Morgengry i Latin-Amerika

Av Helene Heger Voldner

Nr 3a 2008

Det er morgengry i Latin-Amerika. ALBA-samarbeidet er en del av utviklingen, og en naturlig forlengelse.

Av Helene Heger Voldner

 


 

Det bolivarianske alternativet for folket av vårt Amerika (ALBA) er en alternativ integrasjonsmodell til kapitalistiske, imperialistiske avtaler og forsøke på slik. ALBA er en handelsavtale mellom likeverdige parter, der solidaritet, likhet og verdighet er i sentrum. «Avtalen er avgjørende for Latin-Amerika,» mener Miguel A. Puentes Fraga, Cubas konsul i Bolivia. «Det er en integrasjon mellom land og samling av folk i Latin-Amerika. Vi har de samme interessene, og
gjennom denne avtalen vil alle ha større sjanse til å oppnå bedre resultater. Avtalen kan for eksempel hjelpe oss å sikre alle den grunnleggende retten til mat.»

Senter for studier og støtte for lokal utvikling (CEADL) er en sosial organisasjon som jobber med menneskerettigheter og utviklingsspørsmål i El Alto, Bolivia. De mener at frihandelsavtalen ALCA er en ny prosess for å kolonisere Sør-Amerika. «ALBA er en annerledes integrasjonsavtale som anerkjenner landene og deres selvbestemmelsesrett. Klasser og kulturer samles på tvers av landegrenser,» sier Gonzalo Huaranca.

 

Resultater

 

Operación Milagro (mirakeloperasjonen) er et av de viktigste ALBA-prosjektene, der Cuba og Venezuela er sentrale bidragsytere. Det blir nå også innført i land utenfor ALBA, som Peru, Mexico, Paracuay og Haiti. Alfabetiseringskampanjen Yo, sí puedo (Ja, jeg kan) er det andre store ALBA-prosjektet. Det blir nå også satt i gang i Nicaragua, Paraguay og Spania i tillegg til Bolivia. Det har også blitt etablert en optisk fiberkabel mellom Venezuela og Cuba slik at Cuba har fått bedret sin dataoverføring. I Nicaragua har man begynt å diskutere miljøspørsmål knyttet til ALBA-prosjekter, og man har begynt å se på muligheten for å inkludere høyere utdanning i avtalen. Stadig nye områder kommer inn under avtalen og nye prosjekter settes i gang, blant annet innen helse, telekommunikasjon, industri og energi.

 

«ALBA er alt det andre frihandelsavtaler ikke er»

For flere organisasjoner og personer som jobber med ALBA er det ikke de faktiske resultatene det de trekker fram når de blir spurt om hva som er det viktigste med avtalen. «TCP er alt det TLC ikke er,» sier Alexandra Flores fra den sosiale organisasjonen Fundación Solon i Bolivia. Folkets handelstraktater er det motsatte av det frihandelsavtaler er, og det er i seg selv et hovedpoeng. Latin-Amerika peker nese til USA, og setter i gang sin egen avtale, basert på andre verdier enn de frihandelsavtalene regionen har sett til nå. Det er viktig at det finnes kritiske røster til USAs dominans i regionen. Avtalen er et motsvar til imperialistiske, kapitalistiske regler, og viser at det er mulig å utføre handel og utveksling mellom land innad i en region uten å forholde seg til markedet. Avtalen viser bare ved å eksistere at det er mulig å gjøre det annerledes.

ALBA fremover

 

De vi snakket med i regionen, er sikre på at avtalen vil bestå, men er usikre på hvordan den vil se ut noen år fram i tid. Remmy Gonzales, viseministeren for rural utvikling i Bolivia er en av de som er positive til utviklingen, og han har stor tro på at avtalen raskt vil utvides både hva gjelder praktiske og politiske områder og medlemsland. Eugenio Gastiarozoro, styremedlem i Partido Comunista Revolucionario, det revolusjonære kommunistpartiet i Argentina, mener at avtalen er viktig for regionen, men at det ikke er avgjørende for Argentina å være med. Avtalen henvender seg til de andre, mer radikale landene
i Latin-Amerika, mener han. Modesto Emilio Guerrero er representant for Chavez’ parti i Argentina, og han har et annet syn på avtalen. Han mener avtalen egentlig er Hugo Chavez’ hovedprosjekt, men at han samtidig jobber med å styrke UNASURsamarbeidet som har flere innflytelsesrike medlemsland som Argentina og Brasil. ALBA omfatter ikke alle land i regionen, og derfor jobber han samtidig med andre integrasjonsavtaler.

ALBA-avtalen vil utvides, selv om det er vanskelig å si på hvilke områder, og hvilke land som kunne bli medlemmer og når. Sosiale og uavhengige organisasjoner som jobber med demokrati, menneskerettigheter eller andre sosiale spørsmål, ser alle på ALBA-avtalen som en viktig del av utviklingen
i landet og i regionen. Så langt er det allikevel på det ideologiske planet den har størst innvirkning. I det å gjennomføre en handelsavtale basert på sosiale verdier ligger det stor betydning.