Uttalelser og vedtak fra AKP (2001)

Av AKP

Nr 1 2001

 | AKP støtter sivilarbeiderne | Bort med solidaritetsalternativet – opp med kvinnelønna | Stopp krigen mot Afghanistan! | Mot bombinga av Afghanistan | Ingen norsk støtte til amerikansk statsterrorisme | Mot all terrorisme | Støtte til streiken på D/S Louise | Drapet på Abu Ali Mustafa | Frigi Gigi! | Stopp Tønne – sjukehusa skal være offentlig eid! | Boikott Israel! | Politisk streik mot liberalisering og privatisering | Kommentar til radiobeskyldningene om AKPs rasisme | Protester mot deportasjonene av kosovoalbanerne! | Om Attac | Forby nazistiske organisasjoner | Om Forsvarsstudie 2000 og nedbygginga av Forsvaret | Oversikt over tidligere uttalelser og vedtak |


Desember 2001

Uttalelser fra landsmøtet til AKP

  • Om fredsprisen: Palestina, Irak, Balkan, Afghanistan og Vest-Sahara viser at FN ikke fortjener noen fredspris!
  • Om Afghanistan: Stopp krigen! Bruk alle ressursene på å sikre nødhjelpa!
  • Om Europol: Norsk støtte til Europol styrker EU som politistat!

26. november

Arbeidsutvalget i AKP:
AKP støtter sivilarbeiderne!

AKP støtter den politiske streiken som sivilarbeiderne i Norge gjennomfører 27. november.

Fra klokka 12 til 14 legger alle sivilarbeiderne i Norge ned sitt arbeid i protest mot Regjeringens forslag til statsbudsjett, hvor det bestemmes at Forskolen for sivile vernepliktige på Hustad legges ned. De sivile vernepliktige krever også at tjenestetida reduseres fra 14 til 12 måneder, slik at den blir like lang som den militære tjenesten er.

AKP er for militærtjeneste, ikke militærnekting. AKP går inn for et nasjonalt forsvar uavhengig av Nato. AKP går imot et norsk «forsvar» som innrettes på forsvar av norske oljeinteresser i utlandet. AKP er imot at norske soldater skal kunne sendes til andre land for å delta i EUs, Natos eller USAs krigsoperasjoner. AKP går inn for et vernepliktforsvar, der kvinner og menn har samme rettigheter og plikter. Vi mener det er viktig å slåss for det nasjonale, uavhengige forsvaret spesielt i en situasjon der staten legger det om og innretter det på utenlandsoperasjoner. AKP oppfordrer ungdom til å avtjene militær verneplikt.

AKP støtter likevel retten til å nekte å avtjene verneplikt. Å nekte, enten det er på et livssynsmessig eller et situasjonsbestemt politisk grunnlag, er en demokratisk rett som må forsvares. Militærnekting kan bidra til et nødvendig kritisk søkelys på forsvaret slik det er i dag. Det finnes også situasjoner hvor politisk militærnekting etter vår mening kan være en viktig politisk kampanje. Militærnekting tilhører ytringsfriheten.

Hovedtillitsmannen for de sivile vernepliktige, Terje Karlsen, knytter an til krigen i Afghanistan: «Det er skremmende at samtidig som Norge er i krig med Afghanistan, så vil Bondevik-regjeringa kutte vekk den viktigste delen av siviltjenestens innhold. Mens forsvarsbudsjettene økes, så svekkes den eneste delen av verneplikten som er ment som fredsskapende. Forskolen på Hustad er et viktig sted hvor sivilt vernepliktige tilbys fredsutdanning. Forskolen har vært et sted hvor sivilt vernepliktige har blitt undervist i, og har diskutert ikkevold, sivil motstand, internasjonal solidaritet og alternativ konfliktløsning. Men fredsutdanning og kritiske militærnektere passer ikke inn i Bondevik-regjeringas krigspolitikk.»

Streikende sivilarbeidere vil møte opp utenfor Stortinget i Oslo klokka 12 den 27. november for å protestere mot nedleggelsen av Forskolen på Hustad, og for kortere tjenestetid. De samme kravene vil bli stilt på Torgallmenningen i Bergen og på Torget i Trondheim, samme tid.

AKP ønsker sivilarbeiderne lykke til med aksjonen!

[Gå til toppen av sida]


November 2001

Sentralstyret i AKP:
Tariffoppgjøret 2002
Bort med solidaritetsalternativet – opp med kvinnelønna

På 90-tallet har solidaritetsalternativet ligget til grunn for alle tariffoppgjør. For arbeidsfolk er resultatet ikke bare at de får en mindre del av de verdiene de skaper, men vi opplever et stadig økende arbeidspress, dårligere arbeidsmiljø, mer fleksibiliserte arbeidstidsordninger og ikke minst finner vi stadig flere fattige. Moderasjonslinja har skapt større klasseskiller og rammer de lavtlønte i særlig grad.

Heller ikke har det under solidaritetsalternativets diktatur vært mulig å heve kvinnelønna. Avstanden mellom kvinne- og mannslønn er like stor nå som for 25 år siden.

Den eneste gangen så tendenser til å lukke gapet, var når det ble laget en sentral avtale med spesielle tillegg til kvinnedominerte yrker. AKP oppfordrer fagbevegelsen til å finne måter som reelt sett kan løfte kvinnelønna. Det er viktig at lønnstillegg i hovedsak gis sentralt, slik at tiltak for utjamning av kvinne- og mannslønna ikke svekkes ved lokale forhandlinger som erfaringsmessig favoriserer høytlønna og menn.

Fagbevegelsen må ikke godta at Stortinget fatter vedtak om tvungen lønnsnemnd når enkelte fagforeninger går ut over de vedtatte rammene. Heller ikke lavtløntes situasjon vil bedres før fagbevegelsen sprenger rammene.

AKP oppfordrer fagorganiserte til å kreve høye tillegg og slåss mot arbeidsgiverne og politisk myndigheter når de stiller hardt mot hardt.

Forsvar sjukelønna og AFP-pensjonen!

Fra politisk hold er det signalisert angrep både på sjukelønnsordningen og AFP-pensjonen. Dette er viktige bestemmelser, og i realiteten betyr svekking av disse ordningene et kjempelønnsnedslag for de lavest lønte.

Det må inn i de nye tariffavtalene at dersom det skjer en politisk svekking av disse ordningene, må det åpne for nye forhandlinger med tilknyttet streikerett, slik at det blir en mulighet for å kompensere for politiske vedtak ved å ta sjukelønn og AFP i sin helhet inn i tariffavtalene.

6 timers arbeidsdag

Kravet om 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon er mer aktuelt enn noen gang. Samtidig er det viktig å holde på bestemmelsene om normalarbeidsdagen og gå mot fleksibilisering. Fagbevegelsen må slåss for å fjerne de fleksibiliseringsbestemmelsene som arbeidsgiverne fikk tatt inn i 2000.

Kortere arbeidstid, bedre ubekvemsbestemmelser for arbeid på kveld og helg, må stå i sentralt i tariffoppgjøret 2002.

Dette vil særlig være et viktig kvinnekrav, og bedre både lønns- og arbeidsmiljøforhold.

Styrk enheten i arbeiderklassen

Det ligger et lovforslag på regjeringens bord om å innføre en kobling av avstemningene i forbindelsen med tariffoppgjøret. En slik lov vil bety at streikevillige forbund knebles, og blir et middel for å regulere hvilke streiker som skal tillates. Lovforslaget har til hensikte er å stoppe kvinneforbunda i offentlig sektor (særlig kommunesektoren) sin kamp for kvinnelønna. Men samtidig vil den bety slutten på forbundsvise oppgjør i privat sektor. Dette vil være en gavepakke til arbeidskjøperne og i tida fram til tariffoppgjøret må fagbevegelsen mobilisere for å stoppe en slik lovendring.

I økende grad kommer nå arbeiderklassens kamp for ei lønn og leve av og ei arbeidstid å leve med i motstrid til kapitalismens økonomiske utvikling. Den internasjonale økonomiske stagnasjonen skal ikke motvirkes ved å senke arbeiderklassens levestandard og forverre av deres arbeidsvilkår.

[Gå til toppen av sida]


28. oktober 2001

Sentralstyret i AKP:
Stopp krigen mot Afghanistan!
Mat, medisiner og klær – ikke bomber!

USA, Nato – og dermed Norge – er i krig med Afghanistan. Det er en hån mot ofrene for terroraksjonen i New York, når USA nå svarer med ny terror mot uskyldige afghanere. USAs statsterrorisme er en forbrytelse mot menneskeheten, og den avler ny terrorisme istedenfor å fjerne den. De tusener av sivile som drepes av USAs bomber har ikke noe ansvar for 11. september-terroren, heller ikke de titusener som rammes av den humanitære katastrofen som krigen skaper.

AKP krever at Norge med egne utspill, og gjennom sin plass i FNs sikkerhetsråd, må kreve at terrorkrigen stoppa øyeblikkelig.

Såvel FNs menneskerettsansvarlige Mary Robinson som flere norske hjelpeorganisasjoner advarer mot en gigantisk humanitær katastrofe dersom krigen fortsetter inn i vinteren. Norge har bevilga penger til nødhjelp som ikke kan realiseres pga krigen. Dette er dobbeltmoral og et forsøk på å dekke over sin delaktighet i krigen.

Norge må trappe opp humanitærhjelpen til Afghanistan drastisk, og være pådriver for at mat, klær og medisiner kan komme inn i landet. Om dette ikke gjøres, vil norske myndigheter være medskyldige i de lidelsene folket i Afghanistan påføres.

[Gå til toppen av sida]


7. oktober 2001

AKP:
Stopp krigen! Henda vekk fra Afghanistan!

Les uttalelsen her


13. september 2001

Arbeidsutvalget i AKP:
Solidaritet med de amerikanske terrorofrene
– ingen norsk støtte til amerikansk statsterrorisme!

Terroraksjonene i USA 11. september var kriminelle. Ofrenes pårørende har vår fulle medfølelse og solidaritet og morderne fortjener straff. Men når statslederne i USA nå bruker denne udåden til å hisse opp et anti-arabisk/anti-muslimsk korstog og er i full gang med å fylke sine allierte bak en støtte til en mulig framtidig statsterroristisk motaksjon, må vi si stopp!

Antikrigsbevegelsen i Norge må raskt gå ut og protestere mot at Norge nå slutter opp om et Nato-vedtak som kan føre Norge ut i krig og delaktighet i en ny amerikansk statsterroristisk aksjon.

Den situasjonen som nå er oppstått gjennom Nato-vedtaket 12. september, må også føre til at spørsmålet om norsk Nato-medlemskap settes på dagsorden med full tyngde. Som under krigen mot Jugoslavia avdekker den igjen den aggressive og USA-underdanige karakteren til det nye Nato. Her skal Norge og andre Nato-medlemmer dras med som støttespillere på USA sine tokt rundt i verden på jakt etter terrorister.

Dette er ikke noe forsvar av Norge mot terroristanslag, snarere tvert i mot! Det gjør Norge til medansvarlig for statsterrorisme og støttespiller for den ansvarlige for de fleste teroraksjoner på denne jord, den amerikanske statsmakta. USAs bekjempelse av terrorisme har på det internasjonale planet til nå vært å gjennomføre kollektive bombe- og rakettangrep på sivile installasjoner og befolkningen i land som Libya, Sudan og Afghanistan. De forbereder nå et nytt mulig slikt anslag.

AKP krever at den norske støtten til onsdagens Nato-vedtak trekkes tilbake. Et USA-ledet Nato-angrep med nye humanitære katastrofer og lidelser for sivilbefolkningen må hindres.

Det nye Stortinget må snarest ta opp spørsmålet om Nato-medlemskapet i sin fulle bredde når de møtes.

[Gå til toppen av sida] [Kommentarartikkel fra AKPs leder Jorun Gulbrandsen]


12. september 2001

Arbeidsutvalget i AKP:
AKP tar avstand fra all terrorisme

AKP tar avstand fra all terrorisme. Terrorismen rammer uskyldige mennesker og heile det sivile samfunnet. Den kan aldri forsvares.

AKP uttrykker avsky overfor terrorhandlingene i USA i går og deler sorgen til slektninger og venner til ofrene.

Uansett hvem som sto bak, fanatiske fundamentalister eller brune miljøer i USA, så er disse handlingene avskyelige og reaksjonære. De har drept uskyldige mennesker og de gir makthaverne i USA, som har mange flere liv på sin samvittighet, påskudd til represalier som også vil komme til å ramme uskyldige.

Terrorismen som politisk våpen har alltid blitt utnytta av makthaverne og gitt de anledning til å innskrenke demokratiske rettigheter og legitimere sitt maktbruk.

[Gå til toppen av sida] [Kommentarartikkel fra AKPs leder Jorun Gulbrandsen]


4. september 2001

Oslo AKP:
Støtteuttalelse til de streikende arbeiderne ved D/S Louise

Arbeidernes kommunistparti vil uttrykke sin fulle støtte til den kampen dere fører for å få en tariffavtale på den restauranten dere jobber på.

Eiernes forsøk på å avspise dere med en særavtale er i tråd med det andre arbeidsgivere driver med for å undergrave den kollektive organiseringen i bransjen – for å holde lønnsnivået nede og svekke kampen for bedre arbeidsvilkår.

Kameratslig hilsen
for Oslo AKP
Stig Berntsen

[Gå til toppen av sida] [Følg med på Hotell- og restaurantarbeiderforbundets nettsted]


28. august 2001

Arbeidsutvalget i AKP:
Norge må fordømme drapet på Abu Ali Mustafa
og ta konkrete tiltak for å stanse Israels bevisste terrorkrig!

Israels overlagte drapet på PFLP-lederen Abu Ali Mustafa mandag 27. august førte landets terrorkrig mot palestinerne over ei ny grense. Tidligere har vi sett at Israel i stort monn bruker krigsmakta si mot sivilbefolkninga. Også ved såkalte gjengjeldelsesangrep mot offisielle mål, har Israel unnlatt å ta hensyn til krigens lover om vern av sivilbefolkning. Drapet på generalsekretæren i PFLP viser imidlertid at ei ny grense er overskredet. Målretta drap på politiske ledere, slik Sharon-regjeringa nå slår inn på, er alvorlige brudd på internasjonale lover. Dette må ikke få passere uten skarpe reaksjoner.

Presidentskapet i EU kom raskt ut med en fordømmelse av Israels drap på Abu Ali Mustafa. Norge har et spesielt ansvar i og med sin rolle i «Oslo-avtalen». Dette ansvaret er ikke blitt mindre i og med USA-president Bush sitt utspill sist fredag, hvor han gir Israel «fritt leide» til å forsvare seg! Et minimum må nå være at Norge raskt følger opp EUs fordømmelse av drapet, og det på en utvetydig måte uten å dempe det med snakk om «vold fra begge sider». Det er viktig at Israel blir tvunget tilbake over den grensa de passerte ved dette drapet.

Som medansvarlig for Oslo-avtalen må Norge også ta tiltak for å stanse Israels opptrapping av krigen. I følge FN-resolusjonene 242 og 338 skal Israel trekke seg ut av alle områder som er okkupert etter 1967-krigen. Fra Oslo-avtalen ble undertegnet har Israel i praksis stadfesta sin okkupasjon gjennom den ulovlige bosettingspolitikken. Norge må kreve at Israel, som et første skritt for å oppfylle de to FN-resolusjonene, avvikler de flere tusen bosettingene som er etablert siden Oslo-avtalen ble undertegna.

En medvirkende årsak til at Israel har kunnet trappe opp terrorkrigen, er at det internasjonale samfunnet har nølt med å anerkjenne den palestinske staten. PLO er stadig blitt pressa til å utsette opprettinga av en egen stat. Norges meklerrolle har ingen tillit, hvis Norge ikke nå kan gå ut og si klart fra om at vi vil anerkjenne den palestinske staten når PLO finner oppretting formålstjenlig. Politikken med at Israel skal få diktere premissene for fredsforhandlingene, må nå settes en stopper for. Den oppmuntrer Israel til å trappe opp terrorkrigen. [Solidaritet og kondolanser]

[Gå til toppen av sida]


August 2001:

Sentralstyret i AKP: Frigi Gigi!

AKPs sentralstyre støtter kravet om frigivelse av Luigino «Gigi» Longo. Dommen mot Gigi er resultatet av en av farserettssakene som er blitt ført mot aktivister som ble arrestert under toppmøtet i Göteborg. Politiet bruker nå rettssakene, med påstander om vanvittig høye straffer, for å rettferdiggjøre sin egen oppførsel under toppmøtet. Det er tydelig at dette er et ledd i en større strategi for å skremme folk fra å delta i demonstrasjoner.

At vi nå står sammen og støtter Gigi og de andre arresterte er viktig, både for å forsvare demonstrasjonsretten og for å stille politiet til ansvar. Det er lite sannsynlig at Göteborg-polisen vil få noen «smekk» for dette, de har handlet i tråd med kapitalens ønsker. Men gjennom politisk arbeid kan vi vise hvem sine interesser politiet tjener når de stiller opp som EU-statens klassehær.

[Gå til toppen av sida]


 

13. mai 2001:

Sentralstyret i AKP:
Stopp Tønne – sjukehusa skal være offentlig eid!
Slåss mot markedsstyring av sjukehusa!

Sentralstyret i AKP avviser Arbeiderparti-regjeringas forslag til ny sjukehusorganisering, og oppfordrer alle fagforbund og brukergrupper til å reise kampen mot reformen.

Forslaget vil føre til at spesialisthelseoppgavene i stor grad vil bli konkurranseutsatt i hele EØS-området etter anbudsprinsippet. Internasjonale erfaringer viser at et slikt markedssystem vil gi Norge et dyrt, dårlig, urettferdig, sentralisert og ineffektivt sjukehusvesen.

Sjukehuspolitikken i Norge vil, om forslaget går gjennom, bety at helseforetaka og sjukehusa får styrer som ikke er demokratisk valgt. Samtidig vil åpenheten omkring styring av sjukehusa forsvinne. Den planlagte brukermedvirkninga vil begrense seg til planer, ikke gjennomføringa av dem.

Flere sjukehus har vært redda fra nedlegging gjennom store folkelige bevegelser. Med nyordninga vil ikke de lokale politikerne lenger ha noen innflytelse over sjukehusa, hvilke som skal opprettholdes og hvordan de skal drives. Avstanden til de som tar avgjørelser blir mye lengre.

Gjennom WTO-avtalen GATS vil stadig flere offentlige tjenester bli åpna for konkurranseutsetting. Gjennom å knytte seg til denne avtalen har Norge forplikta seg til ei kontinuerlig liberalisering av tjenestesektoren. Det er i denne sammenheng vi må se forslag om å åpne sjukehussektoren for privat kapital. For det er nettopp privatisering som nødvendigvis vil følge av Tønne-reformen. Ifølge odelstingsproposisjon nr 66 vil det det enkelte foretaksstyre få fullmakt til å selge ut ikke-medisinske funksjoner som kjøkken, vaskeri, it-avdelinger m.v. Ei slik oppdeling er en direkte oppfordring til å gjennomføre ei privatisering av denne delen av sjukehusa.

Medisinske funksjoner kan etter proposisjonen privatiseres dersom et flertall i Stortinget bestemmer dette. Med dagens liberalistiske flertall på Stortinget (Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet) er ei privatisering ikke langt unna.

Regjeringas udemokratiske sinnelag viser seg også i det rasende tempo man bruker for å få vedtatt markedsreformene uten utredning av konsekvensene, uten å avklare tilsettingsforholda for de 100.000 ansatte og uten antydning til vanlige prosesser hvor det er mulig å påvirke.

Sjukehusa er allerede markedsutsatt gjennom såkalt innsatsstyrt finansieringa (ISF) hvor man forsøker å skape et marked og konkurranse sjukehusa imellom.

Den økte markedsstyringa som reformen vil føre til, betyr ei vridning vekk fra forebyggende helsearbeid til at sykdom vil være økonomisk gunstig for kapitalen.

Sentralstyret i AKP oppfordrer alle til å mobilisere mot markedsreformen og regjeringas kuppaktige iverkesettelsesplan. Fagbevegelsen må slutte opp om forslaga om generalstreik, og brukere og brukerorganisasjoner må sette i verk aksjoner.

Sjukehusreformen betyr at kapitalen gjennom Arbeiderparti-regjeringa blir mer aggressiv for å åpne større deler av offentlig sektor for private profittjegere. Ansatte i og brukere av andre offentlige tjenester må være på vakt.

Den nest største sektoren i offentlig sektor er skoler og barnehager. Liknende «reformer» for markedstilpasning vil komme! De første kommunene vurderer allerede konkurranseutsetting av skoler.

Men nå gjelder det: STOPP TØNNE!

[Gå til toppen av sida]


13. mai 2001

Sentralstyret i AKP: Boikott Israel!

Den nye intifadaen har sett søkjelyset på det rasistiske israelske apartheidregimet. Det folkelege opprøret mot undertrykkinga vert møtt av den massive israelske krigsmakta. Steinkastande ungdommar vert møtt av skarpe skot, bomber og stridsvogner.

Dei israelske busetnadene er okkupasjon av palestinsk land, støtta og drive fram av den israelske regjeringa. Israel stel vatnet, raserer avlingar med bulldozarar og jamnar palestinske landsbyar med jorda.

Stø ikkje den israelske krigsmakta!
Boikott israelske varer, reis ikkje på ferie til Israel!

[Gå til toppen av sida]


7. april 2001

Uttalelse: AKP støtter politisk streik
mot liberalisering og privatisering

Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og Droit à l`énergie (tilsluttet den franske hovedsammenslutningen CGT) går til politisk streik onsdag 11. april.

Bakgrunnen for streiken er at de markerer motstand mot liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet, og privatisering av statlige selskap som Statoil og Gaz de France.

For første gang i historien vil en norsk og en fransk fagforening gå til fellesaksjon.

Den internasjonaale kapitalismen får stadig større problemer med å fungere. For å prøve å holde systemet gående går borgerskapet løs på lønns- og arbeids vilkåra til arbeidsfolk. Samtidig blir varer og tjenester som til nå har vært holdt utenfor markedsøkonomien «deregulert» og «liberalisert». Og for å skaffe nye økonomiske proffittområder for de store finanskapitalistene privatiseres stadig mer av offentlig sektor. Denne politikken vekker motstand. AKP er glad for aksjonen som de norske og de franske fagforeningene nå gjennomfører.

AKP oppfordrer alle fagorganiserte til å slutte seg til og støtte opp om streiken, og vise sin motstand mot liberalisering og privatisering.

For AKP,
Jorun Gulbrandsen

[Gå til toppen av sida]


23. mars 2001

Kommentar: Hva var det som gikk av
Sånn er livet på onsdag?

Denne kommentaren (av Jorun Gulbrandsen) til radiobeskyldningene om AKPs rasisme kan leses her.


5. mars 2001

Uttalelse: Protestér mot
deportasjonene av kosovoalbanerne!

Regjeringa vil sende hjem kosovoalbanere mot deres vilje. Det er 4.300 kosovoalbanere i Norge. 180 har sagt at de vil reise frivillig. 2.000 har ennå ikke fått ferdigbehandlet søknaden sin om asyl. Likevel mener UDI og Sylvia Brustad at transporten skal begynne. Charterfly er leid inn. Den 9. og 14. mars går de første turene – med de frivillige. To ganger i uka skal flyene gå – med dem som ikke vil. Politiet får litt av en jobb med å slepe og jage familiene av sted til et sønderknust land.

Norske myndigheter sier de er opptatt av gjenreisinga av Kosovo. Det beste bidraget ville være at de som er i utlandet får reise hjem når situasjonen i hjemlandet er blitt slik at Kosovo er klar til å ta imot dem. Med en ødelagt infrastruktur og økende uroligheter på flere grenser, sendes folk nå tilbake til det som kan bli nye humanitære katastrofer.

AKP oppfordrer fagforeninger og andre organisasjoner om å protestere mot tvangsutsendelsene. Stol på til flyktningenes egne vurderinger! Flyktninger vil tilbake til hjemlandet sitt. Når de ikke vil, har de gode grunner. Stol ikke på Sylvia Brustad! Hør på flyktningenes fortellinger!

[Gå til toppen av sida]


Februar 2001

Sentralstyret i AKP: Om Attac

Attac kan være eit grunnlag for å samla motkrefter mot globalisering og kapitalmakt. Platforma til Attac seier:

Dei fleste tannhjula i denne maskina for auka skilnader mellom ulike delar av verda så vel som innanfor kvart einskild land, kan framleis stoggast.

Og i opplistinga av mål, seier plattforma at det er eit mål

å motsetja seg alle nye åtak på statane sin suverenitet som vil bli gjennomførte under påskot av å sikra «retten» til investorane og handelsinteressene.

For Noreg sin del, vil EU-medlemskap vera eit slikt åtak på statssuvereniteten. Plattforma lemnar ingen tvil om at rørsla er mot avviklinga av statssuverenitet til føremon for internasjonal storkapital. Det er naturlig at ei norsk avdeling tek stilling mot EU. Eit norsk Attac som ikkje går mot norsk EU-medlemskap, vil ikkje vera fullt ut truverdig som antiglobaliseringsrørsle.

[Gå til toppen av sida]

 


6. februar 2001

Uttalelse: Forby nazistiske organisasjoner!

AKP går inn for at nazistiske organisasjoner forbys. Naziorganisasjoner er laget for å oppfordre til vold og utøve den i praksis mot folk med brun hudfarge, homofile og lesbiske, fagforeningsfolk, kommunister og antifascister. Naziorganisering betyr kriminalitet og vold, ikke demokratisk meningsbryting. I Norge har nazismen vist sitt sanne ansikt ikke bare under siste verdenskrig, men også i de siste årene: Bruk av balltrær, øks, kniver, bomber, skytevåpen, brannstiftelse og mord. Nazistiske organisasjoner fører til at mange uskyldige mennesker vet at de lever i fare, de er redde, og med god grunn. Å bruke ytringsfriheten som forsvar for naziorganisasjoner er meningsløst når denne friheten brukes for at andres frihet skal knuses og for å ødelegge andres liv. Et forbud mot naziorganisasjoner vil gjøre det vanskeligere for nazistene å organisere voldshandlingene sine.

Et lovforbud aleine vil ikke føre til at rasisme og nazisme forsvinner. Men det vil gjøre det lettere å få hindret nazikonserter, nazimarsjer og andre åpenbare rekrutteringstiltak. En lov vil være et redskap, men ikke oppnåelse av målet. Nazismen er en del av en rasistisk tradisjon utvikla gjennom århundrer med kolonial og imperialistisk undertrykking. Nazismen, den fascistiske terroren, blir dessuten brukt når overklassen trenger et sterkt terrorvåpen for å knuse all, absolutt all motstand og organisering i folket. Bare en politisk og antirasistisk kamp kan stoppe nazismen. Det betyr at kampen må foregå på arbeidsplasser, skoler, universiteter og i organisasjoner, mot fordommer og rasisme. Det betyr ikke minst at
kampen må føres mot rasismen som kommer fra makta. Statens rasistiske flyktninge- og asylpolitikk fører til rasistiske fordommer i det norske folket. Statens håndheving av enkeltsaker gjennom UDI, og deres planer om å sende ut store flyktningegrupper når anledningen byr seg, vitner om et regime som praktiserer rasisme daglig. Mediene
framstiller i stor grad folk med bakgrunn i ikke-vestlige land på en negativ og løgnaktig måte. Alt dette er med på å lage et jordsmonn som nazistene kan så sine frø i.

Inntil et forbud mot nazistiske organisasjoner blir vedtatt, må politiet gjøre bruk av de mulighetene straffelovens paragraf 135a og andre lover gir for å bekjempe naziorganisasjonene og deres kriminelle virksomhet. Nazistenes vold må stoppes med en gang før flere liv går tapt!

[Gå til toppen av sida]

 


5. februar 2001

Pressemelding om Forsvarsstudie 2000 og nedbygginga av Forsvaret

Se forsvarsdebattsida vår


Tidligere uttalelser og vedtak (1998–2000)

Uttalelser fra AKPs landsmøte 1999 | Om tariffoppgjøret 2000
[Støtt Cottrell-arbeiderne] [Stans F-type-fengsla] [Oslopolitiet og demonstrasjonsretten]
[Støtte til de streikende kabinansatte i SAS] [Arbeiderpartiets EU-vedtak] [Anerkjenn palestinsk statsdannelse] [Klassekampen utvider eiergrunnlaget] [Statsbudsjettet 2001] [«Nøytraliteten» gjør Norge medansvarlig for massakrene på palestinerne] [Sjukehusa/fylkeskommunen] [Ingen ny EU-søknad] [Slå ring om nynorsken] [AKP hilser renteaksjonen velkommen] [Avvis Forsvarsstudie 2000] [Protest mot det tyrkiske statsministerbesøket] [Fordøm Etiopias invasjon i Eritrea] [Stem nei i privat sektor] [Om utsending av Kosovo-flyktningene] [Stopp utbyggingsplanene for Mauken-Blåtind] [Mot gasskraftverk] [Si opp avtalen om Globus II-radaren] [Vardø-radaren gjør Norge til et bombemål] [AKP får med hold i Kringkastingsrådet] [Protest mot annonse om innsynsloven] [Støtt Jon Johansen – åndsverk må være gratis!] [Om dieselavgiftaksjonene] [Tsjetsjenia] [Lærerstreikene] [Statsbudsjettet 2000] [Øst-Timor] [Mot privatisering av Statoil] [Sett norsk Nato-medlemskap opp mot Tyrkia – uttalelse etter Öcalan-dommen] [Støtte til meieristreiken] [Støtte til OFS-klubben Dowell Schlumberger] [Nei til krig mot Serbia!] [Pol Pot, Kampuchea og AKP] [Sett Öcalan fri!] [Om Klassekampens abonnementskampanje] [Om norsk krigsdeltaking i Jugoslavia] [Støtte til streiken ved Norweian Air Shuttle] [Mot bombinga av Irak] [Støtte til avisbudstreiken] [Statsbudsjettet 1999] [Tamilene må få bli i Norge!]

[Gå til toppen av sida]

 


Til AKP si hjemmeside