Solid årbok om sosialistisk tenkning

Av Tore Linné Eriksen

Bokomtaler Nr 1 2018

Leo Panitch og Greg Akbo (red.):
Rethinking democracy. Socialist Register 2018.
New York: Monthly Review Press/London: Merlin Press, 2017, 321 s.

Socialist Register er en årlig begivenhet, som uavbrutt er utgitt i mer enn 50 år, og som hadde Ralph Miliband som første redaktør. Hele tida har årboka levert spenstige analyser, som oftest presentert av akademikere med forankring på den marxistiske delen av venstresida. Redaksjonen har alltid vært åpen for forskjellige strømninger og bevegelser innafor ei slik ramme, og SR er derfor et forum både for diskusjoner, konkrete analyser, ny fagkunnskap og utveksling av erfaringer fra aktivisme og kamp.

Tore Linné Eriksen er tidl. professor i Utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og bokredaktør i Gnist. I hvert nummer tar han for seg et knippe av fag- og debattlitteratur som er skrevet på andre språk enn norsk.
Foto: Monthly Review Press

Tilbud til nye abonnenter: ETT ÅRS ABONNEMENT TIL 100 KR! Send kodeord gnist + e-postadresse til 2090. Obs! Husk e-postadresse!

2017-utgaven bar naturlig nok preg av revolusjonsjubileet, og i år følges det opp med bidrag som ønsker å belyse forholdet mellom sosialisme og demokrati. Hovedtanken er at revolusjonære endringer i 2018 er utenkelig ut at de representerer ei fordyping og utviding av det reelt eksisterende – eller borgerlige – demokratiet, som nettopp i våre dager gjennomsyres av autoritære trekk og nyliberalistisk forskyving av makt fra folkevalgte organer til kapitalinteresser. «Den offentlige samtalen» trues av trumpistisk forakt og massiv høyrepropaganda – ispedd rasisme og fremmedfrykt – i mange kanaler, og begreper som post-demokrati og anti-politikk har inntatt sin plass i språket. Men tradisjonen tro nøyer ikke SR seg med skarpskodde analyser av kapitalismen i dens ulike politiske og ideologisk framtoninger, men retter kritisk søkelys mot forholdet mellom sosialisme og demokrati, som historisk har hatt mange mørke sider.

Alt i alt byr årets utgave på 15 solide bidrag, som spenner fra mer teoretiske diskusjoner om forutsetninger for «radikalt demokrati» til kapitler om folkelig kamp for å utvide demokratiet, blant i Latin-Amerika, India og Barcelona. Her er også mye å lese om «fake democracy», om nyliberalisme fra Hayek til Trump, om tvetydigheten i det digitale demokratiet og feministisk kamp mot det antidemokratiske patriarkatet. I nyere tid utmerker SR seg også med å avspeile marxistiske studier og aktivisme i andre deler av verden enn den anglosaksiske.

For et overkommelig beløp er det mulig å skaffe seg nettadgang til samtlige utgaver av SR sida 1964. Det er bare å slå opp på www.socialistregister.com.