Debatt: Om den finansielle eksplosjonen

Av Harry Magdoff

Nr 2 1995

Utdrag av et brev, oversatt og redigert av Johan Petter Andresen


Det er liten tvil om at størrelsen og tidspunktet for den flnansielle ekspiosjonen har skapt et kasinosamfunn.

Et sentralt poeng i kamerat Haralds innlegg (http://www.akp.no/rfane/1995/01/harald-minken.html) er at «mulighetene til å forsikre seg mot risiko … er det viktigste trekket ved finansmarkedene». Dersom dette er tilfelle må man spørre hvorfor finansmarkedene opplever den dramatiske veksten som begynte rundt 1970 og fortsetter idag? Se på tabell 2 i boka The Irreversible Crisis. Før cirka 1970 dreide handel med «futures» i USA og andre land seg først og fremst om varer, opp- og nedgang fulgte stort sett resten av økonomien. Men siden den gangen har det vært en eksplosjon i handel rned «futures» knytta til valutahandel (som henger sammen med sammenbruddet til Bretton Woods-avtalen), renter, aksjepriser, og en mengde nyoppfinninger når det gjelder spekulasjonsinstrumenter. Hvorfor har dette skjedd de siste 25 åra, hvorfor skjedde det ikke tidligere? På midten av 1960-tallet var størrelsen på det internasjonale bankvesenet cirka én prosent av den kapitalistiske verdens brutto produkt. På midten av 1980-tallet var den tjue prosent, og dermed større enn internasjonal handel. Hvorfor? Hvis det var slik Harald påstår, skyldes denne økninga at firmaer garderer seg mot risiko, da må vi slutte at graden av risiko har økt med fem ganger seg sjøl siden 1970?

Baring, et eksempel

Jeg kan ikke se hvordan noen kan benekte at den enorme veksten til finanssektoren får sin næring fra en utenomordentlig økning i de spekulative aktivitetene og i finansielt lureri. Finansfolka snakker åpent om det, og konkursen til Baring (den engelske banken som nylig gikk konk og ble kjøpt opp på grunn av spekulasjonsvirksomhet i det asiatiske finansmarkedet; oversetters anm.) er et konkret eksempel. Det er liten tvil om at størrelsen og tidspunktet for den finansielle eksplosjonen har produsert et kasinosamfunn. Når det gjelder ideen om at «det er mengden merverdi som skapes i produksjonen som setter grensene for størrelsen på nettoprofittene som kan realiseres i den finansielle verden», må man blant annet undersøke rollen til de økende prisene på aktiva (assets).