Introduksjon til USA-artiklene

Av Redaksjonen

2012-02

For den norske venstresida har forholdet til USA i hele etterkrigstiden vært av helt avgjørende betydning. Forholdet til USA har, på mange måter, utgjort skillelinjen mellom det «ansvarlige» sosialdemokratiet og det som med et noe upresist samlebegrep gjerne omtales som venstresosialismen. USA-kritikken var betydelig i NKP, med sin lojalitet til Moskva, men også i sosialdemokratiet var dette et helt sentralt element for den venstreopposisjonen som etter hvert skulle bli opphavet til både det som i dag er SV, og det som i dag er Rødt. Vietnam-solidaritet, Palestina-solidaritet og solidaritet med undertrykte folk i Latin- Amerika har hatt en klar brodd mot USA, og selv om ml-bevegelsen og i hvert fall deler av SV klarte å kombinere dette med en klar brodd også mot Sovjetunionen, har dette bare styrket seg etter Sovjetunionens fall og opprettelsen av den unipolare verdensorden.

Men venstresida er ikke, og har heller aldri vært, anti-amerikansk, slik det til stadighet gjentas fra høyresida. Amerikansk kulturliv har i snart hundre år vært den viktigste premissleverandøren for kulturelle uttrykk, også for venstresida. USA-kritikken er ikke en kritikk av Bob Dylan, Rage Against the Machine eller Public Enemy, like lite som det er en kritikk av Jane Fonda, Michael Moore eller Sean Penn. Tvert imot – USA-kritikken er en integrert del også i den amerikanske kulturen. Når den norske og europeiske venstresida kritiserer USA, er det ikke amerikanere eller alt som kommer fra USA som kritiseres. Det er fremfor alt en kritikk av den politikken som gjør USA i stand til å opptre som en verdenshersker, spydspissen for en stadig mer destruktiv kapitalisme.

Tidsskriftet Rødt!, tidligere Røde Fane, har gjennom alle sine 41 år levert analyser av amerikansk imperialisme og dens herjinger i alle verdenshjørner. Kjennskapen til USAs krigsforbrytelser, deres bunnløse dobbeltmoral og deres forakt for krav om folkelig sjølstyre rundt omkring i verden, er stor på norsk venstreside. Det er også kjennskapen til mye av den kulturelle USA-kritikken. Men hva som skjer på grunnplanet i USA, det vet vi mindre om.

Gjennom en rekke artikler i dette og forrige nummer, forsøker vi å bøte litt på dette. I dette nummeret kan du blant annet lese om hva som har skjedd med Occupy-bevegelsen etter at media mistet interessen, skrevet av en som faktisk har vært og fortsatt er med. Du kan lese om kampen mot atomenergi i Ohio og Michigan, en kamp som ennå ikke har nådd norske medier. Du kan lese om hvordan hudfarge fortsatt er helt avgjørende for hvilke sjanser du har i livet, ikke minst som kvinne. Og det kommer flere artikler i neste nummer!

De aller fleste artiklene om USA er skrevet spesielt for Rødt!, og har aldri vært trykket på engelsk. Vi er stolte over å ha fått dette til, å kunne gi leserne av tidsskriftet innblikk i de kampene som foregår i USA, langt unna CNN og Fox News sine kameralinser, og dermed også langt unna norske mediers interesse. Denne dugnaden ville imidlertid aldri vært mulig uten stor hjelp fra Dennis O’Neil fra Freedom Road Socialist Organization, en liten organisasjon, men med medlemmer og venner med et enormt nedslagsfelt.

Redaksjonen