Plukk

Av

2013-02

Sorg over Chávez´ bortgang

Hugo Chávez utfordret Venezuelas olje-elite, stoppet USAs handelsekspansjon sørover og ga Latin-Amerika en politisk identitet. Men han virket også splittende på kontinentets venstreside, skriver førsteamanuensis Benedicte Bull på nettstedet www.radikalportal.no.

Nedbyggingen av høyere utdanning i Storbritannia

I Storbritannia fortsetter den konservative koalisjonsregjeringen sine framstøt for å la markedskreftene dominere over høyere utdanning. Dermed forringes også universitetenes offentlige rolle og funksjon, skriver professorene Gurminder K. Bhambra og John Holmwood.

Siden oktober 2012 har engelske studenter betalt skolepenger som i gjennomsnitt er høyere enn i alle andre OECD-land – til og med USA. Universitetsledere har i stadig større grad begynt å outsource og privatisere mange av universitetsadministrasjonens oppgaver og funksjoner. På Universitetet i Sussex har en slik privatiseringsoffensiv resultert i at studentene der i mars gikk inn i fjerde uke av en okkupasjon i protest mot at 235 jobber i catering og eiendomsavdelingene utskilles.

En liknende prosess medfører at 130 administrativt ansatte ved Universitetet i Falmouth står i fare for å miste jobbene sine. Det å privatisere høyere utdanning og offentlige tjenester generelt er skadelig for universitetet som institusjon, mener de to professorene.

Privatiseringen av høyere utdanning i Storbritannia er et politisk valg, skriver Hanna Elsisi i Guardian, og viser til at den britiske regjeringen har valgt denne politikken som svar på ei økonomikrise som er et resultat av de samme markedsøkonomiske lovene. Nå utvides frimarked-mantraet også til sykehus, skoler og universiteter, noe som vill omdanne utdanningsinstitusjonene til aktører for privat spekulasjon og profitt, i stedet for institusjoner vinklet inn på å tilby et offentlig gode, påpeker de to.

Felles høringsuttalelse mot oljeboring i nord

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, (www.sabima.no) og syv andre miljøorganisasjoner advarer mot konsekvensutredning og oljeaktivitet i nord.

I et felles høringsinnspill krever SABIMA, Natur og Ungdom, Greenpeace, Bellona, Naturvernforbundet, Framtiden i Våre Hender, WWF-Norge og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern av de sårbare nordområdene.

Høringspartene mener det faglige grunnlaget fra kunnskapsinnhentingen ikke inneholder ny og vesentlig informasjon som tillater en videre prosess med konsekvensutredning og påfølgende petroleumsaktivitet i området Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Høringspartene mener tvert imot at kunnskapsinnhentingen understreker viktigheten av å opprette varige petroleumsfrie områder.

Høringspartene krever:

  1. Det gjennomføres ikke konsekvensutredning for havområdene som omfattes av Nordland VI, Nordland VII og Troms II.
  2. Det opprettes varig petroleumsfrie områder i havområdene som omfattes av Nordland VI, Nordland VII og Troms II.
  3. Kunnskapsinnhentingen anses som ufullstendig inntil feil og mangler, som er påpekt av oss og andre høringsinstanser, gjenspeiles i rapportens konklusjoner.

Høringspartene viser blant annet til naturmangfoldlovens§ 9 om føre-var-prinsippet ved manglende kunnskapsgrunnlag, og § 10 om samlet belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Høringspartene begrunner sine krav blant annet sine i at den faglige uenigheten ikke i tilstrekkelig grad synliggjøres i kunnskapsinnhentingen og påpeker at kunnskapsinnhenting om konsekvensene av et akuttutslipp ikke basererer seg på verst tenkelige scenario for et oljeutslipp. Partene mener også at det ikke i tilstrekkelig grad er gjort vurderinger for hvordan åpning av nye havområder for petroleumsaktivitet og tildeling av nye letetillatelser i området vil påvirke Norges oppnåelse nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser.

Israel starter oljeleting på Golan

Israel utstedte nylig lisens for oljeleting i et nærmere 400 kvadratmeter stort område sør på Golanhøydene, som landet okkuperte fra Syria i 1967.

– Israel gjør nå det samme på Golanhøydene som de har gjort på Vestbredden. De tar seg til rette og skaper fakta på bakken for å gjøre det umulig å gå tilbake til grensene fra 1967, sier Midtøsten-forsker Kjetil Selvik ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) i Bergen til NTB. Israelsk oljeutvinning på Golanhøydene vil skape sterke reaksjoner både i regionen og internasjonalt. Verdenssamfunnet anerkjenner ikke Israels okkupasjon av området, som fram til 1967 var en del av Syria. De israelske
bosetningene er derfor ulovlige.

Syrias utenriksminister Walid al-Muallem har sendt en klage til FNs generalsekretær Ban Ki-moon, der han viser til at beslutningen om å starte leteboring er en «fortsettelse av okkupasjonen» og et «grovt brudd» på Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA går enda lenger og anklager Israel for «å stjele olje» fra Syria, skriver NTB.