Arkiv for 1996-03

Ingen kategorier

Marxistisk filosofi – en kort innføring

1996-03

Heftet er utgitt av studieutvalget i AKP med støtte fra Studieforbundet Ny verden. Det var et bilag til Røde Fane 3/1996 Forord Marxistisk filosofi – som verktøy i klassekampen A. Filosofisk materialisme Vitenskap og religion B. Historisk materialisme Produksjon Samfunnstyper Menneskesamfunn før klassedelingen Slaveholdersamfunnet Føydalsamfunnet Kapitalismen Fremmedgjøring Økologi, utvikling og profitt Revolusjon Sosialisme/kommunisme Klassekrefter Perspektiv […]

Les resten av artikkelen

Raymond Williams – én i den marxistiske tradisjonen

1996-03

Har betegnelsen «vestmarxismen» noen ganger forekommet på norsk? Undertegnede kan i alle fall ikke huske å ha sett ordet én eneste gang på dette språket. Det er i så fall påfallende, fordi jo visse personer innen en kjent krets, i det minste ei tid, påsto at «marxismen» – i alle fall en variant av den […]

Les resten av artikkelen

Du er marxist, er du ikke?

1996-03

Artikkelen er henta fra boka Resources of Hope (Verso, London 1989) og er oversatt av Magnar Mikkelsen I 1960-årene trodde vi at vi så en ny form for korporativ stat vokse fram. Det å legge vekt på kulturen var ofte blitt tatt for en identifisering av vår posisjon, og det betød også å legge vekt […]

Les resten av artikkelen

Det nasjonale spørsmålet og samerett

1996-03

Dette er ei noko omarbeida utgåve av ei innleiing skreve for eit møte for RVarar i Troms og Finnmark våren 1996. I Røde Fane stod eit utdrag av denne teksten. Samepolitikken til kommunistane i Noreg (AKP/RV) har gått ut på å vere dei som stilte dei mest yttarliggåande samisk-nasjonalistiske krava. Ein var for alt som […]

Les resten av artikkelen

Fiskeressursene privatiseres – kysten avfolkes

1996-03

Ved å svekke kystbefolkningas hevd på fisken, svekke allmenningsretten til fisket og regulere sjarkfiskeren bort, tjener regjeringa storkapitalen i næringa. Kombinasjonen den varme Golfstrømmen, blanda med kaldt næringsrikt saltvann fra polområdet, gjør vårt havområde til et av verdens beste fiskehav. At disse havstrømmene kommer innover vår store kontinentalsokkel, gir grunnlaget for våre enorme naturressurser Ressursrik […]

Les resten av artikkelen

Svalbardisering av nordområdet

1996-03

Dette er ein noko meir omfattande versjon av artikkelen enn det som vart trykt i bladet Nord-Noreg (såvel som Nord-Russland, Nord-Finland og Nord-Sverige) er spesiell på mange måtar, og vi må aldri gløyme at landsdelen har sterke islett av andre nasjonar, kulturar og ei særeigen historie oppetter århundra. Sett utifrå hovudstadssynspunkt har alt dette alltid […]

Les resten av artikkelen

Noen kjetterske meninger om utviklingen i Sápmi

1996-03

Bak Reservatets skranker stiger vi inn i byråkratenes paradis, mens euro-rocke-joiken spiller i stuen. Hva skal vi med reindrift og fiske når vi snart alle kan sitte på kontor? Siden en kjetter gjerne er en person som inntar et avvikende standpunkt i kirkedogmatiske spørsmål, kan det se ut som om det her er lagt opp […]

Les resten av artikkelen

Reform 94 – to år etter

1996-03

Reform 94, den store reformen i videregående skole som framstilles som den reformen som skal gi alle rett til tre års videregående opplæring, samt at de tre åra skal føre fram til enten studie-, yrkes- eller delkompetanse, har virka i to år. En kan nå slå fast at reformen ikke klarer å oppfylle de antall […]

Les resten av artikkelen

De trodde ikke vi turte – om streiken i hotell- og restaurantbransjen våren 1996

1996-03

Jens Hoel er forbundssekretær i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet. Klokka 0600 onsdag den 17. april stilte streikevaktene på plass i Oslo, Tromsø, Bergen, Stavanger og Haugesund. Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF) var i streik for første gang på 60 år. Var det tålmodigheten som tok slutt, var det en spontan aksjon fra lavtlønte kvinner – eller var […]

Les resten av artikkelen

Velferdsstaten og kasteballane

1996-03

Kva er det som får ein gjeng vaksne damer til å utstyra seg med badeballar og campingstolar for å avvikla «NM i kasteball» på Eidsvolds plass – utafor Stortinget – ikkje berre ein gong, men gong på gong – både sommar og vinter? Dei som er samla for å seia noko om det og meir […]

Les resten av artikkelen

Skrift av lys

1996-03

Artikkelen knytter seg til fotografier i bladet. Ordet «fotografere» er på norsk et fremmedord, og direkte oversatt fra gresk betyr det «å skrive med lys». Å fotografere er en ny, men likevel elementær menneskelig uttrykksmåte, en radikalt anna ytringsmodus enn å snakke, å musisere, å synge. Det går ikke an å si at fotografi er […]

Les resten av artikkelen

Leder: En utopi

1996-03

Erik Ness er redaktør for Røde Fane «En utopi er en forestilling om noe som en gang kan bli virkelighet, men en forestilling som innskrenker seg til sosiale forhold, til det mennesker faktisk ville kunne virkeliggjøre med de naturlige og menneskelige ressurser, som åpenbart kunne stå til deres disposisjon. En utopi er en projisering av […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1996 nr 3

1996-03

Erik Ness: En utopi Magnar Mikkelsen: Skrift av lys Magnhild Folkvord: Velferdsstaten og kasteballane Jens Hoel: De trodde ikke vi turte Solveig Aamdal: Reform 94 – to år etter John Gustavsen: Noen kjetterske meninger om utviklingen i Sápmi Jon Arne Jørstad: Svalbardisering av nordområdet Frode Bygdnes: Fiskeressursene privatiseres – kysten avfolkes Svein Lund: Det nasjonale […]

Les resten av artikkelen