Arkiv for Økonomi

Nyliberalismen og byen – eksemplet New York (Økonomi)

2007-04

David Harvey heldt førelesing på universitetet i Windsor 25. september 2006; om byar som sosial, politisk og økonomisk organisasjon. Eksemplet er New York, som ekspanderte tidleg på syttitallet, lånte over evne – og gjekk konkurs i 1975, og vart sett under direkte administrasjon av finanskapitalen. Søpla flaut i gatene, og administrasjonsrådet laga logoen I love New York. Grunnplanet svarte med logoen Fear City, og atvåra turistar om at fly til New York fall ned, og at dei vart robba på gata. Så skjedde det ting. Den oppblåste økonomien på tidleg syttitall i New York er slåande lik økonomien til USA i dag.

Les resten av artikkelen

Russland, tilbake til gammal stordom? (Økonomi)

2007-04

Å vere ein stat inneber at offentlege styresmakter har monopol på minst tri område: valdsbruk, skatteinnkreving, og å lage pengar. Alle tri monopol vart underminerte i Russland på 1990-tallet, i ein slik grad at sjølve eksistensen til staten stod i fare.

Les resten av artikkelen

Konturar av Putin-æraen (Økonomi)

2007-04

Eit svar til Vladimir Popov

Popov vel det mindre ondet, sentralisering og potensielt autoritære regimet, framfor å velja det uunngåelege kaoset og oppløysinga som han meiner vil fylgja einkvar annan kurs. Stabilitet er hovudbekymringa, demokrati kan venta til meir føretrekne omstende utviklar seg. Spørsmålet er: Stabilitet for kven?

Les resten av artikkelen

Plan for hvem?

1995-03

I stedet for å forkaste sosialismens muligheter på grunnlag av gårsdagens sosialistiske løsninger, burde vi drøfte hva slags sosialistiske svar det må gis på grunnlag av dagens kapitalistiske kriser, sier Pål Steigan som følger Tore Sivertsen innlegg i Klassekampen i sommer. Tore Sivertsen reist en meget viktig debatt, nemlig debatten om hvilke lærdommer vi skal […]

Les resten av artikkelen

Marx, kriser og reformismen

1995-01

Oversatt av Johan Petter Andresen. Det som er mest interessant hos Marx, er etter mitt syn hans teori om den minkende profittraten, og det at kapitalen setter inn motvirkende krefter for at denne ikke skal minke. Jeg synes at det trengs mere “grunnforskning” for å vise hvordan denne teorien aldri ble forankret hos sosialdemokratene (den […]

Les resten av artikkelen

En kommentar til Sweezy

1994-04

Kommentar til Paul M Sweezy: Finanskapitalens triumf 1. Internasjonale finansmarkeder Temaet for talen til Sweezy er nye tendenser i verden. Han tar opp bare en slik ny tendens, nemlig framveksten av internasjonale finansmarkeder. De markedene han utvilsomt sikter til, er de såkalte euromarkedene. Det er markeder som springer ut av at finansinstitusjoner tar imot innskudd […]

Les resten av artikkelen

Jøtul og verdensøkonomien

1994-02

Profittratens tendens til å falle er blitt oversatt til norsk. Oversetteren Johan Petter Andresen oppfordrer andre til å lese boka gjennom å gi tre grunner til at han sjøl har arbeida med den. I En gang, på andre halvdel av 1970-tallet, satt Lars i kantina og leste interessert i Aftenpostens næringslivsdel. Jeg skotta bort på […]

Les resten av artikkelen

Holder m-l-m-visjonens politiske økonomi?

1993-0102

Skal diskusjonen om sosialismen komme videre, må vi forlate overproduksjonskriseteorien og teorien om produktivkreftenes og produksjonsforholdenes samfunnsmessiggjøring. Jeg har tidligere i Røde Fane skrevet noen innlegg om m-l-m-(marxismen-leninismen-Mao Tse Tungs tenkning)-visjonens politiske økonomi. Nå er jeg blitt bedt om å sammenfatte mitt syn på én side, noe jeg vil forsøke her. M-l-m-visjonen bygger etter mitt […]

Les resten av artikkelen

Alternativ sosialismevisjon

1992-01

Det finnes et utall faktorer som motvirker profittratens fall, og disse har vært sterkt undervurdert. Særlig er det to helt sentrale faktorer som etter mitt skjønn har vært sterkt undervurdert, og det er de momentene Marx kaller billiggjøring av den konstante kapitalen og økningen av den ekstra relative merverdi. Jeg har i en tidligere artikkel […]

Les resten av artikkelen

STUDER LÆREBOK I POLITISK ØKONOMI

1975-06

Arbeiderklassens teori STUDER LÆREBOK I POLITISK ØKONOMI Den materialistiske historieoppfatning går ut fra den grunnsetning at produksjonen og siden produksjonsutbyttet er grunnvollen for alle samfunn, i ethvert historisk gitt samfunn bestemmes fordelingen av produktene og dermed den sosiale oppdelingen av klasser og stand av hva som produseres, hvordan det produseres og på hvilke måte produktene […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side