Hvem skal bygge sosialdemokratiet?

Av Ole Roger Dyrkorn

2017-03 Bokomtaler

Jonas Bals
Hvem skal bygge landet?
Cappelen Damm, 2017, s. 332

Denne boka kan leses som en argumentasjon om arbeidernes plass i samfunnet, i Arbeiderpartiet og i det LO-organiserte arbeidslivet. Fagbevegelsen utenfor LO og deler av arbeiderklassen har derimot ikke fått noen plass. Det blir heller ikke tatt noe oppgjør med det kapitalistiske systemet selv om Bals i sitt sluttord i boka nevner:

«Vi er på vei tilbake til et samfunn vi gjennom kollektiv innsats arbeidet oss bort fra: Et samfunn der arbeidskraften var en vare på linje med andre, der arbeidsfolk stod med lua i hånda».

Bals drøfter ikke det grunnleggende i arbeidslivet, at arbeidskraften fortsatt er en vare og vil forbli det så lenge det ikke blir tatt et oppgjør med kapitalismen.

Bals skriver derimot godt om mange viktige hendelser og historiske betraktninger, som er nyttig å kjenne til for å forstå arbeiderbevegelsens betydning i samfunnsutviklingen. Han har flere gode, konkrete forslag til tiltak som kan bidra til forbedring for arbeiderklassen, om en ny regjering følger opp disse og fagbevegelsen gjør sin del.

Bals kommer innom at Arbeiderpartiet har blitt stort når det har stått store oppgaver på dagsorden, og de har evnet å gi gode svar, lage allianser og kompromisser med appell til både arbeidere og de brede lag i befolkningen. Med etterkrigstidas gjenreising og de store reformene på 1970-tallet hadde Arbeiderpartiet sympati langt inn i borgerskapet.

Men har ikke Arbeiderpartiet alltid stått for arbeidsfolks interesser? Mange vil hevde det, mens andre vil si at man har søkt mot sentrum for å fange opp større del av befolkningen, og dermed skjøvet fra seg arbeidsfolk. «Skal man unngå at sosialdemokratiet svikter arbeiderklassen, må ikke arbeiderklassen svikte sosialdemokratiet», skriver Bals. Har han funnet svarene, og vil partiet og fagbevegelsen lytte til det Bals bringer til torgs?

I Støres bok, I bevegelse fra 2015, hvor Bals var hans samtalepartner, gir de inntrykk av at partiet er villig til å lytte, men det kan synes som de forsatt holder fast ved og forsvarer mye av det nyliberalistiske tankegodset og politiske løsninger som de i regjeringsposisjon har servert de senere årene.

Et oppgjør med nedvurderingen av praktiske yrker

Han dokumenterer utviklingen med egne erfaringer som faglært maler, og som organisasjonsarbeider og rådgiver i Fellesforbundet, men også med mange henvisninger til vitenskapelige bøker og artikler. Reform 94 blir slaktet, og han vektlegger at undervisningen i yrkesfag må veksle med praksis, og lærerne må kunne knytte teorien til den praksisen elevene møter i yrkeslivet. Bals mener maset om frafall i skolen er feil fokus, og at ungdom må få lov å prøve seg før man velger yrke. Han mener at ungdom som først velger et yrkesfag, senere skal kunne gå over i studier ved høyskoler og universitet. Han fnyser av begrepet «kunnskapssamfunnet» og «høyere» utdanning, og spør om høyere betyr bedre, og om lavere er å betrakte som dårligere? Han tar opp at når folk med ulik utdanning og praksis, fagarbeidere og ingeniører, løser problemer sammen, får man innovasjon og høy produktivitet.

Bals påpeker også at høy minstelønn driver opp innovasjon og produktivitet, stikk i strid med det som hevdes fra høyresida og markedsliberalistene. Han viser at billig arbeidskraft som erstatter investeringer i effektive maskiner og nye løsninger, saboterer produktivitetsutviklingen.

Et kampskrift for det organiserte arbeidslivet

Han tillegger LO og AP å spille hovedrollene. Byggenæringen får moderat ros, mens NHO får gjennomgå for sin motstand mot allmenngjøringsloven og verftsdommen som de anker til EFTA-domstolen.

EØS-avtalen står sterkt i Arbeiderpartiet, og Bals mener utmelding er feil svar.

Han bruker mye plass til å argumentere for at det er mulig å bekjempe det useriøse og kriminelle arbeidslivet, stoppe rasering av tariffavtaler og fagforeninger, bare med styrka kontroll og hjemlige tiltak, uten å gå ut av EØS. Han argumenterer sterkt imot forslag om innføring av arbeidstillatelser, som han hevder kan forsterke problemene. Han drøfter lite at motstanden mot EØS vokser og at avtalen tilsidesetter norske tariffavtaler, slik havnearbeiderne har kjempet mot med Holship. Denne motstanden blir sterkere og sterkere i fagbevegelsen, kanskje fordi disse fenomenene er blitt symboler på mange av fagbevegelsens problemer.

Fagbevegelsen utenfor LO har ikke fått noen plass

Nesten alle fagforbund utenfor LO har i de seinere tiåra bevega seg i retning av LO-tradisjonen, og det er nå mye lettere å stå sammen i viktige og prinsipielle kamper.

Uten å mobilisere hele fagbevegelsen, vil arbeiderklassen ikke lykkes i å få store gjennomslag. Han nevner knapt de selvstendige, som bygghåndverkere og kunsthåndverkere, frisører, fotografer, forfattere, fiskere og småbrukere.

Bals glemmer også prekariatet

Dette er folk som tvinges til lavtlønnede jobber, midlertidig arbeid eller trygd med minimal om i det hele tatt noen form for trygghet for arbeid og inntekt. Han ser ut til å stå på den tradisjonelle LO- /AP-linja som ser på denne gruppa som uinteressant, i beste fall. I stedet for å knytte denne uensarta gruppa til bevegelsen, skapes det skeptikere og motstandere hver time hver dag ved at de opplever utrygghet og dårligere vilkår, og at samfunnet, myndighetene og fagbevegelsen ser ned på dem. Dette er et strategisk feilgrep som kan være med å gi ekstreme høyrekrefter og gryende fascisme større tilslutning.

Boka kan være nyttig som utgangspunkt i diskusjon og studier om fagbevegelsen og sosialdemokratiet.

Ole Roger Dyrkorn
Industriarbeider i prosessindustrien og leder av Rødt Telemark.
Hvem skal bygge sosialdemokratiet?