Fellesuttalelse fra Kristiansand KUL og SUF (m-I)

Av Redaksjonen

1970-01

Kristiansand  Kommunistiske Ungdomslag og Kristiansand  Sosialistiske Ungdomsforbund (m-l) er arbeiderungdommens, skoleelevenes og studentenes kommunistiske ungdomsorganisasjoner. Laga har marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tenking som sitt teoretiske grunnlag og rettesnor. Mao Tse-tungs tenking er marximsen-leninismen i den epoken da imperialismen går sitt fullstendige sammenbrudd i møte, og sosialismen går mot verdensomspennende seier.

Kr.sand KUL og Kr.sand SUF(m-l) står på et konsekvent revolusjonært klassekampgrunnlag. Arbeiderklassen kan bare vinne den politiske og økonomiske makta ved at den gjennom en sosialistisk revolusjon knuser monopolkapitalens stat og oppretter proletariatets diktatur.

For å oppnå seier i klassekampen må arbeiderklassen ha et revolusjonært kommunistisk parti som sin leder. Partiet må være en militant fortropp bestående av arbeiderklassens mest bevisste og framskredne elementer, og det må i stadig kamp mot all småborgerlig og reaksjonær ideologi væpne seg med marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tenking.

Vi lever i ei tid da krisa innafor det kapitalistiske verdenssystem blir stadig meir omfattende. Samtidig vinner folkemassene i alle land stadig større seire i sin revolusjonære kamp.

Også her i Norge gjør krisa innafor kapitalismen seg gjeldende. Monopolkapitalen velter byrdene av krisa over på arbeidsfolk, som blir utsatt for ei stadig hardere og meir intens utbytting. Dette skjer gjennom rasjonalisering, tidsstudier og innføring av den arbeiderfiendtlige momsen. Vi vil reise arbeiderungdommen til målretta kamp mot monopolkapitalens framstøt.

Kr.sand KUL og Kr.sand SUF(m-l) arbeider for å gjøre laga til stadig bedre våpen i arbeiderungdommens klassekamp. For å oppnå dette, er det nødvendig stadig å studere og i praksis anvende arbeiderklassens vitenskaplige teori, marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tenking. En nøye forbindelse mellom teori og praksis er en forutsetning for å trenge inn i problemene og virkelig løyse dem. Uten å ha grundig innsikt i vårt teoretiske grunnlag, vil vi heller aldri bli i stand til å føre fram ei riktig linje i det praktiske arbeidet, og til å seire i klassekampen. Kr.sand KUL og Kr.sand SUF(m-l) ser det derfor som sin hovedoppgave å drive studier i marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tenking.

Laga ser propaganda og agitasjon som si viktigste utadvendte oppgave. Gjennom spreing av marxist-leninistisk materiell, og forskjellige andre aksjoner, vil vi til enhver tid gjøre arbeiderungdommen kjent med vårt syn og mobilisere dem til kamp for sine interesser.

Laga legger stor vekt på det faglige arbeidet. Vi vil konsekvent bekjempe LO-ledelsens klassesamarbeidspolitikk, og vi vil kjempe for at arbeiderne skal få bestemmelsen i sine egne faglige organisasjoner. LO må bli en virkelig kamporganisasjon for arbeiderklassen. Dette vil vi aktivt bidra til ved å delta i arbeidet med å legge grunnen til en revolusjonær fagopposisjon.

Laga vil også arbeide for skoleelevenes, lærlingenes, yrkesskolelevenes og studentenes interesser.

Kr.sand KUL og Kr.sand SUF(m-l) vil konsekvent bekjempe den moderne revisjonismen, og andre reaksjonære retninger innen arbeiderbevegelsen. Den moderne revisjonismen har overtatt sosialdemokratiets rolle som imperialismens hovedagent i arbeiderrørsla, og representerer i dag den største fare for arbeiderklassens kamp mot imperialismen.

Laga tar på det sterkeste avstand fra planene om dannelse av et nytt «venstreradikelt parti». Planene om ei prinsipplaus samling av de såkalte «venstrekrefter» har lenge vært tydelig på sentralt hold, hos revisjonistene i Norges Kommunistiske Parti (NKP) ledelsen, trotskister, Peder Furubotn-tilhengere, Sosialistisk folkeparti (SF)-ere og såkalte «radikale» Arbeiderparti-folk.

På topplanet har disse gruppene danna en allianse hvis viktigste oppgave er å bekjempe de virkelig revolusjonære venstrekreftene. Mot denne bakgrunn må de desperate handlingene til revisjonistene i NKP- og Kommunistisk Ungdomslag (KU) ledelsen ses. Anført av Reidar T. Larsen fører de en systematisk kamp mot alle marxist-leninister innen NKP og KU.

Journalistene i NKPs organ Friheten, nekta å bøye seg for revisjonistenes politiske linje. Dette resulterte i at journalist Svein Johnsen, uten gyldig grunn, blei oppsagt. De øvrige journalistene solidariserte seg med Svein Johnsen, og alle journalistene gikk til streik.

På et sentralstyremøte i KU blei et medlem at sentralstyret, formannen i Kr.sand KUL, Egil Engeland, ekskludert fra forbundet. Dette skjedde fordi laget ikke ville bøye seg for revisjonistenes politiske linje. Kr.sand KUL betrakter eksklusjon av Engeland som ugyldig, og fortsetter sin virksomhet som før. Revisjonistene i NKP og KU-ledelsen legger opp si linje uten at medlemmene i grunnorganisasjonene på forhand får anledning til å diskutere spørsmåla.

Kr.sand KUL og Kr.sand SUF(m-l) tar på det sterkeste avstand fra de aksjonene revisjonistene i NKP-ledelsen og SF-lederne har satt i gang for å ødelegge de anti-imperialistiske frontorganisasjonene Solidaritetskomiteen for Vietnam og Kampanjen Norge ut av NATO. Gjennom aksjoner på topplanet forsøkte de å lamme og ødelegge heile den anti-imperialistiske kampen. Disse aksjonene er et nytt eksempel på revisjonistenes og reformistenes rolle som vakthunder for borgerskapet. Planene deres var på forhand dømt til å mislykkes, og alle ærlige venstrekrefter avviste dem på det sterkeste.

Kr.sand KUL og Kr.sand SUF(m-l) har nå gått til et nært politisk og organisatorisk samarbeid. Vi vil anvende arbeiderklassens vitenskaplige teori, marxismen-leninismen-Mao Tse.tungs tenking, som et mektig våpen i arbeiderungdommens og skoleelevenes klassekamp. Ut fra dette grunnlaget samler vi den kommunistiske ungdommen bak våre faner.

«Partiet kan ikke lede klassen om det ikke er forbundet med de partiløse massene, om det ikke fins noen kontakt mellom partiet og de partiløse massene, om disse massene ikke godkjenner dets ledelse, om partiet ikke nyter moralsk og politisk fortrolighet blant massene.»
— Josef Stalin i Spørsmål i leninismen.