Arkiv for 1972

Nr 1 1972
Nr 2 1972

Innholdsfortegnelse nr 2/1972

Nr 2 1972

Artiklene er lagt ut uten illustrasjoner. De kan du finne i pdf-utgava her: http://www.akp.no/ml-historie/pdf/rode_fane/1972/index.html Innholdsfortegnelse: Tema: Frigjøring av kvinnene Ansvarlige for seksjonen om kvinnenes frigjøring: Gro Hagemann og Kitty Strand. Om kvinnespørsmålet s. 4 Kvinnens materielle kår i Norge s. 7 Monopolkapitalen truer FAMILIEN s. 17 Kvinner kan kjempe! Noen trekk fra den norske kvinnebevegelsens […]

Les resten av artikkelen

Tema: Frigjøring av kvinnene!

Nr 2 1972

«… så lenge det ikke fins noen virkelig samfunnsmessig frihet for kvinnen i et land, fins det heller ingen virkelig frihet i landet.» Enver Hoxha OM KVINNESPØRSMÅLET 1. Arbeiderkvinnenes interesser må være grunnlaget for frigjøringskampen! Undertrykkelsen av kvinnene i Norge går på tvers av klassene. Det betyr ikke at kvinneundertrykkelsen er «klasseløs». For det første […]

Les resten av artikkelen

Kvinnens materielle kår i Norge

Nr 2 1972

I et klassesamfunn som vårt er kvinnene i den undertrykte klassen dobbelt undertrykt, som klasse og som kjønn. Hensikten med denne artikkelen er å bidra til å gi et bilde av hvilket omfang den doble undertrykking har, hvilke grupper som er hardest rammet av den, og hvem som utøver, opprettholder og tjener på den. For […]

Les resten av artikkelen

Monopolkapitalen truer familien

Nr 2 1972

Ingen analyse av kvinnens stilling under monopolkapitalismen kan bli fullstendig uten en analyse av hennes stilling i familien. For innafor familien har kvinnene tradisjonelt blitt undertrykt både økonomisk og sosialt, politisk og seksuelt. Hensikten med denne artikkelen er å vise hvorfor familien kan virke som et slikt redskap, og samtidig vise at det ikke er […]

Les resten av artikkelen

Kvinner kan kjempe! noen trekk fra den norske kvinnebevegelsens historie

Nr 2 1972

Denne artikkelen er et forsøk på å trekke fram og analysere endel trekk ved kvinnekampens historie. Det er ikke ment a være noen fullstendig framstilling, antakelig er det viktige ting som ikke er kommet med, og som må trekkes fram i lyset i seinere artikler. Målsettingen for artikkelen er for det første å foreta en […]

Les resten av artikkelen

Tema: Kvinnens frigjøring under sosialismen

Nr 2 1972

Den sosialistiske revolusjonen skaper en økonomisk, sosial og politisk basis for frigjøringa av kvinnene fra undertrykkelse og husslaveri. Men historia viser også at revolusjonen bare legger grunnlaget for en fullstendig frigjøring. Fortsatt vil det i mange år finnes sosiale og økonomiske ulikheter som må ryddes av veien skritt for skritt. Og ikke minst vil det […]

Les resten av artikkelen

Frigjøring av kvinnene

Nr 2 1972

Jeg har vokst opp i det nye samfunnet. Min landsby – Tungliu–shanku i Linhsi-området, Hopei-provinsen – ble frigjort i 1945 da jeg var 5 år gammel. Vi jenter begynte, da – i likhet med guttene – på skolen. Etter at jeg fullførte folkeskolen, jobbet jeg i landbruket og sluttet meg til revolusjonært arbeid. Jeg delte […]

Les resten av artikkelen

Bevegelsen forfullføre frigjøringa av kvinnene

Nr 2 1972

FRA HISTORIA TIL ARBEIDETS PARTI I ALBANIA (APA)BEVEGELSEN FOR Å FULLFØRE FRIGJØRINGA AV KVINNENE Vi gjengir nedenfor et utdrag fra APAs historie med denne tittelen. Det albanske folkets erfaringer i kampen mot kvinneundertrykking har hatt enorme resultater sett på bakgrunn av at landet for 30 år siden var et tilbakeliggende land hvor muhammedanske og middelalderske […]

Les resten av artikkelen

«Sullerot–rapporten»

Nr 2 1972

«Ambassaden har gjerne villet gjøre oppmerksom på saken, da det jo kan tenkes at den vil bli reist i den norske debatt.» «Saken» er kvinnesak. Og ambassaden er den norske i København, som i et brev til Utenriksdepartementet har varslet Bratteli-regjeringa på storm fra norske kvinner, hvis innholdet i Sullerot-rapporten blir kjent. Bakgrunnen for dette […]

Les resten av artikkelen

Noen teser om klasseforholda og klassekampen i Hordaland

Nr 2 1972

FRAM FOREN MARXISTISK KLASSEANALYSEAV DET NORSKE SAMFUNNET I arbeidet med å skape et kommunistisk parti i Norge har vi slått fast at vi blant annet vil arbeide med en klasseanalyse av det norske samfunnet. Vi ønsker å komme fram til et så nøyaktig svar som mulig på spørsmålet: Hvem er våre venner og hvem er […]

Les resten av artikkelen

Til spørsmålet om landbruksmonopolet

Nr 2 1972

Redaksjonen har mottatt et brev fra en leser som kommenterer et par av tesene til klasseanalysen i nr. 1. Han nevner et par viktige områder for en videre undersøkelse, som skogbruket, sparebankene osv. Han kommer også med et par tilleggsopplysninger og en kritikk av ensidighet ved ett punkt i analysen. Vi bringer dette som utdrag. […]

Les resten av artikkelen

Anarkismens fallitt i spørsmålet om eiendommen

Nr 2 1972

I Røde Fane nr. 1 sto det en interessant artikkel som var en punktvis skisse av klassene i Norge. Det blir der framsatt en påstand, som jeg mener er riktig, men som kanskje for mange henger litt i løse lufta. Jeg tenker på siste del av 2.16 hvor det står at «Anarkismen duger ikke på […]

Les resten av artikkelen

Det nye kommunistiske partiet kan bygges raskt!

Nr 1 1972

De store kampene mot EEC, resultatet ved siste kommunevalg og den breiestøtten til Indo-Kinas folk har vist at arbeiderklassen og det arbeidende folket går mot monopolkapitalens og imperialismens politikk. Stadig flere skjønner at den nåværende statsmakta ikke er folkets tjener, men dets fiende. Mange – spesielt fra arbeiderklassen og blant den studerende ungdommen – slutter […]

Les resten av artikkelen

Analyse av klassene i det kinesiske samfunnet

Nr 1 1972

Mars 1926 Mao Tsetung: Skrifter i Utvalg, Oktober 1972. Denne artikkelen ble skrevet av kamerat Mao Tsetung for å bekjempe to avvik som da forekom i partiet. Talsmennene for den første, representert av Chen Tu-hsiu, interesserte seg bare for samarbeid med Kuomintang og glemte bøndene. Dette varhøyreopportunisme. Talsmennene for det andre avviket, representert av Chang […]

Les resten av artikkelen

Hva er en klasseanalyse?

Nr 1 1972

Kort kan vi si at en klasseanalyse må svare på spørsmålet «Hvem er våre venner og hvem er våre fiender?». Det vil si at klasseanalysen skal svare på hvilke grupper og klasser som vil kunne mobiliseres for revolusjonen og hvilke klasser og grupper som er kontrarevolusjonens støtter. På norsk er det laget et omfattende forsøk […]

Les resten av artikkelen

Synspunkter på det norske arbeideraristokratiet

Nr 1 1972

I sin artikkel «Imperialismen og sosialismens splittelse» skriver Lenin: En imperialistisk «stor»-makts borgerskap er økonomisk i stand til å bestikke det øverste sjiktet av «sine» arbeidere gjennom å dele ut til dette formålet et par hundremillioner franc i året, for dets ekstraprofitt beløper seg antakelig til omkring en milliard. Og spørsmålet om hvordan denne lille […]

Les resten av artikkelen

Notat til klasseanalyse

Nr 1 1972

Kort kan vi si at en klasseanalyse må svare på spørsmålet «Hvem er våre venner og hvem er våre fiender?». Det vil si at klasseanalysen skal svare på hvilke grupper og klasser som vil kunne mobiliseres for revolusjonen og hvilke klasser og grupper som er kontrarevolusjonens støtter. På norsk er det laget et omfattende forsøk […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Revolusjonens stadier i Norge

Nr 1 1972

Problemstillinga Nå som marxist-leninistene forbereder opprettelsen av et nytt kommunistparti i Norge er det viktig å ta opp spørsmålet om hvilke stadier revolusjonen i Norge vil gjennomløpe. Mitt inntrykk er at NKP, selv da det prøvde å bli et kommunistisk parti, hadde et høyst diffust forhold til hvordan en revolusjon i Norge ville arte seg. […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonære perspektiver i kampen mot EEC

Nr 1 1972

Vil EEC-kampen fremme arbeidet for revolusjon og sosialisme? Det er emnet for denne artikkelen, som er basert på et foredrag Sigurd Allern har holdt på et åpent møte arrangert av ML-gruppene (MLG) i Trondheim. Artikkelen bringer bl. a. en analyse av perspektivene for klassekampen like etter at folkeavstemninga er gjennomført. Vi marxist-leninister ønsker å stå […]

Les resten av artikkelen

Veien til det 4. riket

Nr 1 1972

Foredrag holdt av Carl-Erik Schultz i DNS, høsten 71. Kamerater og venner. Formann Mao sier: Liksom det ikke finnes en eneste ting i verden som ikke har en tosidig natur (dette er loven om motsetningenes enhet), så har også imperialismen o galle reaksjonære en tosidig natur, de er virkelig tigre og papirtigre på en og […]

Les resten av artikkelen

Neste side »