Arkiv for 2009

Nr 1 2009
Nr 2 2009
Nr 2a 2009
Nr 3 2009
Nr 4 2009

Samhandlingsreformen

Nr 3 2009

Etter en stadig utsatt fødsel nedkom statsråd Bjarne Håkon Hanssen med Stortingsmelding 47, 2009 – Samhandlingsreformen – på avslutningsdagen for stortingsperioden.

Dette er den store helsepolitiske saka som AP og den rødgrønne regjeringa går til valg på. Men den kom altså ut til offentligheta når alle, både stortingspolitikerne og media, tok politisk ferie.

Les resten av artikkelen

Frigjøring med hijab

Nr 3 2009

Vårens debatt om hijab i politiet kulminerte med Siv Jensens påstander om «snikislamisering» og Martin Kolbergs varsel om kamp mot radikal islam. Muslimers rettigheter angripes over hele Europa, pakket inn i retorikk om likestilling og forsvar for demokratiet.

Deler av venstresiden har hittil gått undertrykkernes ærend i stedet for å forsvare rettighetene til denne minoriteten.

Les resten av artikkelen

Kvinnekroppen som kamparena

Nr 3 2009

Forslaget om å tillata hijab i politiet skapa ein utruleg oppheita debatt i vinter. Det føyer seg inn i rekka av debattar som handlar om kvinner og islam, eller kvinner og tradisjonar frå muslimske land. Debatten har også fått valdelege utslag, det er rapportert om angrep på kvinner med hijab både i Trondheim og Sandnes.

Kvifor er kvinnekroppen den arenaen som kampen om innvandring og verdiar skal utkjempast?

Les resten av artikkelen

Hvor går Iran?

Nr 3 2009

Hvorfor fyller hundretusener av unge mennesker gatene i Teheran og andre iranske byer? spør Pål Steigan som var i Iran i slutten av mars i år.

Les resten av artikkelen

Power to the people (Intervju med John Lennon og Yoko Ono)

Nr 3 2009

John Lennon forteller i dette intervjuet hvordan han og George Harrison slet av seg tvangstrøyene og gikk offentlig ut mot Vietnamkrigen.

Tariq Ali spør:

Hvordan tror du vi kunne knuse det kapitalistiske systemet her i England, John?

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 3 2009

Leder: USA i Jugoslavia Morten Falck: Darwins to ansikter side 4 Rolv Rynning Hanssen: Vann, – profitt eller fellesskap side 20 Siri Jensen: To spisser i arbeiderklassen side 33 Helene Bank: Globale drivkrefter bak fortsatt markedsretting i det offentlige side 44 Finn Olav Rolijordet: Sentrale forhold i den økonomiske krisa side 54 Jens Ingvald Olsen: […]

Les resten av artikkelen

Forord

Nr 2a 2009

Det siste året har interessen for Karl Marx vokst i takt med utbredelsen av den økonomiske krisa. Marx’ hovedverk, Kapitalen, leses med fornyet interesse av folk som vil forstå det som skjer. Vi i tidsskriftet Rødt! har etter beste evne prøvd å spre lesestoff som kan gi en marxistisk forklaring på det som skjer nå, […]

Les resten av artikkelen

Kringsatt av fiender – fortellingen om Israel som offer

Nr 2 2009

Israelske politikere sanker stemmer ved å drepe barn i Gaza, og deres argumenter er som klippet ut av den uskyldiggjørende rammefortellingen og gjentas til det kjedsommelige. Hvor er den israelske venstresiden? Fredsbevegelsen?

Jeg møtte en ung fyr med gevær.

Les resten av artikkelen

Peak oil – om topp i oljeproduksjonen og energiimperialisme

Nr 2 2009

Framveksten av open militarisme og imperialisme ved starten på det tjueførste hundreåret har stort sett si årsak i forsøk frå dei dominerande kreftene i verdsøkonomien på å vinne kontroll over dei minkande oljeforsyningane i verda.(1)

Les resten av artikkelen

Tre kriser – tre muligheter

Nr 2 2009

På slutten av 2007 ble Al Gore og FNs internasjonale klimapanel hedret med Nobels Fredspris for å ha gjort verden oppmerksom på den klimakatastrofen vi står overfor, som følge av produksjon og forbruk av fossile brennstoffer.

Tidlig i 2008 hadde matvarekrisa blitt akutt.

Les resten av artikkelen

Det globale perspektivet

Nr 2 2009

Dagens norske venstreside, miljøet rundt Raudt, delar av Sosialistisk Venstreparti og ei rekkje interesseorganisasjonar, har det meste av sitt tankegods frå ein periode då sosialisme eller kommunisme i eitt land eller eit knippe land framstod som ein utveg.

I den grad me har engasjert oss utanfor landegrensene, har det vore med støtte til undertrykte og særleg okkuperte land og folk, Vietnam, Kambodsja, Palestina, Nicaragua, Sør-Afrika og fleire.

Les resten av artikkelen

Verdas sosiale forum er naudsynt for ei betre verd

Nr 2 2009

Når NU er misnøgde med SV sin miljøpolitikk i regjeringa, er ikkje svaret å melde seg ut. Dei bør heller vera med å påverke i sjølve forumet, slik at presset på SV vert sterkare.

Les resten av artikkelen

Fremtidig klimaregulering – livsviktig, men dødsvanskelig

Nr 2 2009

At klimaendringer truer Jorden er ikke lenger noen nyhet. Heldigvis vet vi hvordan disse kan unngås: Redusér utslippene av drivhusgasser! Så – hva venter vi på?

Les resten av artikkelen

Miljøvennlig byutvikling

Nr 2 2009

Denne artikkelen tar for seg spørsmål knyttet til en mer miljøvennlig byutvikling. Byplanfaglige spørsmål drøftes, men en mer miljøvennlig utvikling er først og framt avhengig av politiske beslutninger. Hvert avsnitt avsluttes derfor med konkrete krav til hva som bør være styrende for byutviklingen framover.

Byutviklingen betyr mye for levekår, bruk av energi og miljø.

Les resten av artikkelen

Rasering av naturen under dekke av klimatiltak

Nr 2 2009

Energieffektivisering er det viktigaste tiltaket i når det gjeld energi, både på kort og lang sikt. Dette er det internasjonal semje om. Dette gjeld både økonomisk, og ikkje minst for virkninga på klimaet og miljøet generelt. Energieffektivisering gir meire energi for pengane, er utan miljøkonsekvensar, gir raskare resultat og fleire arbeidsplassar enn ved investering i ny produksjon. Kraftlinene blir avlasta, mens ny produksjon må bli brakt fram til forbrukarane på nye og miljøfiendtlege kraftliner.

Trass i dette, blir det store presset ikkje lagt på energieffektivisering, men på omkamp rundt vassdragsvern og nedbygging av kysten med kostbar og miljøskadeleg vindkraft og kraftliner.

Les resten av artikkelen

Biodrivstoff klimaredninga? Kvifor marknaden ikkje kan løysa klimakrisa

Nr 2 2009

Biodrivstoff eller agrodrivstoff som det også blir kalla har blitt framstilt som ein måte å få transporten «klimanøytral». Det har samtidig fått skulda for auka klimagassutslepp gjennom øydelegging av regnskog. Det har positive konsekvensar for lokal og nasjonal energitryggleik, men har store negative konsekvensar for tilgang til jord, og matvareprisar.

Kan biodrivstoff løysa klimakrisa? Og vil det skje på bekostning av verdas fattige?

Les resten av artikkelen

Hva må til for å utrydde sulten?

Nr 2 2009

En milliard mennesker sulter og hver dag dør ca 30 000 mennesker av sult og sultrelaterte årsaker.   Til tross for at retten til mat er en grunnleggende menneskerett, og til tross for vedtatte målsettinger og erklæringer om å bekjempe sulten, så har antallet mennesker som sulter økt siden midt på 1990-tallet.   Økningen var […]

Les resten av artikkelen

E-stoffer i mat

Nr 2 2009

Allerede i 1902 var en mann bekymret over konserveringsmidler i maten. Dr. Wiley i USA undersøkte boraks, salisylsyre, svovelsyre, natriumbenzoat og formaldehyd. Han innrømmet at noe konserveringsmiddel var nødvendig, men han fryktet for folkehelsen og lyktes med å få forbud mot formaldehyd og boraks.

Les resten av artikkelen

Høyanger si overleving

Nr 2 2009

Staten kan og må styre Innovasjon Norge – i dette tilfellet hindre at Innovasjon Norge sel patentet på ei teknologisk nyvinning ut av landet til høgastbydande.     Nyvinninga er ein revolusjonerande ny arbeidsmåte for å lage aluminiumshjul (den såkalla hybridfelgen). Denne nye arbeidsmåten er utvikla på Høyanger-bedrifta Fundo.     Einar Rysjedal arbeider på […]

Les resten av artikkelen

Subjektiv og objektiv vold

Nr 2 2009

Slavoj Zizek skrev boka On Violence på forlaget Profile. Dette er ett kapittel fra denne boka.   Slavoj Zizek er en marxistisk sosiolog, filosof og kulturkritiker. Han er internasjonal direktør for «The Centre for Advanced Studies in the Humanities» ved Birckbeck College, University of London.     I 1922 organiserte den sovjetiske regjeringen utkastelsen av […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »