Arkiv for 2005-04

Ingen kategorier

Leder

2005-04

Et kommunstisk parti er et parti der kommunister samles.  

Les resten av artikkelen

Råfiskloven

2005-04

Med råfiskloven fikk fiskerne hånd om omsettinga av egen fisk. Det skjedde i 1938 og har hatt betydning for fiskerne i hele etterkrigstida. Det var klassekamp som var foranledningen til denne loven. Kanskje skal fiskerne i Vardø ha æra for denne lovreguleringa. De aksjonerte.

Les resten av artikkelen

Å ta seg sjølv alvorleg

2005-04

Det føregår ein viktig debatt om korleis den revolusjonære venstresida i Noreg bør vera organisert. Resultatet av denne debatten vil avgjera kor sterkt me står i kampen for eit betre samfunn, og mot dei angrepa som arbeidarklassen i Noreg og resten av verda opplever. Det er mange som tar til orde for ei samanslåing av RV og AKP. Eg vil gjerne ha eit stort og viktig parti på venstresida som er revolusjonært og aktivistisk, og eg trur at RV og AKP til saman kan bli det. Men eg meiner at det er viktig at partiet ikkje blir prega av store motsetningar og splittingar. Indre konfliktar tar tid og krefter bort frå dei viktige oppgåvene, og verkar negativt på organisasjonskulturen. Ein samanslåing av RV og AKP utan grundige diskusjonar som fører fram til ein form for einskap, trur eg på sikt vil føra til fleire og større konfliktar enn me har i dag.

Les resten av artikkelen

Despotisk sosialisme er mulig. Og griser kan fly

2005-04

Denne artikkelen er skrevet fritt etter en innledning jeg holdt på AKPs sommerleir, der jeg ble bedt om å gi en innføring i mitt syn på sosialistisk folkestyre. For å forstå begrepet sosialistisk folkestyre er det avgjørende å forstå de historiske forholda som ligger til grunn for Rød Ungdoms ideologiske nyvinninger de siste årene. Derfor finnes det intet mer naturlig startsted for denne artikkelen enn på Hellerud/Bryn sent på 1960-tallet.

Les resten av artikkelen

Korleis får me sosialistisk folkestyre?

2005-04

Målet er ikkje sosialisme, men kommunisme. Målet er eit samfunn der det ikkje er klassar og difor ikkje stat, der dei viktige motseiingane kvinne-mann, by-land, hand-ånd er oppheva. Dette høyrest veldig teoretisk ut, og det er veldig teoretisk for oss, og ein kan nok ikkje heilt sjå for seg alle dei praktiske konsekvensane av kommunismen før ein nærmar seg dette samfunnet. Men det er viktig å halda fast på kommunismen som visjon, fordi sjølv om me vil bort herfra og bort frå kapitalismen, så vil me også vidare enn det klassesamfunnet som sosialismen kjem til å vera.

Les resten av artikkelen

Sosialisme uten arbeidermakt?

2005-04

Planøkonomi, statlig styring, arbeiderråd, proletarisk diktatur … Ordet sosialisme, slik ordet brukes i norsk dagligtale, kan ha mange forskjellige innhold. Kan vi snakke om sosialistiske samfunn der arbeiderklassen ikke har makten, med andre ord der det ikke eksisterer proletarisk makt, eller der andre klasser (føydale, ikke-kapitalistiske, oligarkier?) kontrollerer produksjonsmidlene? Kan stater være sosialistiske uten å være erklært marxistiske? Disse spørsmålene skal vi se på gjennom noen eksempler fra Egypt, Irak og dagens Venezuela, alle stater som aldri var erklært marxistiske, alle stater som selv hevder eller har hevdet å være sosialistiske.

Les resten av artikkelen

Hva er sosialisme?

2005-04

Både AKP og RV sier i sine prinsipprogrammer at de ønsker å skape et sosialistisk samfunn. Derfor er det interessant å se hvordan de definerer denne sosialismen.

Les resten av artikkelen

Venstresida akkurat nå

2005-04

Ny regjering. Kan den føre til et oppbrudd? Er det krefter som med noen form for realisme vil danne et nytt venstreparti i Norge? Vil SV i regjering føre til en splittelse? Er Manifest et initiativ for et nytt parti? Eller har Manifest andre mål? Hva kan Klassekampen bidra med? Hva slags parti er nyttig nå?

Les resten av artikkelen

Om kommunistpartiet Om det revolusjonære partiet (nettbonus)

2005-04

I en artikkel i Rødt! nr 4, 2005 står det en artikkel om "Venstresida i dag". Den konkluderer med at det for tida ikke er noen seriøse revolusjonære partibyggere enn RV, AKP og RU. Den naturlige oppfølginga av artikkelen er: Hva er typiske trekk ved et kommunistparti/et revolusjonært parti? Til slutt kommer en tekst om hva AKP gjør i dag.

Les resten av artikkelen

Klasseanalyse i dag – marxistiske og sosiologiske tilnærminger

2005-04

Den marxistiske forståelsen av det kapitalistiske systemet slik den ble skissert i Det kommunistiske manifest (Marx og Engels 1998 [1848]), står forunderlig sterkt. Her vises kapitalismens drivkrefter, revolusjoneringen av teknologien, innlemmelsen av hele verden i det kapitalistiske marked og hvordan politiske og kulturelle overbygninger underordnes de kapitalistiske interessene. I store drag er denne forståelsen fortsatt riktig – de vyene som Marx og Engels la fram i Manifestet for over 150 år siden har faktisk forbløffende aktualitet.

Men klasseanalysen i Manifestet er problematisk.

Les resten av artikkelen

Drømmen og kompasset (dikt)

2005-04

Til deg som har mistet troen på sosialismen

Les resten av artikkelen

Sentralisme og det russiske sosialdemokratiet

2005-04

"Men det forekommer oss at Lenins ultrasentralisme i sitt vesen ikke er preget av en positiv, skapende ånd, men av en steril nattvekterånd. Hans tenking går mer i retning av å kontrollere partivirksomheten enn på å befrukte den, mer på innordning enn på utfoldelse."

Les resten av artikkelen

Psykiatrien og nazismen

2005-04

Psykiatrien var hovedporten inn til Holocaust. Uten psykiatrien ville vi ganske sikkert vært spart for utryddelsen av 275.000 mennesker med fysiske og psykiske helseproblemer. Kanskje kunne vi også vært spart for jødeutryddelsene. Denne artikkelen er ikke bare et forsøk på å spole den historiske filmen tilbake, men å dokumentere slektskapet mellom psykiatrien og nazismen, og vise at restene av nazismens menneskesyn fortsatt hersker innen psykiatrien.

Les resten av artikkelen

Allahs sorte enker (bokomtale)

2005-04

Det byrjar etter kvart bli tilgjengeleg ein god del litteratur på vestlege språk om konflikta i Tsjetsjenia. Bøkene tek stort sett for seg politikken rundt det eller den tsjetsjenske soga. Julia Jusiks Allahs sorte enker er den første reportasjeboka om dei kvinnelege sjølvmordsbombarane som har prega det russiske samfunnet den siste tida.

Les resten av artikkelen

6-timersdagen på Kellogg’s (bokomtale)

2005-04 Bokomtaler

Kampen om arbeidstida har alltid vært helt grunnleggende for fagbevegelsen og arbeiderklassen. Med 6-timersdagen på Kellogg’s er en hittil ukjent del av historia på dette området tilgjengelig på norsk. Her er mye å ta med seg i den hjemlige kampen for sekstimersdagen!

 

Les resten av artikkelen