INNHOLDSFORTEGNELSE Røde Fane 6/1975

Av Red.

1975-06

KAPITALISMEN I KRISE
Lær av krisa s. 1
Krisa i kapitalismen
1. Den allmenne kapitalistiske krisa s. 12
2. D en tredje fasen og sosialimperialismen s. 17
3. Den sykliske krisa  s. 24
4. Krisa i norsk økonomi i dag s. 32
5. Sosialismen opphever krisene s. 36
Krisa og den statsmonopolistiske kapitalismen
1. Den statsmonopolistiske kapitalismen skyter kraftig fart i Norge s. 3 7
2. Krisa er årsaken til økningen av statsmonopolkapitalismen s. 43
3. Statsmonopolistisk kapitalisme er en høyere organisering av produktivkreftene, og kan på kort sikt løse herskerklassens mest brennende problemer  s. 45
4. Den statsmonopolistiske kapitalismen gir krisa dens særtrekk s. 50
5. Statsmonopolistisk kapitalisme er ingen løsning av kapitalismens motsigelser s. 54

ARBEIDERKLASSENS TEORI
Studer lærebok i politisk økonomi s. 57
Forslag til moter og spørsmål s. 59

PROGRAM KRITIKK
Prinsipprogrammet må ny skrives s. 61
6. Prinsipprogrammet og opportunismens samfunnsmessige rolle s. 61
A. Hva er opportunismen? s. 62
B. Den moderne revisjonismen i vesten som statsmonopolkapitalismens parti s. 66
C Den moderne revisjonismen, sosialimperialismen og fascismen s. 76
D. Sosialdemokrati og revisjonisme i Norge s. 80
7. Kritikk av resten av programmet s. 83

BREV OG KRITIKK
SV – Et progressivt parti eller et borgerlig arbeiderparti s. 86

VÅR PRESSE
Dødsdommene vil ikke redde Franco-fascismen s. 91
Det spanske folkets antifascistiske og revolusjonære kamp s. 91
Møte i sentralkomiteen i Spanias Kommunistiske parti(m-1) s. 93
Bruk »Materialisten» i den ideologiske kampen! s. 95