Kampen for Narvik sykehus

Av Dagny Pettersen

Nr 2A 2011

I 2003 ble Aksjonskomiteen for bevaring av Narvik sykehus dannet. Så langt er kampen for å bevare en fullverdig fødeavdeling vunnet, og Narvik er lovet nytt sykehus. – På bakgrunn av erfaringene vi har fra tidligere, er det flere av oss som allikevel ikke føler oss helt trygge, skriver Dagny Pettersen.

Dagny Pettersen er medlem av Aksjonskomiteen for Narvik sykehus, og står på lista til Rødt Narvik til høstens valg.  

Narvik Sanitetsforening ble stiftet i februar 1904 med det formål å skaffe Narvik et sykehus. De 22 kvinnene fattet vedtaket og fikk straks 60 nye støttespillere. Tre måneder senere var den først sykestuen en realitet. Det første store sykehuset ble innviet i 1919 og med 40 pasientsenger,tidsmessig utstyr og en kostnad på 460 000 kroner. Kommunen overtok dette sykehuset 1. oktober 1924. Da hadde Narvik Sanitetsforening stått for driften i 20 år. Ved overtakelsen fikk sykehuset et nytt røntgenapparat som gave fra Sanitetsforeninga. Senere ble sykehuset overlevert til Nordland fylkeskommune.

 

Viktige milepæler

I 1997 fremmer det regionale helse- og sosialutvalget «Plan for den somatiske spesialisthelsetjenesten, Helseregion Nord». De foreslår nedleggelse av all akuttberedskap og fødeavdelingene ved fem lokalsykehus (inkl. Narvik) i Nord-Norge. Kampen mot sentralisering starter for alvor. 1. mai går «alle narvikinger» i tog med en eneste parole, nemlig å bevare Narvik sykehus, akutt og føde. Det var visstnok 6000 som deltok, fra alle samfunnsgrupper og partier. Det samme året kommer Stortingsmelding 24 (1996–97) om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste som tilrettelegger for at 35 lokalsykehus i landet mister akuttberedskap og fødeavdeling. Motmelding fra en gruppe på 12 sykehusleger og allmennleger, kombinert med folkelig motstand, fører i siste liten til at Stortinget setter foten ned. Planene blir stanset, og diverse utredninger lages i departemental regi med sikte på nye sentraliseringsfremstøt. En av de viktigste er Akuttutvalgets utredning, Hvis det haster … (NOU 1998:9), som ble lagt fram våren 1998. Den lanserte en ny sykehusmodell med A-, B- og C-sykehus, og la opp til redusert kirurgisk akuttberedskap på lokalsykehusene. Straks utredningen ble lagt fram, satte både «gamle og nye motmeldingsleger » i gang å lage Motmelding nr. 2. I juni 2001 vedtas helseforetaksreformen og iverksettes året etter. Narvik sykehus blir en del av Hålogalandssykehuset Helseforetak. Dette består av Harstad sykehus (Troms), Stokmarknes sykehus (Vesterålen) og Narvik sykehus. De to siste i Nordland. Administrasjonen blir lagt til Harstad sykehus som straks utpeker seg selv til å være et slags sentralsykehus i regionen, med formål å legge ned vitale tilbud i de to øvrige sykehusene. I 2003 dannes Aksjonskomiteen for bevaring av Narvik sykehus med Eva Opshaug Teigen som leder. Helsebyråkratene på toppen i Helse Nord får gjennomført faglige utredninger som legger opp til storstilt sentralisering av fødetilbud og akuttberedskap i lokalsykehus i hele Nord-Norge.

 

Våren 2003 i Nordland preges av underskriftsaksjoner, folkemøter og demonstrasjoner. Kommunestyrer, næringslivet og fagbevegelsen i Narvik og andre kommuner over hele fylket kaster seg inn i kampen. Arbeidsgrupper ved flere sykehus lager motutredninger til Helse Nords rapporter. Dette blir svært viktig ammunisjon for sykehusaksjonistene. Flere leger som har sittet i Helse Nords utredningsgrupper, tar kontakt med sykehusaksjonene, og sier at de føler seg utnyttet og misbrukt. De vil ikke gå god for konklusjonene som sekretariatet i gruppene har trukket. Kampen tvinger helsebyråkratene til å trekke flere av sentraliseringsforslagene, men de opprettholder forslaget om at fødeavdelingen i Narvik skal omgjøres til en såkalt forsterket fødestue med mulighet for å gjennomføre keisersnitt. Dette blir så vedtatt av styret i Helse Nord i juni samme år, men på grunn av den sterke motstanden blir det ikke gjennomført. I april dette året deltar et styremedlem i Aksjonskomiteen på stiftelsesmøtet i Odda for Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Etter det har vi deltatt på de aller fleste landssamlingene i Folkebevegelsen. Det betyr mye både for oss og alle andre som deltar, å kunne møtes på denne måten. Vi utveksler erfaringer og skaffe oss kunnskaper og innsikt i årsakene til det som skjer gjennom innledninger/foredrag av kunnskapsrike fagpersoner innenfor helsepolitikk og økonomi. Dette gir oss inspirasjon og energi til å stå på videre fordi vi vet at vi er mange som kjemper den samme kampen over hele landet.

 

Perioden 2002–2006 preges av kontinuerlig dragkamp mellom de tre sykehusene om økonomi og funksjonsfordeling. Et utall av arbeids- og prosjektgrupper nedsettes der spesielt Narvik sykehus er utsatt for trusler om innskrenkninger og nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap og fødeavdeling. Jeg er en av fire som blir foreslått fra Nordland fylkesting og fra Narvik bystyre som styremedlem i Hålogalandssykehuset (jeg var i Narvik Bystyre fra 2003–2007 for SV), og blir utnevnt som styremedlem av styret i Helse Nord. Det første jeg blir spurt om, er om jeg kan Aksjeloven!

 

I juni 2006 vedtas avvikling av Hålogalandssykehuset, og Narvik og Harstad legges under Universitetssykehuset i Nord-Norge, mens Stokmarknes går til Nordlandssykehuset (Bodø) i lag med Lofoten sykehus. I desember samme år vedtar Helse Nord nedleggelse av spesialisert bakvakt i ortopedi i Narvik fordi de mener det ivaretas i Harstad og Tromsø. Elektiv (planlagt) operativ ØNHvirksomhet overføres til Harstad. Avtalespesialister som leier kontor i sykehuset, sies opp. (Spesialister innen Øre-nese-hals, hudsykdommer og reumatologi). Et av de største fakkeltogene ble arrangert en desemberkveld dette året. 1.januar 2007 går sykehusene i Harstad og Narvik inn i UNN Helseforetak. Helse Nord forutsetter at disse to sykehusene «skal ivareta basale lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nedslagsfeltet.» («Basale lokalsykehusfunksjoner» er nærmere definert av adm.dir.) Sykehuset i Narvik er et av de mest slitte og bygningsmessige dårligste sykehusene i Nord-Norge, og det har vært stilt krav om nytt sykehus i mange år. 18. april 2007 blir følgende styrevedtak gjort i UNN HF: «Et nytt fullverdig lokalsykehus må bygges i Narvik så snart som mulig». Samme år vedtas en reduksjon av sengetall ved UNN Narvik fra 59 til 48 senger (20 % reduksjon ved indremedisinsk avdeling) og 25 % kutt i fysioterapitjenesten. Fødeavdelinga blir sommerstengt, og de fødende må dra til Harstad sykehus.

 

I april 2008 aksjonerer Aksjonskomiteen mot UNN HF som vil sommerstenge fødeavdelingen i Narvik på nytt. Dette avverges under maksimal motstand fra UNNledelsen og sannsynligvis også Helse Nord. Stort press fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus på helseminister Sylvia Brustad. Aktivt samarbeid med Narvik næringsforum, LO i Ofoten, media og tillitsvalgte ved Narvik sykehus. 23. september samme år vedtar styret i Helse Nord «Handlingsplan for Intensivmedisin. Kapasitet og struktur i Helse Nord». UNN Narvik plasseres i nivå 1, uten intensivavdeling men med en såkalt intermediæravdeling. Ikke respiratorbehandling mer enn 1-2 døgn. N a rv i k rødT! nr. 2A – 2011 57 I desember vedtas budsjettkutt for UNN HF i 2009 på 203 millioner kroner. Brutal nedskjæring som vil påvirke tilbud, kvalitet og arbeidsplasser. Som sparetiltak redusert arbeidstid for alle leger i UNN HF. I april 2008 hadde vi et svært vellykket «stunt» under et storfint møte på riksgrensen. Her er klipp fra et oppslag fra tidligere Ofotens Tidende (nettavis som ble lagt ned for et par år siden):

 

 

I dag og i morgen er det stormøte på Riksgränsen, der Nordisk Globaliseringsforum arrangeres. Her deltar de nordiske statsministrene, samt representanter for næringsliv, forskning, medier og organisasjoner. I timen før åpning kom dette i skyggen for de tre kvinnene fra fødeaksjonen i Narvik, som hadde møtte opp i håp om å møte norsk og internasjonal presse. Målet var å fortelle om den planlagte sommerstengingen av Fødeavdelingen i Narvik, og det fikk de til gangs. Og sannelig kom det noen statsministere forbi. Dagny Pettersen var raskt ute og overlevert en løpeseddel til statsminister Jens Stoltenberg og fikk lagt frem budskapet. Ikke lenge etter var den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt der, og Eva Vassdal, som er delvis vokst opp i Sverige, fikk fortalt ham om den viktige saken de kjemper for her i Narvik. Og i tillegg ble det flere intervjuer med NRK, svensk og dansk presse, før jakten fortsatte på Financial Times. – Jeg har lyst å treffe dem for å si litt om hvordan vi har det i rike Norge, sier Dagny Pettersen, som selvsagt også har engelsk tekst på løpeseddelen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys la også merke til aksjonen, og uttalte at dette var kvinner som visste å være tilstede på riktig sted».

 

I januar 2009 blir bygging av A-fløy ved UNN Tromsø vedtatt av styret i Helse Nord. Vi frykter det vil skje på bekostning av nytt sykehusbygg i Narvik. I desember samme år kommer på nytt forslag om sommerstengning ved fødeavdelinga UNN Narvik. Mobilisering mot og det blir avverget. I 2010 foreslår administrasjonen i Helse Nord at 5 lokalsykehus i Nord-Norge, Eva Opshaug Teigen, Dagny Pettersen og Eva Vassdal fra Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus kuppet Jens Stoltenberg da han ankom Riksgränsen. (Foto: Jørn Indresand) 58 rødT! nr. 2A – 2011 inkludert UNN Narvik, ikke skal ha mottak av alvorlig skadde pasienter. Det legges opp til styrebehandling uten høringsrunde. Etter aksjoner og massiv folkelig motstand gir Helse Nord etter og sender ut høringsbrev om saken. Resultat: Alle lokalsykehus med kirurgisk akuttberedskap skal kunne motta alvorlig skadde pasienter. En undersøkelse om alvorlige rifter i fødselskanalen som publiseres på høsten gir fødeavdelingen ved UNN Narvik høyeste karakter, nemlig 0.

 

I februar 2011 foreslår administrasjonen i Helse Nord at fødeavdelingen ved UNN Narvik, som den eneste i Nord-Norge, nedlegges og omgjøres til fødestue. Det stilles her strengere krav til faste gynekologer enn hos andre små sykehus i landsdelen. Helse Nord foreslår også at bygging av nytt sykehus i Narvik prioriteres ned, og at nybygg i Kirkenes prioriteres foran. Dette fører til ny sterk mobilisering i Narvik der det blant annet opprettes en egen blogg for kampen av Narvik næringsforum. Det resulterer i at styret i Helse Nord i mars vedtar at fødeavdelingen skal opprettholdes. Dette vedtaket blir så stadfestet gjennom regjeringens beslutning om fødetilbudet 7. april. Dette er en svært viktig seier for oss, men på bakgrunn av erfaringene vi har fra tidligere er det flere av oss som ikke føler oss helt trygge. Det er fortsatt uvisst når utbygginga av Narvik sykehus blir påbegynt, men vi skal fortsette å presse på for at det skal bli så snart som mulig.

 

Aksjonskomiteen har hatt mange demonstrasjoner og fakkeltog gjennom alle disse årene. Det har vært skrevet utallige avisinnlegg, høringsuttalelser og brev til sentrale myndigheter. Aksjonskomiteen har vært representert på mange møter, helsekonferanser, i helsekomiteen på Stortinget osv. Aksjonskomiteen deltar også på samlinger i regi av Folkebevegelsen for lokalsykehusene i Oslo. For året 2009 fikk vi hedersprisen fra Sparebanken Narvik. Det ble en god sum i arbeidet vårt. Vi bruker disse gavene kun til reising for eksempel til samling for Folkebevegelsen for lokalsykehusene ca. to ganger i året i Oslo, til møter i departement og Storting osv. Vi har fått «julestjerne» fra Sparebanken Narvik og lokalavisa Fremover på kr 5000. Lillejulaften 2010 ble vi tildelt den «store julestjerna» på kr 25 000 – i konkurranse med 24 andre organisasjoner. Vi har god støtte i lokalavisen Fremover, og spesielt en av journalistene der som jeg har god kontakt med. Etter at yngre leger (og narvikinger), vendte tilbake til Narvik og sykehuset vårt, har frittalende og aktivt kjempende tidligere overlege Stein Johansen, fått noe avlastning i forhold til å advare befolkninga mot negative omstillinger og nedskjæringer.

 

Kilde: Oversikt av Stein Johansen, tidligere tillitsvalgt for overlegene ved UNN Narvik, nå pensjonist og aktiv i Aksjonskomiteen for Narvik sykehus.

 

Turnustjenesten

En ny trussel mot helsevesenet i distrikts- Norge er underveis. Helsedirektoratet foreslår å erstatte turnustjenesten for leger med «nybegynnerstillinger» basert på søknader i stedet for dagens fordeling av turnusplasser basert på loddtrekning. Leger og legestudenter slår nå alarm, og advarer mot konsekvensene av forslaget fra Helsedirektoratet. I et åpent brev til helseministeren i en helsides annonse i VG 20. mai, under overskriften «Bevar legeturnus», skriver de blant annet: «Turnustjenesten for leger er en del av helsevesenets arvesølv. Nyutdannede leger velger tjenestested i en rekkefølge bestemt ved loddtrekning. I nærmere 60 år har ordningen bidratt til effektiv og rettferdig fordeling av leger i hele landet og likeverdige helsetjenester for alle, uansett hvor de bor». Brevet avsluttes med følgende oppfordring: Turnustjenesten må fortsatt styrkes og utvikles, ikke legges ned. Video fra Odda Regjeringas beslutning om det framtidige desentraliserte fødetilbudet innebærer at fødeavdelinga ved Nordfjord sykehus legges ned og de forsterkede fødestuene i Lærdal, Odda og Lofoten blir omgjort til jordmorstyrte fødestuer. Sykehusene i Odda og Lærdal mister dermed legeberedskapen for de fødende. Det betyr at de ikke lenger skal ha fødselsleger/ gynekologer på døgnvakt som kan gjøre vurderinger når en fødsel utvikler seg unormalt og det blir nødvendig med medisinsk inngrep som sugekopp eller nødkeisersnitt. 1. mai i år gikk 2500 i tog i Odda for å vise hvor viktig disse tilbudene er for folk. Folk i Odda har laget en video fra 1. maiarrangementet som også inneholder et LO-opprop til regjeringa og Stortinget til forsvar for akutt- og fødetilbud på lokalsykehusene, og som krever en ny helsepolitikk. Oppropet finner du her, og videoen finnes på youtube på: http://www.youtube.com/watch?v=grevefTUliE