Vedtekter Kommunistenes Forbund juni 1847

Av Karl Marx

1998-02

 

 

 

Oversatt av Morten Falck

Oversatt etter den engelske teksten i Karl Marx / Frederick Engels: Collected Works, Vol. 6, p. 585-588. Lawrence & Wishart, London, 1976. Først offentliggjort i boka Gründungsdokumente des Bundes der Kommunisten (Juni bis September 1847),Hamburg, 1969.


Proletarer i alle land, foren dere!

Avsnitt I – Forbundet
Art. 1. Forbundets mål er frigjøring av menneskeheten ved å spre teorien om felleseiet og innføre det så raskt som mulig.
Art. 2. Forbundet er inndelt i fellesskap og kretser, i spissen for det står sentralledelsen som det utøvende organ.
Art. 3. Det kreves av den som ønsker å slutte seg til forbundet:
a. at han oppfører seg mandig;
b. at han aldri har begått en æreløs handling;
c. at han godkjenner forbundets prinsipper;
d. at han har godkjente eksistensmidler;
e. at han ikke tilhører noen politisk eller nasjonal sammenslutning;
f. at han enstemmig blir tatt opp i et fellesskap; og
g. at han gir sitt æresord på at han skal arbeide lojalt og vareta taushetsplikten.
Art. 4. Alle forbundsmedlemmer er like og brødre, og som sådan plikter de å hjelpe hverandre i enhver situasjon.
Art. 5. Alle medlemmene har forbundsnavn.

Avsnitt II – Fellesskapet
Art. 6. Et fellesskap består av minst tre og høyst tolv medlemmer. Økning utover det antallet vil hindres av oppdeling.
Art. 7. Alle fellesskap velger en formann og en viseformann. Formannen leder møtene, viseformannen har hånd om kassa, som medlemmenes bidrag betales inn til.
Art. 8. Fellesskapets medlemmer skal arbeide alvorlig for å øke forbundet ved å trekke til seg dyktige menn, og alltid prøve å arbeide på en slik måte at de lar seg lede av prinsipper og ikke personer.
Art. 9. Opptak av nye medlemmer settes ut i livet av fellesskapets formann og det medlemmet som har presentert søkeren for forbundet.
Art. 10. Fellesskapene kjenner ikke hverandre og har særegne navn som de sjøl velger.

Avsnitt III – Kretsen
Art. 11. En krets omfatter minst to og høyst ti fellesskap.
Art. 12. Formennene og viseformennene i fellesskapene utgjør kretsens ledelse. De velger en president blant seg sjøl.
Art. 13. Kretsens ledelse er utøvende organ for alle fellesskapene i kretsen.
Art. 14. Isolerte fellesskap må enten slutte seg til en allerede eksisterende kretsledelse eller danne en ny krets sammen med andre isolerte fellesskap.

Avsnitt IV – Sentralledelsen
Art. 15. Sentralledelsen er utøvende organ for hele forbundet.
Art. 16. Den består av minst fem medlemmer og velges av kretsledelsen på det stedet hvor den skal ha sitt sete.

Avsnitt V – Kongressen
Art. 17. Kongressen er forbundets lovgivende myndighet.
Art. 18. Hver krets sender én delegat.
Art. 19. En kongress avholdes hvert år i august måned. Sentralledelsen har rett til å innkalle en ekstraordinær kongress i viktige tilfeller.
Art. 20. Når kongressen er samlet, bestemmer den på hvilket sted sentralledelsen skal ha sitt sete det kommende året.
Art. 21. Alle kongressens lovgivende vedtak oversendes fellesskapene for godkjenning eller forkasting.
Art. 22. Som forbundets utøvende organ er sentralledelsen ansvarlig overfor kongressen for måten den har skjøttet sitt verv på. Derfor har den plass på kongressen, men ikke avgjørende stemmerett.

Avsnitt VI – Generelle bestemmelser
Art. 23. Enhver som handler uærlig mot forbundets prinsipper blir, alt etter omstendighetene, (strøket) enten strøket eller ekskludert. Eksklusjon utelukker gjenopptaking.
Art. 24. Medlemmer som forbryter seg, dømmes av den (øverste) kretsledelsen, som også tar seg av å sette dommen ut i livet.
Art. 25. Hvert fellesskap må holde den strengeste oppsikt med dem som er blitt strøket eller ekskludert. Videre må det holde godt øye med mistenkelige individer på sitt sted og øyeblikkelig rapportere til kretsledelsen alt de gjør som kan skade forbundet. Kretsledelsen må deretter treffe de nødvendige tiltak for å beskytte forbundet.
Art. 26. Fellesskapene og kretsledelsene og også sentralledelsen skal møtes minst én gang hver fjortende dag.
Art. 27. Fellesskapene betaler ukentlige eller månedlige bidrag. De respektive kretsledelsene avgjør bidragenes størrelse. Disse bidragene vil bli brukt til å spre prinsippene om felleseie og til å betale for postsendinger.
Art. 28. Kretsledelsene må overfor sine fellesskap hver sjette måned avlegge regnskap over utgifter og inntekter.
Art. 29. Medlemmene av kretsledelsene og av sentralledelsen velges for ett år og må deretter enten gjenvelges til sine verv eller erstattes med andre.
Art. 30. Valgene finner sted i september måned. Velgerne kan dessuten tilbakekalle sine tillitsvalgte på ethvert tidspunkt hvis de er misfornøyd med måten de skjøtter sine verv på.
Art. 31. Kretsledelsene må sørge for at deres fellesskap har materiale for nyttige og nødvendige diskusjoner. På den annen side må sentralledelsen forplikte seg til å sende ut til alle kretsledelsene slike spørsmål som det er viktig for våre prinsipper å få diskutert.
Art. 32. Enhver kretsledelse, og i mangel av det ethvert fellesskap, til og med ethvert forbundsmedlem som står aleine, må opprettholde en regelmessig korrespondanse med sentralledelsen eller en kretsledelse.
Art. 33. Ethvert forbundsmedlem som ønsker å endre oppholdssted, må først informere sin formann.
Art. 34. Enhver kretsledelse står fritt til å treffe ethvert tiltak den ser som tilrådelig for å sikre kretsen og dens effektive arbeid. Disse tiltakene må imidlertid ikke stå i strid med de generelle vedtektene.
Art. 35. Alle forslag om endringer av vedtektene må sendes til sentralledelsen og legges fram av den for vedtak på kongressen.

Avsnitt VII – Opptak
Art. 36. Etter at vedtektene er blitt lest opp for ham, blir søkeren spurt av de to medlemmene som er nevnt i artikkel 9 om å svare på følgende fem spørsmål. Hvis han svarer «Ja» blir han bedt om å gi sitt æresord, og erklæres for forbundsmedlem.
Disse fem spørsmåla er:
a. Er du overbevist om at prinsippet om felleseie er sant?
b. Mener du at et sterkt forbund er nødvendig for å virkeliggjøre disse prinsippene så snart som
mulig, og ønsker du å melde deg inn i et slikt forbund? c. Lover du at du alltid vil arbeide i ord og handling for å spre prinsippene om felleseie og for å sette dem ut i livet?
d. Lover du å overholde taushetsplikten om eksistensen av forbundet og alle dets affærer?
e. Lover du å følge forbundets vedtak?
Gi oss da ditt æresord som garanti!

I kongressens navn og på dens ordre
Karl Schill (Karl Schapper),Presidenten
Heide (Wilhelm Wolff), sekretær

London, 9. juni 1847