MØTE I SENTRALKOMITEEN I SPANIAS KOMMUNISTISKE PARTI (M·L)

Av

1975-06

Spanias Kommunistiske Parti (marxist-leninistene) peker på nye oppgaver for å styrke den anti-fascistiske og revolusjonære kampen til det spanske folket.

Som avisen »Vanguardia Obrera» rapporterer begynte nylig det 3. utvidete plenumsmøtet til Sentralkomiteen i Spanias Kommunistiske Parti (m-1), PCE(m-1). Eksekutivkomiteen framla på plenumsmøtet en beretning hvor en analyserer den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen. I beretningen fastslår en dessuten partiets og arbeiderklassens oppgaver som er i å besvare diktaturets reaksjonære vold med massenes revolusjonære vold. Dessuten ble det i beretningen lagt vekt på å intensivere partiets agitasjon og propaganda blant massene og styrke den spanske ungdommens og kvinnenes deltakelse i revolusjonær klassekamp.

Både i beretningen og i diskusjonsinnleggene til de tilstedeværende understreket en nødvendigheten av å intensivere de revolusjonære aksjonene og den væpnete kampen mot diktaturet. Det ble understreket på plenumssesjonen at marxist-leninistene ikke et øyeblikk  forsømme arbeidet blant de brede massene,
framfor alt blant arbeiderklassen i de store fabrikkene og blant den revolusjonære ungdommen, for å konsentrere samtlige anstrengelser om å gjennomføre væpnete aksjoner mot diktaturet s krefter. Det er ubetinget nødvendig at de revolusjonære aksjonene som partiet organiserer, er nært forbundet med problemene og aksjonene til de brede massene mot politiforfølgelse og mot arbeidskjøperne, mot torturen i fengslene og mot oppsigelsene og andre ting.

Den objektive utviklingen av massebevegelsen og den økonomiske og politiske krisen som diktaturet for øyeblikket gjennomgår, forlanger at en forbedrer kampformene og forsterker massenes revolusjonære vold. I beretningen ble det påpekt at partiet driver et omfattende ideologisk arbeid innenfor sine egne rekker for å bevisstgjøre partimedlemmene om oppgaven sin som er å mobilisere de brede folkemassene. Partimedlemmene må gjøre betydningen av den revolusjonære volden mot regimet klar for massene. En vold som utelukk ende skyldes bruken av vold mot folket og bruk av politi og fascistiske spesialtropper. Marxist-leninistene må forvandle folkets dype hat mot diktaturet, dets sterke opprøret et over forbrytelsene og den erkereaksjonære og antinasjonale politikken til det fascistiske regimet, til revolusjonær energi og ta opp nye krefter i partiet og de revolusjonære masseorganisasjonene.

Stilt overfor de forsterk ete angrepene og den økende vilkårlighet en til reaksjonen og diktaturet, pekte PCE(m -1) på den oppgaven at en oppmuntrer til nye masseaksjoner og fører massene mot fienden slik at moralen og kampånden til de arbeidende masse ne blir høynet og moralen og kreftene til fienden blir svekket. Innenfor disse rammene la det 3. plenumsmøtet til SK i PCE(m-1) spesiell vekt på bruk av bedre metoder i undergrunnskampen og det illegale arbeidet for å beskytte partiorganisasjonene, massene og alle frihetskjempere mot angrepene fra politiet og reaksjonen.

I analysen av den internasjonale situasjon en pekte det 3. plenumsmøtet på faren fra den amerikanske imperialismen og den sovjetiske sosialimperialismen som for øyeblikket truer folkene, og understrekte nødvendigheten av å forsterke kampen mot de to supermaktene, mot revisjonisme og opportunisme og å utvide forbindelsene med de marxist-leninistiske organisasjonene og revolusjonære kreftene i verden.

Innkallingen av det 3. plenums møt et av SK i PCE(m-1) er en viktig begivenhet for marxist-leninistene og de revolusjonære kreft ene i Spania. En begivenhet som befester partiets rekker og styrker partiets rolle som fortropp. Den er en spore til å forsterke det arbeidende folkets revolusjonære aksjoner mot det fascistiske diktaturet og den amerikanske imperialismen, for nasjonal og sosial frigjøring.

Radio Tirana, 18. september 1975

Begge artiklene er over satt fra tysk etter tidsskriftet Radio Tirana, Ausgewiihlte Sendungen, nr. 11 / 1975.