Kristiansand KUL støtter RØDE FANE

Av Redaksjonen

Nr. 2 1969

Kristiansand Kommunistisk universitetslag (KUL) har på medlemsmøte den 16. juli 1969 enstemmig vedtatt følgende uttalelse: «Kristiansand KUL vil på det sterkeste understreke behovet for et teoretisk tidsskrift for den kommunistiske bevegelse i Norge: Innen [Norges kommunistiske parti] NKP foregår det i dag en kamp mellom to hovedlinjer, en revolusjonær og en revisjonistisk linje. Et teoretisk tidsskrift må gå ut fra Marxismen-Leninismen-Mao Tsetungs tenkning, ta stilling til grunnleggende ideologiske spørsmål. Bare gjennom ideologisk debatt kan man komme fram til en enhetlig politisk hovedlinje, og derved befeste et konsekvent marxist-leninistisk grunnlag.

Kristiansand KUL gir derfor sin fulle støtte til utgivelsen av tidsskriftet Røde Fane. Vi anser utgivelsen av tidsskriftet for å være av stor betydning for den videre utvikling av den kommunistiske bevegelse, og vi ønsker derfor å delta i redaksjonen av Røde Fane