Arkiv for 1995-01

Ingen kategorier

Kvinneopprøret i AKP

1995-01

Et nøkkelspørsmål for arbeidet i ulike former for mannsdominerte organisasjoner, er at kvinnebevissthet må tilføres utenfra. Gjennom praksis og kvinnepolitisk organisering. Denne artikkelen er bygd på en innledning holdt på et seminar om organisering på kvinners premisser, arrangert av Kvinneutvalget i Oslo Lærerlag i mai 1993. Hovedvekta er derfor lagt på å trekke ut noen […]

Les resten av artikkelen

Global kvinnefrigjøring

1995-01

Kampen for kvinners likeverd og frigjøring står i fokus i denne artikkelen. Denne kampen arter seg forskjellig i nord og sør. For marxister må rammene for systemet sprenges for å oppnå reelt likeverd for alle mennesker, både kvinner og menn og ulike folkegrupper over hele verden. Det må skapes nye samfunnsformer. Kvinnekampen slik vi kjenner […]

Les resten av artikkelen

Klassekamp i Europa

1995-01

Vedvarende økonomisk stagnasjon kjennetegner OECD-landa. For hvert tiår siden 1950 har veksten i BNP sunket. Fra og med begynnelsen på 1970-tallet har arbeidsløsheten vokst. Alle viktige tendenser som utvikler seg i verden idag, er internasjonale i innhold, sier en gammel, revolusjonær økonom ved navn Paul Sweezy. Økonomien er blitt internasjonalisert i en grad verden hittil […]

Les resten av artikkelen

Deling av arbeid

1995-01

Fagbevegelsen bør gi sin tilslutning til solidariske løsninger som begrenser den frie konkurransen mellom dem som selger arbeidskrafta si, mener Stein Aamdal, klubbleder ved Aker Verdal. 1993-årsmøtet i verkstedklubben Aker Verdal uttalte bl.a.: «Sysselsettingsutvalgets nasjonale kompromiss for å bekjempe arbeidsløsheten er ikke solidaritet med de arbeidsløse, men med de rike.» «Det fins ikke dekning for […]

Les resten av artikkelen

Hva er produktivt arbeid?

1995-01

Røde Fane ønsker å utvikle diskusjonen blant revolusjonære om hvordan vi skal forstå det som skjer og hva slags politikk vi skal legger opp for å møte både det ideologiske angrepet og de omfattende endringene. Denne artikkelen er ment som et innspill. (red) I media går det en debatt om verdiskaping og offentlig sektor. Samtidig […]

Les resten av artikkelen

Sørøst-Asias fattige kjempe

1995-01

Les mer fra denne reisa i heftet Indonesia – en ny tiger? Indonesia er verdens fjerde største land, etter innbyggertall. Det er et land med en svært fattig befolkning og meget rike naturressurser. Det er et land som forsøker å kopiere de sørøstasiatiske «tigrenes» eksempel. Indonesia er et land med en brutal og traumatisk historie. […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonære lærdommer

1995-01

AKPs historie ikke bare viktig for AKP. Til nå har historia bare vært skrevet av dem som ledet partiet eller av dem som hatet det. Gjennom de siste års partikamp i AKP er det forsøkt skapt et bilde av et parti av fanatikere som kjøpte ei pakke fra Peking og fulgte ledelsen slavisk. Et parti […]

Les resten av artikkelen

Schmidt, Marx og økologi

1995-01

Alfred Schmidt har fordreid Marx sitt natursyn til det ukjennelige, men han har også forkasta sjølve kjerna i det marxistiske prosjektet, utviklinga av den materielle framandgøringa fram mot si eiga oppheving. På denne måten skaper han ei fiendtlig motseiing mellom Marx og naturvernarane. Våren 1993 reiste Kristin Asdal ein debatt om Marx sitt natursyn i […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Jeg vil ikke ha framtidssamfunnet til Tron Øgrim!

1995-01

Det er alltid morsomt og tankevekkende å lese og høre på Tron Øgrim, sånn sett er jeg fæn. Ikke minst når han prater om det datastyrte framtidssamfunnet. Foruten artikkelen i siste nummer av Røde Fane hørte jeg innledninga hans på Rød Fronts sommerleir sist sommer. Det er noe jeg har trøbbel med når det gjelder […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Randen og bedehuset

1995-01

Jeg mener at kunne tyde en uhyre fejlvurdering i konklusioner i denne finurlige filosofiske intelligentsia. På den ene side mener man SUKP og Stalin havde ret i sværindustrien – koste hva det ville – for det forestående opgør med Nazi-Tyskland. På den anden side skulle Vietnamkrigen have vist at massemobilisering og geriljakrig var bedre end […]

Les resten av artikkelen

Marx, kriser og reformismen

1995-01

Oversatt av Johan Petter Andresen. Det som er mest interessant hos Marx, er etter mitt syn hans teori om den minkende profittraten, og det at kapitalen setter inn motvirkende krefter for at denne ikke skal minke. Jeg synes at det trengs mere “grunnforskning” for å vise hvordan denne teorien aldri ble forankret hos sosialdemokratene (den […]

Les resten av artikkelen

Stagnasjon og finansielle krakk uunngåelig

1995-01

I Røde Fane 4/94 brakte vi et foredrag av Paul Sweezy og en kommentar av Harald Minken. Her følger et svar til Minken fra Sweezy. Redaksjonen ser gjerne at flere deltar i denne diskusjonen som griper inn i hvordan vi vurderer utviklingstendensene i det kapitalistiske verdenssamfunnet de nærmeste tiårene. Oversatt av Johan Petter Andresen Minken […]

Les resten av artikkelen

Svar til Sweezy

1995-01

Jeg føler meg naturligvis både stolt og glad over at Sweezy har kommet med et tilsvar til min kommentar til artikkelen hans om finanskapitalens triumf. Sweezy var en av de få som holdt oppe den marxistiske politiske økonomien i USA fra mellomkrigstida og ut gjennom mccarthyismen i 50-åra. Læreboka hans fra 1942, “The theory of […]

Les resten av artikkelen

Verden i følge Samir Amin

1995-01 Bokomtaler

“Re-reading the Postwar Period. An intellectual Itinerary” Monthy Review Press. 1994.  256 sider. ISBN 0 – 85345 – 894 – 4 Oversatt fra ltinéraire Intellectuel. Den egyptiske maoisten og økonomen Samir Amin er blitt kjent i Norge for hans tese om delinking, dvs. at undertrykte land må rive seg løs (de-link) fra den internasjonelle økonomien, […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Om å slutte for tidlig

1995-01

Om å slutte for tidlig Selve direktøren kom inn på presseriet: Det sies dere slutter så alt for tidlig her? Ser De, arbeidstiden den må overholdes! Det har NAF og LO en klar avtale om. En av kara svarte: Det er vel nokså riktig at altfor mange slutter så altfor tidlig her. Langt før pensjonsalder […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1975 nr 1

1995-01

Siri Jensen: Kvinneopprøret i AKP Gunhild Aakervik: Global kvinnefrigjøring Johan Petter Andresen: Klassekamp i Europa Stein Aamdal: Deling av arbeid Johan Petter Andresen: Hva er produktivt arbeid? Pål Steigan: Sørøst-Asias fattige kjempe Arne Byrkjeflot: Revolusjonære lærdommer Terje Valen: Schmidt, Marx og økologi Debatt: Siri Solbakken: Jeg vil ikke ha framtida til T.Ø Anker Holm: Randen […]

Les resten av artikkelen