Revolusjonens A – Å: Meningsløse jobber

Av Jokke Fjelstad

Nr 4 2018

Bullshit jobs (meningsløse jobber) er en definisjon på arbeid som framstår som meningsløst.

Flere har begynt å hevde at det finnes meningsløse jobber. Sosialantropolog David Graeber har skrevet boken Bullshit Jobs, som også har fått mye oppmerksomhet i Norge. Graeber definerer meningsløse jobber som «betalt arbeid som er så meningsløst, unødvendig eller skadelig at selv den ansatte ikke kan rettferdiggjøre dens eksistens, selv om den ansatte, som en del av ansettelsesforholdet, føler en forpliktelse til å late som om den ikke er det». Meningsløse jobber fører i følge Graeber til ulykkelige mennesker. Graeber anslår at 50 prosent av arbeidstimene som utføres globalt, egentlig ikke trengs.

Tilbud til nye abonnenter: ETT ÅRS ABONNEMENT TIL 100 KR! Send kodeord gnist + e-postadresse til 2090. Obs! Husk e-postadresse!

Jokke Fjeldstad er redaksjonsmedlem i Gnist
Foto: United Artists

Graeber deler meningsløse jobber inn i 5 forskjellige former.

– Underdanige jobber (flunkies) som en slags beskrivelse på jobber der hovedfunksjonen er å underkaste seg en annen. Typisk tjenerskap til rike og mektige mennesker.

– Truere (goons) en beskrivelse av folk som har aggressive jobber. Typisk markedsføringsjobber og selgere som gjennom aktiv og aggressiv fremtoning skal få folk til å kjøpe produkter de ikke trenger.

– Plastrere (duct tapers) ansatte hvis jobb kun eksisterer på grunn av en feil i organisasjonen og jobbens eneste hensikt er å løse problemer som ikke burde vært det i utgangspunktet.

– Avkryssere (box tickers) ansatte som eksisterer kun for at en organisasjon kan hevde den gjør noe som den faktisk ikke egentlig gjør.

– Oppdragsgivere (task masters). Graeber opererer med to typer oppdragsgivere. Den første typen er ansatte som kun har som oppgave å gi andre oppgaver. Unødvendige overordnete. Den andre typen oppdragsgiver kan ha reelle oppgaver, men gir andre unødvendige oppgaver og derfor bør man i følge Graeber si er meningsløse. Oppdragsgivere er en slags motsats til underdanige jobber da de er i følge Graeber overflødige overordna jobber.

Svakheten med hele Graebers påstand om at jobbene er meningsløse, er at det i hovedsak er en moralsk vurdering. At arbeidet blir sett på som meningsløst av den som utfører den, betyr ikke at det egentlig er meningsløst. Det uttrykker heller at det meningsfulle i jobben er underordnet i samfunnet.

Arbeid kan framstå som meningsløst under kapitalismen. Arbeiderens utgangspunkt er å forsørge seg og sin familie. Han selger sin arbeidskraft fordi han ikke har andre varer å selge i markedet. Kapitalens utgangspunkt er maksimering av pro tt. Han kjøper arbeidskraft og bruker den i produksjonen fordi han vil tilegne seg merverdi. Hva som blir produsert i produksjonen, er underordnet kapitalistenes mål om mer penger. Utføring av den samfunnsnyttige oppgaven er underordnet både for arbeideren og kapitalisten. Oppgaven er kun interessant for kapitalisten så lenge den gir han en større fortjeneste enn å utføre en alternativ samfunnsoppgave. Meningen i oppgavene som blir utført, er fra den ene siden å få en lønn, og den andre siden å få en fortjeneste. Dette gjør at både arbeid og kapital i hovedsak fremmedgjøres fra sitt samfunnsnyttige oppdrag. Kapitalen har interesser av å fremmedgjøre arbeideren ytterligere fordi det er med på å skjule arbeidets verdi i samfunnet.

Beskrivelsen av meningsløse jobber er derfor et symptom på den ekstreme fremmedgjøringen man opplever i arbeidet under den senkapitalistiske utviklingen.

Det å forstå at fenomenet meningsløse jobber handler mer om fremmedgjøring, enn at arbeidet egentlig er meningsløst, betyr ikke at det sløses med arbeidskraft eller at noen oppgaver ikke trengs i et arbeiderstyrt samfunn. Vi kan se i en rekke bransjer at når prisen på arbeidskraft blir for lav f.eks. på grunn av sosial dumping, så faller produktiviteten. Eller at enkelte arbeidsoppgaver som i dag utføres for å styrke markedsposisjonen, framfor å levere et samfunnsnyttig produkt, som det ikke er behov for i et postkapitalistisk samfunn.

Fremmedgjøring må møtes med motstrategier. Det at arbeideren fremmedgjøres fra det samfunnsprodukt hun er med å skape, gjør at hun ikke ser hvilken rolle hun har i samfunnet. Dermed blir det lettere for kapitalen å presse ned prisen på arbeidskraften. Fagbevegelsen må derfor føre en næringspolitikk, ikke for å være en lydig pressgruppe for kapitalen i møte med staten som argumenter for å tilrette- legge for kapitalen i frykt for å miste arbeidsplasser. Men for å føre en næringspolitikk for å bevisstgjøre egne medlemmer, og arbeiderklassen, om hva de skaper. Være stolte over hva de bidrar med. Derfor føre en næringspolitikk fordi det er arbeiderklassen som skaper verdiene og skal ha sin del av dem. Når man veit hva man skaper, er det mye lettere å kreve sin rett til merverdien.