Arkiv for 1970

Ekstranr. 1970
Nr 2 1970
Nr 3 1970
Nr 4 1970
Nr 5 1970
Nr. 1 1970

RETTELSE

Nr 5 1970

Redaksjonen beklager en nokså stygg trykkfeil i forrige nummer av RØDE FANE. I lederartikkelen (s. 4) sto det å lese følgende: « … når distriktsledelsen, etter eget forgodtbefinnende, nekter å akseptere lovlig fattete vedtak i Østkant-lagets årsmøte — og deretter innkaller et nytt årsmøte for så til slutt å danne et nytt «Østkantlag» av joviale […]

Les resten av artikkelen

LO-ledelsen og de «ulovlige» streiker

Nr 5 1970

Den 28. september kommer topplederne i LO-forbundene sammen til et møte for å drøfte den, fra deres synspunkt, meget foruroligende kampaktivitet som har vist seg i arbeidernes rekker. Møtet, som er innkalt av LO-sekretariatet, har tydelig som mål å legge opp til en strategi for å bekjempe «ulovlige streiker». Hva de nå konkret tar sikte […]

Les resten av artikkelen

Nødvendigheten av skolering – og resultatet av mangelen på den

Nr. 1 1970

Norges Kommunistiske Partis (NKP ledelse har lenge ført en politikk som selv fra det mest innbitt revisjonistiske synspunkt etterhvert må fortone seg som en ond sirkel. Siktepunktet for denne politikken har vært å snu tendensen i den månedlige galluprapporten, slik at det kunne komme mer politisk virkelighet bak den optimistisk oppadvendte tommelfinger på Frihetens førsteside. Med andre ord: øke partiets muligheter for plass på Stortinget, så det igjen kunne øve sin rettmessige innflytelse på norsk politikk i en grad som monnet.

Les resten av artikkelen

Røde Fane med nytt nummer annenhver måned

Nr. 1 1970

På siste redaksjonsmøte i Røde Fane ble det vedtatt å rette forespørsel til Frihetens forhenværende journalister om å tiltre Røde Fanes redaksjonskollektiv.

Les resten av artikkelen

Streikekassa for Frihetens journalister

Nr. 1 1970

Røde Fane og de nå oppsagte journalister i Friheten vil rette en takk til alle kamerater som økonomisk og på en annen måte støttet journalistene under streiken og fortsatt støtter dem i kampen for deres rettmessige krav.

Les resten av artikkelen

Til kamp mot økt utbytting

Nr. 1 1970

Tross motstanden fra majoriteten i det norske folk, vil myndighetene gå til innføring av moms fra 1970. Den borgerlige koalisjonsregjering fikk et lett spill fordi «opposisjonen» i Stortinget heller ikke baserte seg på flertallets (det arbeidende folket) interesser. Arbeiderpartiet la fram sitt eget alternative moms-forslag med lavere avgift (15 % mot B-momsens 20 %). Sjølsagt er A-momsens lavere avgift «bedre» fordi den ikke slår så hardt til—men de fleste forstår at når prinsippet om overgang til indirekte beskatning er fattet prinsipielt vil spørsmålet om hvor stor avgiften skal være alltid stå åpent, slik at Stortinget til enhver tid kan øke/korrigere denne prosentsats. Myndighetene har også stort sett bare denne mulighet til å regulere skatteinntektene om de måtte øke inntektene,—altså opp med avgiftsprosenten!

Les resten av artikkelen

Apropos Tsjekkoslovakia

Nr. 1 1970

Som en liten illustrasjon på den politikk som ble framelsket under Alexander Dubček-periodens «liberalisering» i Tsjekkoslovakia, tar vi med følgende vitsetegning fra et tsjekkoslovakisk magasin. Arbeideren latterliggjøres og framstilles som den håpløse idiot som alltid skaper problemer for systemets effektivitet. Om vitsetegningene kanskje er forsvunnet under de nye lederne, er dette ikke tilfelle med den inngrodde revisjonisme og kontrarevolusjonære innstilling—den er bare mer tilpasset forhold som bedre og mer effektivt tjener sosialimperialistene i Kreml.

Les resten av artikkelen

Ikke nå, men siden — siden går det lett!

Nr. 1 1970

«Den som mener at det er revolusjonen og proletariatets diktatur som må være det sentrale for partiet i dag har ikke begrepet det mest elementære.»
— Reidar T. Larsen på møtet i Folkets Hus, Oslo, fredag 12. desember 1969.

Les resten av artikkelen

Partidiskusjonen tvinger seg fram

Nr. 1 1970

Kort etter at det nå så kjente brev av 8. oktober 1969 fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) sekretariat, inneholdende blant annet pålegg til distriktsstyrer og lag om å ta initiativ til rådslagninger og drøftinger med andre «sosialistiske venstrekrefter», var sendt ut, ble det tatt opp til diskusjon på et fellesmøte for partilagene i Akershus.

Les resten av artikkelen

Forsøk på begrensning av klassekampen

Nr. 1 1970

«For en idyllisk plan: å ville virkeliggjøre sosialismen gjennom den parlamentarisk vei, ved et enkelt flertallsvedtak! Det er bare synd at denne lyseblå fantasi fra innbildningens verden ilske engang regner med de historiske erfaringer fra den borgerlige revolusjon, for ikke å snakke om den proletariske revolusjons egenart.»
— Rosa Luxemburg i Die Rote Fahne, 17. desember 1918.

Les resten av artikkelen

Uro innenfor de kommunistiske partier i vest

Nr. 1 1970

Det sjokket Sovjet-troppenes innmarsj i Tsjekkoslovakia ga kommunister hele verden over, tror jeg bare kan sammenliknes med sjokket fra den 20. kongress, og kan vel sies å være en logisk følge av det ettersom det klart viste at den sovjetiske kommunismen nå har utviklet seg til rein sosialimperialisme.

Les resten av artikkelen

Lillehammer KU støtter Røde Fane

Nr. 1 1970

Lillehammer Kommunistiske Ungdomslag har på medlemsmøte 3/11 enstemmig vedtatt følgende uttalelse:

Les resten av artikkelen

Anstrengt forsøk på bortforklaring

Nr. 1 1970

I Friheten nr. 46/69 lanserer Reidar T. Larsen et helt nytt prinsipp, han offentliggjør enkeltmedlemmers holdning i interne partimøter

Les resten av artikkelen

NKPs sekretariat og anti-NATO kampanjen

Nr. 1 1970

Umiddelbart etter at Kampanjen Norge ut av NATO hadde avholdt landsmøte i Oslo, hvor det blant annet ble vedtatt en politisk plattform som klart og greit trekker opp linjene for kampanjens videre arbeid mot NATO, og hvor det også tas avstand fra en all-europeisk sikkerhetspakt som vil være et nytt og verre NATO, et undertrykkingsapparat samordnet av NATOs og Warzawapaktens styrker og midler, sendes det fra Norges Kommunistiske Partis (NKP) sekretariat ut et brev (undertagnet av Georg Ovesen), hvor partimedlemmene frarådes å «delta i anti-NATO arbeidet på dette grunnlag».

Les resten av artikkelen

Europeisk sikkerhetspakt?

Nr. 1 1970

Bakgrunnen for den sørgerlige utviklinga i Europa etter siste verdenskrig er jo at nazismen, denne monopolkapitalismens giftblomst, selvfølgelig langt fra var heilt rykka opp med rota. Etter noen halvhjerta forsøk i USA på å legge om krigsproduksjonen, som hadde vært så uhyggelig lukrativ, til fredsproduksjon, ble slagordet «heller krig enn krise»—som henspiller på den store krisa i 1929 og de par følgende år—allment godtatt av de ledende stats- og industrimenn. Dermed blei roret også lagt om i det okkuperte Vest-Tyskland, fra denazifisering til favorisering av nazister og først og fremst av den største krigsforbryteren som var blitt dumt i Nürnberg: rustningskapitalen. Og for igjen å få fart på den blei det gamle spøkelse kommunismen, igjen manet fram.

Les resten av artikkelen

Fellesuttalelse fra Kristiansand KUL og SUF (m-I)

Nr. 1 1970

Kristiansand  Kommunistiske Ungdomslag og Kristiansand  Sosialistiske Ungdomsforbund (m-l) er arbeiderungdommens, skoleelevenes og studentenes kommunistiske ungdomsorganisasjoner. Laga har marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tenking som sitt teoretiske grunnlag og rettesnor. Mao Tse-tungs tenking er marximsen-leninismen i den epoken da imperialismen går sitt fullstendige sammenbrudd i møte, og sosialismen går mot verdensomspennende seier.

Les resten av artikkelen

« Forrige side