Uttalelse fra MLGs Sentralkomite om EEC

Av Redaksjonen

Nr 3-4 1972

Uttalelse fra MLGs Sentralkomite om EEC

– Det norske folket vant i folkeavstemninga en stor seier. Monopolkapitalen har hatt en enorm overmakt i kampen om EEC-medlemskapet: Full kontroll over statsapparatet, ubegrensede pengemidler og et veldig propagandaapparat. Mot dette har folket holdt fast ved sin motstand mot EEC. Folkets nei er ikke bare en alvorlig hindring for planene om å tvinge landet inn i EEC, det er også et nederlag for monopolkapitalens og høyresosial-demokratenes politikk.

– Det norske folket har gjort alle dystre spådommer til skamme og vist at det nytter å kjempe og at det går an å holde sammen. Folkeavstemninga beviser at folket har krefter til å vinne bare de blir utnyttet riktig.

– Men vi har også lært at i denne kampen står vi overfor en fiende som ikke vil bøye seg for dette nederlaget. Det vil komme nye forsøk på å få Norge inn i EEC bakveien. Tilhengerne har alvorlig vurdert å fikle med grunnloven for å trickse gjennom det de ikke klarte å oppnå med press og trusler.

– Og de har lovt at de vil bruke en frihandelsavtale til å få Norge inn i EEC skritt for skritt.

– Motstandsbevegelsen – som nettopp har vunnet sin store seier –må være på vakt mot disse nye framstøtene. Allerede nå må det stå helt klart at NEI-flertallet må forsvares. Vi må ikke tillate at folkets vilje i dette spørsmålet undergraves: Folket i Norge ønsker ikke EEC-medlemskap, og ingen alternativer må bryte med dette. Om EEC-motstanderne kan være uenige om mye, må vi kunne samles om dette.

– Kampen mot EEC må fort-sette. Formene kan forandre seg, men trusselen om EEC-medlemskap på lengre sikt, krever en varig front mot EEC. Vi trenger nå en brei diskusjon blant alle EEC-motstandere om hvordan denne fronten bør bygges opp.

– En varig front mot EEC må bygge på den enhet og solidaritet som er smidd i folkets rekker gjennom kampen. Vi har erfart at kampfellesskapet mellom arbeidere, bønder, fiskere og intellektuelle kan stoppe monopolkapitalens planer. Vi har også erfart at statsapparatet er monopolkapitalens redskap mot folket og at AP- og LO-ledelsen står last og brast med monopolkapitalen. En folkefront som bygger på enheten i folkets rekker og en klar forståelse av fiendens natur kan i det lange løp ikke beseires.

– Det nye kommunistiske partiet som snart vil bli stiftet, vil støtte og arbeide for å utvikle denne fronten. Marxist-leninistene har ingen mål som ikke også er folkets. På lengre sikt vil vi arbeide for et samfunn der folket ikke trenger å verge seg mot en herskerklasse som vil selge landet. Vi vil kjempe for at folket skal gripe statsmakten og gjøre slutt på monopolenes diktatur i et virkelig sjølstendig Norge.

Sentralkomiteen i MLG