Arkiv for Oscar Dybedahl

Debatt: Karl Marx og staten – et svar til Yngve Heiret

Nr 3 2021

I en nylig artikkel har Yngve Heiret bidratt til å kaste lys over et viktig og ofte neglisjert spørsmål, nemlig staten og sosialisters forhold til den. Dessverre er det problemer ved gjennomførelsen. Av Oscar Dybedahl, styremedlem i Radikal Portal og har mastergrad i filosofi. Han er med i gruppa som nå oversetter Kapitalen Bok 3 […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Sosialismens varierte historie – og tilfellet Pål Steigan

Nr 3 2020

Ifølge den israelske fascismeforskeren Zeev Sternhell oppstod fascismen for første gang i Frankrike allerede før første verdenskrig, og dette gjennom en syntese av sosialistiske og nasjonalistiske politiske tendenser.1 Sternhells teori er omstridt og kan diskuteres, men det er riktig at franske syndikalistiske tenkere som hevdet de ville opprette et sosialistisk samfunn, endte med å knytte […]

Les resten av artikkelen

Marx’ arbeidsverditeori – en polemisk innføring

Nr 1A 2019

I 2017 var det halvannet århundre siden Marx’ Kapitalen ble utgitt for første gang, og i fjor to hundre år siden forfatterens fødsel. Merkedagene har tjent som en naturlig foranledning til kommentarartikler og debatter som skiller det levende fra det døde i Marx’ tenkning. Likevel kan det se ut til at flere av innleggene i […]

Les resten av artikkelen

The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right

Bokomtaler Nr 4 2019

Enzo Traverso: The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right London: Verso 2019, s. 208

Les resten av artikkelen

Trivialitetenes profet – eller kapitalismens filosof?

Bokomtaler Nr 4 2018

Terrell Carver: Marx. Oxford: Polity, 2018, 204 s. Jan Hoff: Marx worldwide – On the development of the international discourse on Marx since 1965. Chicago: Haymarket Books, 2018, 400 s. Hvordan ble Marx til Marx? Det er et vanlig åpningsspørsmål for bøker som Terrell Carvers Marx. Carver er professor i politisk teori og har forsket […]

Les resten av artikkelen

Lever vi i en digital kapitalisme?

Nr 2a 2018

Vi lever i en ny kapitalisme der «immaterielt arbeid» har tatt over for det gamle fabrikkarbeidet. Dette betyr at kapitalen har utspilt sin historiske rolle og blitt en ren parasitt. Dette blir hevdet av teorien om den digitale kapitalismen, som nærmest har blitt til ortodoksi for de mest populære venstreintellektuelle i vår tid. Her vil […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalismens sterke stat

Nr 2a 2017

I følge de nyliberalistiske tenkerne kunne bare en kraftig reduksjon av demokratiet forhindre kapitalismens kollaps.

Les resten av artikkelen

Fra Marx til nyere kapitalkritikk

Bokomtaler Nr 4 2016

Dag Østerberg: Fra Marx til nyere kapitalkritikk Oslo: Pax Forlag, 2016, 192 s. Boka til Østerberg er et viktig forsøk på å reaktualisere den marxistiske samfunnskritikken. Allerede før publiseringen av Østerbergs nye bok, ble den kritisert av Gunnar C. Aakvaag, som på forhånd kunne konstatere: «Karl Marx sine analyser av kapitalismen [er ikke ] stedet […]

Les resten av artikkelen

Den kapitalistiske staten

Nr 2 2016

Spissfindtlighetene i Marx’ Kapitalen er ikke alltid enkle, men det kritiske hovedpoenget som informerer analysen, tror jeg lar seg koke ned til ett simpelt poeng: at vi må forstå kapitalismen for å erstatte den med noe annet. Særlig gjelder det å få fram det spesifikke ved kapitalismen, de kjennetegn og trekk som skiller den fra […]

Les resten av artikkelen

Kapitalisme og sosialisme

Nr 4 2015

Diskusjonen Oscar Dybedahl har startet omkring sosialisme og kapitalisme i tidsskriftet Rødt!, er interessant og fortjener en oppfølging. Siden den tok utgangpunkt i min pamflett, Sosialisme på norsk (Forlaget Rødt! 2014), la meg innledningsvis påpeke at det helt åpenbart er begrenset hva man kan si om sosialisme og alternativer til kapitalisme på 80 boksider. Herunder […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme og demokrati

Nr 1 2015

Tidsskriftet Rødt! har ved et par anledninger prisverdig nok brukt plass på debatt i etterkant av utgivelsen av min pamflett med tittelen Sosialisme på norsk.

Les resten av artikkelen

Deltakende økonomi, og hva er staten?

Nr 2a 2015

I Rødt! (nr 1/2015) kritiseres undertegnede av henholdsvis Paul Rækstad og Ronny Kjelsberg. Rækstad hevder jeg har en misforstått kritikk av ParEcon, mens Kjelsberg hevder jeg har en ensidig forståelse av staten og undervurderer arbeiderklassens landevinninger.

Les resten av artikkelen

Demokrati, kapitalisme og deltakerøkonomi

Nr 1 2015

I artikkelen «Om sosialistisk metode» diskuterer Oscar Dybedahl en rekke forskjellige spørsmål rundt sosialistisk samfunnskritikk. Jeg synes tankene hans er både viktige og interessante, og jeg er enig med han i at en form for kritikk av kapitalismen er en forutsetning for diskusjoner av dets alternativer. Her vil jeg snakke om en kort kritikk han […]

Les resten av artikkelen

Om sosialistisk metode

Nr 4 2014

Det følgende er et forsøk på noen refleksjoner rundt «sosialistisk metode» – altså hvilken framgangsmåte som er passende for en sosialistisk samfunnskritikk. I hovedsak er mitt formål å argumentere for at en systematisk analyse av kapitalismen er en forutsetning for enhver diskusjon av alternativer til kapitalismen.

Les resten av artikkelen

En sosialistisk framtid

Nr 4 2013

Å slutte å snakke om sosialismen som et alternativt sosialt-økonomisk system vil føre til at de systemkritiske ideene går i glemmeboka og en ender opp som et reint reformistisk parti, slik det ser ut som vil skje med SV.

Les resten av artikkelen

På vitenskapens blindveier (omtale)

Bokomtaler Nr 4 2012

Oscar Dybedahl, Terje Halvorsen, Arnulf Kolstad og Regi Theodor Enerstvedt: På vitenskapens blindveier – Fire essays om bruk at totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk Marxist forlag, 2012,116 sider Med denne essaysamlinga vil forfatterne gi sine bidrag til å argumentere ned totalitarismebegrepet, slik det er blitt brukt ideologisk og politisk, særlig de siste to tiårene. Kritikken […]

Les resten av artikkelen

Sosialismens varierte historie – og tilfellet Pål Steigan

Nr 3 2000

Oscar Dybedahl. Filosof og skribent. Ifølge den israelske fascismeforskeren Zeev Sternhell oppstod fascismen for første gang i Frankrike allerede før første verdenskrig, og dette gjennom en syntese av sosialistiske og nasjonalistiske politiske tendenser. Sternhells teori er omstridt og kan diskuteres, men det er riktig at franske syndikalistiske tenkere som hevdet de ville opprette et sosialistisk […]

Les resten av artikkelen