Arkiv for 1972

1972-01
1972-02
1972-0304

Innhold nr 3–4 1972

1972-0304

Innhold nr 3–4 1972 Marxisme eller populisme Marxismens program og populismens s. 4 Populistiske forfedre s. 7 Marxismen, populismen og arbeiderklassen s. 13 Bjørn Nilsen: En gang skal vi flytte tilbake s. 32 Om bøndenes stilling s. 33 «Spekkhoggersosialismen» s. 49 Kinas holdning til miljøvernspørsmålet s. 56 Økologi og klassekamp s. 62 Miljømordet i Vietnam […]

Les resten av artikkelen

Innholdsfortegnelse nr 2/1972

1972-02

Artiklene er lagt ut uten illustrasjoner. De kan du finne i pdf-utgava her: http://www.akp.no/ml-historie/pdf/rode_fane/1972/index.html Innholdsfortegnelse: Tema: Frigjøring av kvinnene Ansvarlige for seksjonen om kvinnenes frigjøring: Gro Hagemann og Kitty Strand. Om kvinnespørsmålet s. 4 Kvinnens materielle kår i Norge s. 7 Monopolkapitalen truer FAMILIEN s. 17 Kvinner kan kjempe! Noen trekk fra den norske kvinnebevegelsens […]

Les resten av artikkelen

Marxismens program og populismens

1972-0304

Å behandle dagens norske populister som en monolittisk enhet ville være i motstrid med virkeligheten. I dette nummeret av Røde Fane har vi gått til felts mot visse teoretikere som har, forsøkt å stille opp et populistisk program i motsetning til marxismen. Vi har, forsøkt å vise at deres «teorier» er uholdbare og vi har […]

Les resten av artikkelen

Populistiske forfedre

1972-0304

Populismens stamtavle De norske populistiske fanebærerne har hver for seg vansker med å definere populismen. og deres forsøk i den retningen strir ofte mot hverandre. Likevel finnes det grunn til å innrømme at det finnes en ideologisk retning, som er mer eller mindre diffus, og som man godt kan kalle populisme. Derimot finnes det ikke […]

Les resten av artikkelen

Marxismen, populismen og arbeiderklassen

1972-0304

«Men borgerskapet har ikke bare smidd de våpen som bringer det selv døden, det har også frambrakt de menn som skal bruke disse våpnene –de moderne arbeiderne, proletarene.» I synet på arbeiderklassen og dens rolle finnes det helt avgjørende skillelinjer mellom marxismen og populismen. Det er uråd å akseptere begge de to ideologienes analyse samtidig. […]

Les resten av artikkelen

Dikt: En gang skal vi flytte tilbake

1972-0304

Tenk på det kamerater, den dagen vi kjører flyttelassene tilbake til Hamningsberg, Breivik og Bjørnsund – alle de forblåste hjemstedene vi ble tvunget til å reise fra. Vi skal sitte høyt på lasset og plystre, midt blant stoler og kasseroller, vaskemaskiner og brukte klær mens vi ser de kjente stedene komme mot oss. Vi skal […]

Les resten av artikkelen

Om bøndenes stilling

1972-0304

Det eksisterer en rekke gale oppfatninger om bøndenes stilling i Norge. De fleste går ut på at bøndene er en gruppe som «står utenfor resten av samfunnet», et eget avgrenset problem. Talsmennene for dette hevder derfor at bøndene slett ikke er utbyttet, de er mer å betrakte som en gruppes ny It er e på […]

Les resten av artikkelen

«Spekkhoggersosialismen», en parlamentarisk illusjon

1972-0304

Populistene ønsker å stå fram med en strategi for å endre samfunnet og få slutt på kapitalismen. Den er oftest svært tåkete, det blir mest prat om hvordan et ideelt samfunn uten motsetninger kunne være, mens anvisningene om veien dit er vage, uferdige eller helst villedende. Audgunn Oltedal sier f.eks. at det er to punkter […]

Les resten av artikkelen

Kinas holdning til miljøvernspørsmålet

1972-0304

Den kinesiske delegasjonslederens tale på FNs miljøvernkonferanse. (Fra Kina i dag nr. 7/8 1972) Herr president, medrepresentanter. Tillat meg først og fremst på vegne av Folkerepublikken Kinas delegasjon å takke regjeringen og folket i Sverige, konferansens vertsland, for den varme gjestfrihet de har vist oss. Miljøvern og miljøforbedring er et livsviktig spørsmål for folkets levevilkår […]

Les resten av artikkelen

Miljømordet i Vietnam. Desperat terror mot folket

1972-0304

FN-konferansen om «det menneskelige miljøet i Stockholm i juni. ble også ett forum for krasse angrep mot USA's miljømord i Vietnam. Den norske regjerings betalte naturelsker, statsråd Gjærevoll, holdt likevel kjeft. Den norske regjeringa unnlot nok en gang å fordømme USA's terrorhandlinger i Vietnam. Denne artikkelen vil konkret blottlegge resultatene av Nixons kamp for å […]

Les resten av artikkelen

Hva er økologi?

1972-0304

Direkte oversatt fra gresk betyr «økologi» noe slikt som: læren om «hus», læren om beboelsesområder. Denne vitenskapsgrenen har utviklet seg innenfor biologien som studiet av hvordan grupper av levende organismer avhenger av og hvordan de påvirker hverandre og sine omgivelser. En brei definisjon av økologiens arbeidsområde ville være: studiet av naturens struktur og funksjon. Og […]

Les resten av artikkelen

Nixon – en profesjonell morder

1972-0304

Nixon – en profesjonell morder Som et ledd i den totale krigen har USA's krigsmakt utviklet ulike våpen-system. Den sammenlagte effekten av disse er en miljøødeleggelse uten sidestykke i krigshistorien. Kjemisk krigføring er blitt nyttet siden 1961 i Indo-Kina. Den består av sprøyting med plantegifter (fram til mai 1971) og anvendelse av gass. USA-hæren har […]

Les resten av artikkelen

Til spørsmålet om ungene

1972-0304

Til spørsmålet om ungene Spørsmålet om ungene er et viktig spørsmål for arbeiderklassen. Hvilken klasse ungene og ungdommen identifiserer seg med og kjemper for, er av avgjørende betydning for framtida i Norge, for revolusjonen og sosialismen. Borgerskapet er klar over ungenes betydning. De har alltid hatt en tydelig linje overfor dem. De gjør sitt beste […]

Les resten av artikkelen

Uttalelse fra MLGs Sentralkomite om EEC

1972-0304

Uttalelse fra MLGs Sentralkomite om EEC – Det norske folket vant i folkeavstemninga en stor seier. Monopolkapitalen har hatt en enorm overmakt i kampen om EEC-medlemskapet: Full kontroll over statsapparatet, ubegrensede pengemidler og et veldig propagandaapparat. Mot dette har folket holdt fast ved sin motstand mot EEC. Folkets nei er ikke bare en alvorlig hindring […]

Les resten av artikkelen

Albanias syn på EEC: «Det forente Europa» – imperialistisk og kontrarevolusjonært

1972-0304

«Det forente Europa» – imperialistisk og kontrarevolusjonært Albanias syn på EEC Det har vært stor interesse for de sosialistiske landas syn på EEC. Spekulasjonene har liksom ikke kunnet ta noen ende og i de borgerlige journalistenes hoder er hvitt blitt til svart like enkelt som det er å knipse i fingrene. Svært sjelden har de […]

Les resten av artikkelen

Seieren er vår!

1972-0304

Seieren er vår! Klart Nei-flertall i Folkeavstemninga. 53,49 % Nei er et faktum i det Røde Fane settes. En betydelig seier som monopolkapitalens politiske representanter har ytterst vanskelig for å bortforklare. Tor Aspengren har fått det til at han hadde industriarbeiderne i ryggen med sitt ja-standpunkt. Det er hevet over tvil at en god del […]

Les resten av artikkelen

Per Sivle: Dikt

1972-0304

Per Sivle: Dikt Per Sivle – forfatter av arbeiderromanen Streik – hadde ikke noe snevert perspektiv på arbeiderklassens kamp. Akkurat som han så lønnskampen, kampen for organisasjonsfriheten og streikeretten som deler av denne kampen, var han klarere enn mange andre over at kampen for den nasjonale sjølråderetten også hørte med. Vi gjengir her noen dikt […]

Les resten av artikkelen

Det irske flagg

1972-0304

James Connolly: Det irske flagg «Det irske flagg» ble skrevet i 1916, rett for Dublin-opprørets høydepunkt og nederlag. James Connolly regnes med rette som dette oppgjørets teoretiker, og han har levert flere essays som gir gode analyser av temaer som er knyttet til det nasjonale spørsmålet. Det betydeligste av dem er «Arbeidet i irske historie» […]

Les resten av artikkelen

Tema: Frigjøring av kvinnene!

1972-02

«… så lenge det ikke fins noen virkelig samfunnsmessig frihet for kvinnen i et land, fins det heller ingen virkelig frihet i landet.» Enver Hoxha OM KVINNESPØRSMÅLET 1. Arbeiderkvinnenes interesser må være grunnlaget for frigjøringskampen! Undertrykkelsen av kvinnene i Norge går på tvers av klassene. Det betyr ikke at kvinneundertrykkelsen er «klasseløs». For det første […]

Les resten av artikkelen

Kvinnens materielle kår i Norge

1972-02

I et klassesamfunn som vårt er kvinnene i den undertrykte klassen dobbelt undertrykt, som klasse og som kjønn. Hensikten med denne artikkelen er å bidra til å gi et bilde av hvilket omfang den doble undertrykking har, hvilke grupper som er hardest rammet av den, og hvem som utøver, opprettholder og tjener på den. For […]

Les resten av artikkelen

Neste side »