Til alle verneombud! (bokomtale)

Av Ebba Wergeland,Paul Nordberg

2007-01

Ebba Wergeland og Paul Nordberg har skrevet en nyttig håndbok for verneombud. Ebba Wergeland er forsker, overlege og spesialist i arbeidsmedisin. Paul Nordberg er direktør ved Arbeidsmiljøsenteret og redaktør for tidsskriftet Arbeidsmiljø.

Ebba Wergeland og Paul Nordberg: Verneombudet

Ebba Wergeland og Paul Nordberg: Verneombudet
Gyldendal 2006, 303 sider
Les utdrag her


Verneombudet er de ansattes representant i saker som gjelder arbeidsmiljøet. Selv om alle verneombud har krav på opplæring, er det mange saker og områder man ikke rekker gjennom på et kurs. Denne boka går gjennom verneombudets rolle, men tar også opp vanlige arbeidsmiljøproblemer og hva man kan gjøre med dem.

Forfatterne legger vekt på at kunnskapen som verneombudet har, er det viktigste for å gjøre en god jobb for arbeidsmiljøet. Kunnskapen verneombudet trenger, er både kunnskap om rollen som verneombud, kunnskap om arbeidsmiljøloven og godt samarbeid med samspillspartnere som bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Sist men ikke minst må verneombudet vite litt om risikoforhold som kan gi fysiske og psykiske plager og omvendt; plager hos kollegene, som kan skyldes risikoforhold på arbeidsplassen.

Et nyvalgt verneombud som får denne boka har et godt utgangspunkt. Den går grundig gjennom hvordan valg på verneombud foregår, og hva et nyvalgt verneombud gjør. Det finnes alle slags typer bedrifter i Norge, men det skal finnes verneombud overalt. Denne boka prøver å vise hvordan det er å være verneombud i en stor bedrift med mange ansatte, verneombud og hovedverneombud, samtidig som den tar opp hvordan man forholder seg som verneombud i en liten bedrift, der det ikke finnes arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste. Den klarer å favne alle de forskjellige variantene av det å være verneombud.

Vi får blant annet vite litt om historia bak HMS (helse, miljø og sikkerhet), og hvordan HMS er utviklet som et ledelsesverktøy. Boka går opp grensene mellom vernearbeid og HMS. For et verneombud er det viktig å se gjennom slike nyord og alltid ha vernearbeidet; det å forebygge skade og sykdom som hovedfokus. Vernearbeidet i praksis er hovedtråden gjennom hele boka, og gjør at det hele tida blir naturlig å relatere til arbeidsplasser man har vært på, og hvordan ting kunnet ha vært annerledes der.

Alle områdene som tas opp, er ikke aktuelle for alle verneombud, men noe er aktuelt for alle. Det er fullt av små historier og anekdoter som viser at det alltid er noen andre som har stått overfor den samme problemstillingen, eller historier om bakgrunnen for forskjellige temaer. Det er f.eks historiske framstillinger av alkoholhistorien i fagforeningsarbeidet og om parallellene til musesyke: telegrafistkrampe og skrivekrampe. Det siste kapittelet er viet historien om arbeidsmiljøkampen, helt fra industrialderens barndom og fram til den rødgrønne regjeringas endring i arbeidsmiljøloven.

For de daglige, konkrete problemene er det f.eks nyttige regneregler for hvordan man beregner økning i støy, når nye maskiner installeres, eller anbefalinger av vekt det er forsvarlig å løfte. Det er også tips til hvordan man minsker problemer som er vanskeligere å måle, som tørr luft på arbeidsplassen eller hva slags tegn arbeidskolleger viser på stress.

Mange temaer som tas opp, kommer ikke med en ferdig oppskrift på hva løsningen skal være. Alle arbeidsplasser er forskjellige og alle arbeidstakere er forskjellige, dermed vil også problemer arte seg forskjellig. En løsning som passer et sted vil ikke nødvendigvis passe et annet sted. Alle arbeidsmiljøproblemer må løses i samarbeid med dem som står oppe i problemet, som oftest er det dem som vet best hva som vil fungere.

Blant de mange andre temaene som tas opp er f.eks arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for alle: både menn, kvinner, ungdom, eldre og innvandrere. Det nye arbeidslivets hang til omorganiseringer, salg av bedrifter til utlandet, outsourcing og import av arbeidskraft fra Øst-Europa. Farer og helserisikoer ved nattarbeid og plassering av ansvar ved ulykker. Mange arbeidsgivere har ønske om å overvåke de ansatte på forskjellig vis, dette tas også opp.

Dette er ikke en bok bare for verneombud. Også bedrifthelsetjeneste, tillitsvalgte og ikke minst bedriftsledelse kan ha stor nytte av boka.

Boka egner seg som en håndbok man slår opp i ved behov, den har en fyldig innholdsfortegnelse og et godt register bak. Den har også en oversikt over instanser og organisasjoner som kan hjelpe videre. Den egner seg også godt som grunnlag for studier og kurs. Det er satt opp diskusjonsspørsmål flere steder i hvert kapittel. Spørsmålene ber leseren ta utgangspunkt i sin egen arbeidsplass og disktutere f.eks om det finnes tegn på at det er risiko for mobbing på arbeidsplassen.