Arkiv for 1996

1996-01
1996-02
1996-03
1996-04

Innhold 1996 nr 4

1996-04

Jorun Gulbrandsen: Om å se det store i det små Åsmund Egge: En studie i «Det nasjonale spørsmål» Rigmor Tollan: Biologisk mangfold, grønn revolusjon og gentekologi – Biologische Vielfalt, grüne Revolution und Gentechnologie Hans Olav Brendberg: Landbrukssamvirket – som ideologi, økonomi og klasse Vigdis Vollset og Leikny Øgrim: En revolusjonær seksualpolitikk? Eli Aaby: Seksualitet er […]

Les resten av artikkelen

Innspill

1996-01

Som det kommer fram i flere artikler i dette nummeret av Røde Fane står det fortsatt mange kampsaker på kvinnekampens dagsorden. Og kvinneopprøret finnes – på arbeidsplasser, på skoler, i lønnskampen, i helsesektoren – over alt hvor kvinner er, kan man også finne kimer til et kvinneopprør. Men opprøret er oftest uorganisert, og – ikke […]

Les resten av artikkelen

Konsten att vara ett politiskt parti

1996-04

Artikkelen er en litt forkortet versjon av en innledning til et møte i Kommunistisk Forum i Halden i september i år. «Många av oss har länge saknat ett forum där vi kan gå mer på djupet och utväxla meningar och ideer», skriver AKP innbydelsen. Många gånger undrar jag varför folk bildar politiska partier. Det är […]

Les resten av artikkelen

1996-04

«Kvinneopprøret ble teoriløst. Vi tror ikke det er tilfeldig at det aldri er oppsummert. Men teoriløst betyr ikke at det var uten ideologi.» I nummer 1, 1996 av Røde Fane er det en tolv siders artikkel om «kvinneledere og lederkvinner». Åtte damer er samla rundt ei suppegryte for å utveksle erfaringer om det å ha […]

Les resten av artikkelen

Teknologi i klasse- og miljøperspektiv

1996-04

Artikkelen bygger på en innledning holdt på AKPs fjellstevne på Puttenseter 22. juli 1996 I og med kapitalismen er det ikke lenger vareprodusenten – arbeideren – som er arbeidsproduktets – varens – første eier. Det er kapitalisten som eier arbeidsproduktene. Dermed mener jeg det også oppstår en kvalitativ endring i forholdet – avstanden – mellom […]

Les resten av artikkelen

Den virkelige utopien

1996-04

Denne artikkelen var opprinnelig en innledning på Rød Fronts sommerleir i sommer. Siden er stoffet noe bearbeidet og forandret av på grunnlag av diskusjoner – på og etter leiren. Problemet med kommunismen under kapitalismen er at den framstår som en drøm. Folk flest tror det er umulig. Men: kommunismen er noe som både er nødvendig […]

Les resten av artikkelen

Privatisering – med staten i ryggen!

1996-04

De som ikke forstår den langsiktige strategien lederne for privatiseringen av offentlig virksomhet jobber etter, blir lurt. De blir brikker som kan flyttes hit og dit. Privatiseringen av offentlig virksomhet går fort. For å kunne slåss imot og ha muligheter til å vinne, må vi: Vite hvem som driver prosessen og hvorfor. Vite hva som […]

Les resten av artikkelen

Seksualitet er politikk

1996-04

Noen av oss opplevde at vi gjennom måten vi brukte pornoens egne bilder på, gjentok overgrepene. I solidaritet med jentene i pornoen ville vi skjule deres identitet når vi brukte bildene av dem i vår kamp. Når vi behandler skillet mellom dem og oss, går det mellom de herskende og de undertrykte. I den siste […]

Les resten av artikkelen

En revolusjonær seksualpolitikk?

1996-04

Kvinner er i økende grad blitt en vare som både kan selges sjøl – gjennom prostitusjon og porno – og som skal selge andre varer gjennom seksualisert reklame. Da seksualitet blei vare på markedet – og kvinnene er de som leverer seksualiteten – tapte de på nytt. Målet vårt med denne artikkelen er å lage […]

Les resten av artikkelen

Landbrukssamvirket – som ideologi økonomi og klasse

1996-04

Hans Olav Brendberg er med i AKPs landbruksutvalg. For bonden har samvirke vore ein måte å sikra stabil pris og leveranse, på stutt og lang sikt. Som eigar av bondesamvirke har han hatt eit ord med i laget – ogso etter at mjølka eller slaktelammet har fare frå garden. Og difor har og samvirkeideologien vore […]

Les resten av artikkelen

Biologisk mangfold, grønn revolusjon og genteknologi

1996-04

Rigmor Tollan er medlem av AKPs landbruksutvalg Gjennom genbanker, grønn revolusjon, genteknologi og patent har kapitalen overtatt råderetten over jordas genetiske ressurser. I løpet av de siste tiårene har de transnasjonale selskapene fått kontroll over jordbruket. I stedet for matvaresikkerhet, biologisk mangfold og helse er det handel med matvarer som prioriteres. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet […]

Les resten av artikkelen

Ja, vi elsker …? En studie i «Det nasjonale spørsmål»

1996-04

Under partistriden i DNA i 1922-23, som endte med splittelse og dannelsen av NKP, oppstod det problemer med finansiell støtte fra Komintern til DNA. Partiet var blitt lovt et lån på 300.000 kroner – et enormt beløp etter datidens kroneverdi. Pengene skulle brukes til å støtte partiets presse og fagbevegelsen. Da overføringen av pengene trakk […]

Les resten av artikkelen

Om å se det store i det små

1996-04

På samme måte som en snekker samler på kunnskap om hvordan hun bygger gode hus for norske forhold, er kommunistpartiets jobb å samle på kunnskap om hvordan folk kan gjøre revolusjon og vinne for å starte arbeidet mot kommunismen. Det betyr å studere både gode og dårlige erfaringer. Partiet må evne å se de langsiktige […]

Les resten av artikkelen

Marxistisk filosofi – en kort innføring

1996-03

Heftet er utgitt av studieutvalget i AKP med støtte fra Studieforbundet Ny verden. Det var et bilag til Røde Fane 3/1996 Forord Marxistisk filosofi – som verktøy i klassekampen A. Filosofisk materialisme Vitenskap og religion B. Historisk materialisme Produksjon Samfunnstyper Menneskesamfunn før klassedelingen Slaveholdersamfunnet Føydalsamfunnet Kapitalismen Fremmedgjøring Økologi, utvikling og profitt Revolusjon Sosialisme/kommunisme Klassekrefter Perspektiv […]

Les resten av artikkelen

Raymond Williams – én i den marxistiske tradisjonen

1996-03

Har betegnelsen «vestmarxismen» noen ganger forekommet på norsk? Undertegnede kan i alle fall ikke huske å ha sett ordet én eneste gang på dette språket. Det er i så fall påfallende, fordi jo visse personer innen en kjent krets, i det minste ei tid, påsto at «marxismen» – i alle fall en variant av den […]

Les resten av artikkelen

Du er marxist, er du ikke?

1996-03

Artikkelen er henta fra boka Resources of Hope (Verso, London 1989) og er oversatt av Magnar Mikkelsen I 1960-årene trodde vi at vi så en ny form for korporativ stat vokse fram. Det å legge vekt på kulturen var ofte blitt tatt for en identifisering av vår posisjon, og det betød også å legge vekt […]

Les resten av artikkelen

Det nasjonale spørsmålet og samerett

1996-03

Dette er ei noko omarbeida utgåve av ei innleiing skreve for eit møte for RVarar i Troms og Finnmark våren 1996. I Røde Fane stod eit utdrag av denne teksten. Samepolitikken til kommunistane i Noreg (AKP/RV) har gått ut på å vere dei som stilte dei mest yttarliggåande samisk-nasjonalistiske krava. Ein var for alt som […]

Les resten av artikkelen

Fiskeressursene privatiseres – kysten avfolkes

1996-03

Ved å svekke kystbefolkningas hevd på fisken, svekke allmenningsretten til fisket og regulere sjarkfiskeren bort, tjener regjeringa storkapitalen i næringa. Kombinasjonen den varme Golfstrømmen, blanda med kaldt næringsrikt saltvann fra polområdet, gjør vårt havområde til et av verdens beste fiskehav. At disse havstrømmene kommer innover vår store kontinentalsokkel, gir grunnlaget for våre enorme naturressurser Ressursrik […]

Les resten av artikkelen

Svalbardisering av nordområdet

1996-03

Dette er ein noko meir omfattande versjon av artikkelen enn det som vart trykt i bladet Nord-Noreg (såvel som Nord-Russland, Nord-Finland og Nord-Sverige) er spesiell på mange måtar, og vi må aldri gløyme at landsdelen har sterke islett av andre nasjonar, kulturar og ei særeigen historie oppetter århundra. Sett utifrå hovudstadssynspunkt har alt dette alltid […]

Les resten av artikkelen

Noen kjetterske meninger om utviklingen i Sápmi

1996-03

Bak Reservatets skranker stiger vi inn i byråkratenes paradis, mens euro-rocke-joiken spiller i stuen. Hva skal vi med reindrift og fiske når vi snart alle kan sitte på kontor? Siden en kjetter gjerne er en person som inntar et avvikende standpunkt i kirkedogmatiske spørsmål, kan det se ut som om det her er lagt opp […]

Les resten av artikkelen

Neste side »