gjennom studier, propaganda ogagitasjon søke å utbre kjennskap til marxismen-leninismens revolusjonærepartiteori, for derved å tilvirke at partiets politiske praksis til enhver tid skal kunne tjene de endelige mål et slikt revolusjonært parti setter seg.

2. K-stud vil

skolere sine medlemmer i arbeiderklassens revolusjonære teori, marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning. I en tid da den revolusjonære bevegelsen er i framgang, er det en av våre viktigste oppgaver å arbeide for at flest muligskal ha et best mulig kjennskap til den revolusjonære teorien. Det er bare ut fra denne teorien vi kan nyttiggjøre oss erfaringene fra arbeiderklassens hundreårige kamp. Det er derfor ethvert K-stud-medlems rett og plikt å skolere seg i denne teorien.

3. K-stud vil

i samsvar med den internasjonale kommunistiske bevegelses erfaringer i frontarbeide, aktivt støtte de anti-imperialistiske frontene Solidaritetskomiteen for Vietnam og Kampanjen Norge ut av Nato.

4. K-stud vil

gå inn for aktiv støtte til Faglig Student Front ved Universitetet i Bergen i dens kamp mot forverrede levevilkår og strukturrasjonalisering av universitetet. Vi støtter videre arbeidsfolk i deres kamp mot monopolkapitalen og klassestaten sine framstøt på arbeidsplassene.