Studiearbeidet

Av Studieutgvalget

1970-05

Den nye grunnsirkelen i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning som ble annonsert i forrige nummer av Røde Fane, er nå ferdig. Denne grunnsirkelen er ei forbedra utgave av de studieopplegga som nå i lengre tid har vært benytta i KFMLi Sverige og SUF(m-1). Alle erfaringene fra disse studiene er meget gode og viser at grunnsirkelen er et mektig våpen i kampen mot klassefienden og spesielt mot alle former for revisjonisme som har trengt seg inn i arbeiderklassen. Gjennom at alle marxist-leninister i NKP studerer denne grunnsirkelen, vil vi sikkert og visst bli sveisa enda bedre sammen, «snakke et felles språk» og bli stålsatte i kampen mot den moderne revisjonismen i og utafor partiet. Studiet av den forbedra utgava av grunnsirkelen vil også sveise alle marxist-leninistene i landet sammen i kampen forgjenskapinga av det revolusjonære kommunistiske partiet.

Studiesirkelen er på 11 møter innkludert et oppsummeringsmøte. Studiesirkelen starter med møter som skal klargjøre det viktigste for oss kommunister, nemlig klassestandpunktet. Dernest tar den i flere møter grundig opp den dialektiske materialismen for å avslutte med to møter om strategien og taktikken. De 11møtene er:

1.møte: Det kommunistiske partiet. (Det kommunistiske manifest og sitatboka.)

2.møte: De tre mest leste. (Tre artikler av Mao Tsetung.)

3.møte: Studiemetoden. (To artikler av Mao Tsetung.)

4. og 5. møte: Dialektikken. (Om motsigelsen av Mao Tsetung.)

6.møte: Den historiske materialismen. (Den historiske og dialektiske materialismen av Stalin.)

7.møte: Marxismen-leninismens politiske økonomi. (Hefte fra SOR.)

8.møte: Staten. (Lenin og Bo Gustafsson.)

9. og 10 møte: Taktikk og strategi. (Bo Gustafsson og statuttene til de tre ML-organisasjonene, Forslag til generallinje, Lin Piaos beretning.)

11. møte: Oppsummering.

Studiesirkelen er altså på 11 møter og til hvert møte er det laga spørsmål. Spørsmåla er forsøkt gjort så klare og målretta som mulig, slik at studiesirkelen hele tida kan holde seg på jorda, og slik at debattene kan bruke teorien til å forstå verden og til vegledning i den daglige kampen vi fører. Det er derfor ingen som bør være redde for å sette igang med en studiesirkel straks. En trenger ikke være professor i marxismen for å få noe ut av denne sirkelen. Saml sammen en gruppe, 2–10 personer. Vi arbeider med et opplegg for å rettleie de som ønsker å studere grunnsirkelen. Ta derfor kontakt med oss og bestill studiemateriellet så hurtig sortmulig. Et komplett sett med studieplan og all grunnlitteratur koster kr. 30,-.

Bestillinger og andre spørsmål kan sendes til: RØDE FANE, boks 2863, Kampen Oslo 5.

Studieutvalget