Ordforklaringer

Av

Nr 2a 2005

Dette er kapittel 5 i Rødt!s norske utgave av
Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett: Sosialismen i Kina – hvor blei den av?

 

Den norske redaksjonen er ansvarlig for disse forklaringene på ord, begreper og navn.


Asean, Association of South-East Asian Nations, De sørøstasiatiske nasjoners forbund, danna i 1967 for å fremme økonomisk vekst og styrke stabiliteten i Sørøst-Asia. Medlemmene er Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Malaysia, Laos, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam. Sekretariat i Jakarta.

BNP, bruttonasjonalprodukt, et lands totale verdiskaping og opptjent bruttoinntekt fra innenlandsk produksjon. Det er tre metoder for beregning av BNP: produksjonsmetoden, utgiftsmetoden og inntektsmetoden. Følgende er en variant av produksjonsmetoden: BNP = produksjon (basispriser) ÷ produktinnsats (kjøperpriser) + produktskatter ÷ produktsubsidier ÷ korreksjon for indirekte målte finansielle tjenester (FISIM). BNP regnes som et mål på et lands økonomiske utviklingsnivå, men metoden er omstridt. Kritikerne mener at den har en tendens til å undervurdere økonomien i utviklingsland. De foreslår noe som kalles purchasing power parity (PPP) eller kjøpekraftsparitet, der man tar hensyn til hva man kan få kjøpt for egen valuta på det innenlandske markedet. Forskjellen mellom BNP og PPP kan være stor. BNP per innbygger i Mexico er 6.100 US dollar, mens PPP er 9.000 US dollar.

chaebolene, koreansk Chaebol, det vil si konglomerat. Store økonomiske enheter som omfatter flere industri- og næringsgreiner. De har vært dominerende i sørkoreansk økonomi sia slutten av Korea-krigen. Flere regjeringer har forsøkt å reformere dem og redusere deres makt, uten å lykkes i noen særlig grad. De mest kjente er Hyundai, Samsung, LG og Daewoo.

Chiang Kai-shek eller Jiang Jieshi, 1887-1975, kinesisk general og politiker. Han blei i 1925 leder for nasjonalistpartiet Guomindang og fikk etter hvert kontroll over hele Kina. Brøt med kommunistene i 1927, men pga Japans angrep i 1931 blei han tvunget til å slutte borgfred med dem 1937-45, og han var Kinas leder i krigen mot Japan. Han blei president i 1943, men etter det nye bruddet med kommunistene i 1945 smuldra makta hans opp. Han gikk av som president i 1949 og måtte med restene av nasjonalisthæren trekke seg tilbake til Taiwan (Formosa), der han fortsatte som president for ei etablert nasjonalistisk regjering.

deflasjon (av latin deflare, blåse ut), prisfall pga minska pengemengde i forhold til varemengden. Motsatt inflasjon.

demokrativegg-bevegelsen, betegnelse på en bevegelse som uttrykte seg gjennom veggaviser på en vegg i Xidan-distriktet i Beijing. Bevegelsen tok utgangspunkt i kommunistpartiets politikk med "de fire moderniseringene". Wei Jingsheng satte opp ei veggavis 5. desember 1978 som krevde ei "femte modernisering", nemlig demokratisering. Bevegelsen hadde til en viss grad beskyttelse i deler av partiledelsen, men da kritikken mot regjeringa blei skarpere, blei veggen stengt i 1979.

Den asiatiske utviklingsbanken, Asian Development Bank (ADB), begynte sin virksomhet i 1966. Har til formål å fremme økonomisk utvikling og samarbeid i Asia og stillehavsregionen. 61 medlemmer (2003), de fleste fra regionen. Sete i Manila, Filippinene.

Deng Xiaoping, Teng Hsiao-ping, 1904-97, kinesisk politiker, deltok i "Den lange marsjen" i 1930-åra, en av Mao Zedongs nærmeste medarbeidere, finansminister 1953-54, generalsekretær i kommunistpartiet fra 1954, medlem av politbyrået 1955-69. Under Kulturrevolusjonen kom Deng i miskreditt, avsatt 1968. Etter en rehabiliteringsperiode 1975-76 blei han løst fra alle sine verv. Rehabilitert på nytt 1977. Visestatsminister, viseformann i partiet og leder av generalstaben. Kinas mest innflytelsesrike politiske leder etter avsettelsen av partiformannen Hua Guofeng i 1981. Ansvarlig for militæraksjonen mot studentdemonstrasjonene i Beijing mai-juni 1989. Trakk seg i 1990 fra alle offentlige funksjoner, men hadde fortsatt betydelig makt.

Det store spranget framover, betegnelse på det kinesiske kommunistpartiets andre femårsplan, kunngjort i mai 1958. Ved å mobilisere den menneskelige arbeidskraft og organisere den i sjølforsørgende folkekommuner skulle jordbruket og tungindustrien utvikles i meget høyt tempo ("tjue år på én dag"). Det store spranget førte til store problemer i kinesisk økonomi. Jordbruket blei neglisjert til fordel for industrien, og tungindustrien blei favorisert i forhold til lettindustrien. Dette førte til enorme forsyningsproblem og blant anna til hungersnød i de mest utsatte områdene.

Ernst & Young, internasjonalt revisjonsfirma som blant annet jobber for AOL Time Warner, WalMart, Amazon.com, Oracle, Intel, Hewlett-Packard og Coca-Cola. I april 2004 blei selskapet involvert i en skandale der milliarder av dollar i pensjonsmidler skulle ha forsvunnet.

Falun Gong, kinesisk, egentlig "lovhjulets store lov", åndelig praksis og bevegelse i Kina. Har røtter i buddhisme og taoisme. Antallet tilhengere er omstridt. Hevder sjøl at de er 100 millioner, derav 70 millioner i Kina. Offisielle kinesiske kilder sier at de er omtrent ti millioner. Bevegelsen blir undertrykt på ulike måter.

Gini-koeffisienten, mål på (økonomisk) ulikhet, utvikla av den italienske statistikeren Corrado Gini i artikkelen "Variabilità e mutabilità". Det er interessant å legge merke til at utvikla europeiske land har en ginikoeffisient på 0,24 til 0,36, mens USA ligger over 0,4, noe som viser en større ulikhet der.

"historias slutt"The End of History and the Last Man er ei bok av Francis Fukuyama som utkom i 1992. Han argumenterer for at avslutninga av Den kalde krigen innebærer slutten på progresjon av menneskehetens historie. Sluttpunktet i denne utviklinga skulle i følge Fukuyama være det liberale vestlige demokratiet, som den endelige forma for menneskelig styresett.

Hundre-blomster-kampanjen, betegnelse på en politisk kampanje i Kina i 1956-57, som opprinnelig hadde til hensikt å mobilisere de store intellektuelle ressursene i Kina for å bygge sosialismen. Statsminister Zhou Enlai ga signal til at det skulle være tillatt å kritisere myndighetene. "Uten kritikk vil ikke regjeringa kunne fungere som folkets demokratiske diktatur. Og dermed kan vi ikke lære av fortidas feil," sa Zhou i en av sine taler. Men partiet mista kontrollen over kampanjen, og en oppfatta etter hvert kritikken som kontrarevolusjonær. I juli 1957 beordra Mao kampanjen avslutta. Mange av dem som hadde benytta anledninga til å kritisere, blei utsatt for represalier.

inflasjon (av latin inflare, blåse opp), prisstigning med tilsvarende senking i pengeverdien. Det motsatte av deflasjon. – inflatorisk, som fører til inflasjon og forringer pengeverdien.

J P Morgan, US-amerikansk finanskonsern, skapt i 1895 av finansmannen John Pierpont Morgan, 1837-1913. Dreiv særlig jernbaner med stort utbytte. I 1901 kjøpte han Andrew Carnegies stålselskaper og skapte verdens første milliard-dollar-selskap, US Steel Corp. J P Morgan Chase, som er navnet etter nye fusjoner, driver alle slags bank- og finanstjenester.

Jeffrey D Sachs, født 1954, US-amerikansk nyliberal økonom. Han er kjent og berykta for sitt arbeid som rådgiver for regjeringer i Latin-Amerika, Øst-Europa, Asia og Afrika. Han foreslo sjokkterapi som ei løsning på den økonomiske krisa i disse områda, noe som igjen bidro til ei fordyping av krisa. Spesialrådgiver for Kofi Annan. Har vært rådgiver for Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken, OECD, WHO og UNDP.

Joseph Stiglitz, født 1943, US-amerikansk moderat liberal økonom, nobelprisvinner 2001. Han har markert seg som en moderat kritiker av den nyliberale økonomien, inkludert Verdensbanken mens han var visepresident og sjeføkonom samme sted. Skreiv i 2002 at grunnen til den internasjonale protestbevegelsen mot Pengefondet ligger i at institusjonen setter interessene til "sin største aksjonær" (USA) over interessene til de fattige landa den skulle ha tjent.

Kinas rustbelte, betegnelse på den nordøstlige regionen av Kina med provinsene Liaoning, Jilin og Heilongjiang, som tradisjonelt har vært den kinesiske industriens vogge. Har svært mye tungindustri, gruver, oljeindustri osv. Har vært kalt planøkonomiens siste skanse i Kina.

konjunktur (av latin conjungere, sammenføye), de markedsmessige forholda næringslivet arbeider under. I et marked med fri prisdannelse vil den økonomiske aktiviteten danne en bølgebevegelse. Høykonjunktur (oppgangstider) preges av stigende produksjon og oftest stigende priser; lavkonjunktur (depresjon, nedgangstider) av synkende produksjon, arbeidsløshet og fallende priser.

Kulturrevolusjonen, omveltninger i Kina i tida 1962-69. Den foregikk i flere faser og var sammensatt av kampanjer. Den første konsentrerte seg om å fremme et kollektivistisk samfunnssyn. I 1966 fikk revolusjonen et mer direkte politisk preg. Store utrenskninger fant sted, og kritikken blei retta til og med mot toppsjefene i kommunistpartiet. Samtidig blei det sluppet løs nye kampgrupper, "røde garder", som fikk lov til å drive vilkårlig undertrykking av dem de så på som sosialismens fiender. Bevegelsen blei stadig mer ekstrem og mange uskyldige mennesker blei offer for overgrep. En stor rolle spilte også veggavisene. Særlig etter 1966 utvikla det seg ei sterk persondyrking av Mao Zedong. Revolusjonen blei avvikla av hæren under ledelse av Lin Biao. I 1981 tok kommunistpartiet offisielt avstand fra Kulturrevolusjonen.

Li Peng, født 1928, kinesisk politiker, elektroingeniør. Medlem av kommunistpartiets sentralkomite 1982 og av politbyrået 1985. Visestatsminister 1983-87, statsminister 1987-98. En av de ansvarlige for militæraksjonen mot demokratibevegelsen juni 1989. 1998-2003 president i folkekongressen.

maquiladora-industrien. En maquiladora (eller maquila) er en fabrikk, stort sett på den nordlige grensa i Mexico. Importerer råvarer og utstyr fritt for avgifter og skatter for å sette sammen deler eller drive industriproduksjon. De må drive i henhold til Maquila-dekretet, som krever at alle deres produkter må eksporteres fra Mexico. De er stort sett 100 prosent utenlandsk eid, stort sett av US-amerikanske selskaper.

Morgan Stanley, US-amerikansk investeringsbank grunnlagt i 1935 av J P Morgan & Co. En finansskandale førte til at selskapet fikk en bot på 125 millioner US dollar. Seinere fikk selskapet også en bot på 54 millioner dollar for kjønnsdiskriminering.

opprøret i Ungarn (1956), et opprør mot den kommunistleda regjeringa i Ungarn. Opprøret blei slått ned av sovjetiske styrker i en meget blodig aksjon der tusenvis av opprørere og også sovjetiske soldater blei drept. Nær en kvart million mennesker rømte fra landet etterpå.

risbolle av jern, kinesisk begrep som betegner trygghet for jobb, inntekter og goder, vanligvis for de militære og statsansatte. Da Deng Xiaoping satte i gang sine reformer fra 1980 var noe av det første som blei gjort å "knuse risbollen av jern", noe som førte til omfattende arbeidsløshet.

rødegardistene. Under kulturrevolusjonen i Kina, spesielt i åra 1966-68, danna store grupper skoleungdom og studenter Røde garder, som med Mao Zedongs støtte blei en slags fortropp for Kulturrevolusjonen. De blei for alvor mobilisert etter at Mao tok på seg rødegardistenes armbind foran øynene på to millioner rødegardister på Tienanmen-plassen.

SITC, Standard International Trade Classification, ei statistisk klassifisering av varer. Et redskap for å måle varehandelen og gjøre sammenlikninger mellom ulike lands handel.

Solidaritet, polsk Solidarnosc [-darnåsjtsj], polsk faglig landsorganisasjon og politisk bevegelse. Solidaritet var den første landsomfattende uavhengige fagorganisasjonen i Øst-Europa. Grunnlagt september 1980 etter at de streikende arbeiderne ved skipsverftet i Gdansk hadde inngått en avtale med myndighetene som åpna for uavhengige fagforeninger. Under lederen Lech Walesa blei Solidaritet i løpet av kort tid en masseorganisasjon med en dominerende posisjon i polsk arbeidsliv. Forbudt da det blei innført unntakstilstand desember 1981. Etter nye omfattende streiker blei Solidaritet legalisert 1989, og danna så regjering med Tadeusz Mazowiecki som statsminister. I åra som fulgte, gav de forskjellige politiske retningene innen Solidaritet opphav til flere politiske bevegelser. I en allianse med andre høyreparti vant Solidaritet valget 1997, og bevegelsens kandidat Jerzy Buzek danna regjering i allianse med den liberale Frihetsunionen. Tapte valget 2001.

The Bank for International Settlements (BIS) er en internasjonal finansinstitusjon som blei oppretta i 1930. Den fikk seinere følge av Pengefondet og Verdensbanken, da disse blei oppretta gjennom Bretton Woods-avtalen i 1944.

The Washington Consensus er et knippe politiske tiltak som angivelig skulle gi økonomisk vekst i Latin-Amerika. Opprinnelig foreslått av John Williamson fra Institute for International Economics i 1989. Tiltaka var typisk nyliberale og omfatta knallhard budsjettdisiplin, senking av skattene, særlig for dem med høyest inntekt, liberalisering av handelen gjennom lave tollsatser og åpning for utenlandske investeringer, privatisering, deregulering osv. Kritikerne mener at denne politikken har ført til ei mer omfattende krise og større fattigdom.

Tienanmen-plassen, sentral plass i Beijing, oppkalt etter Tienanmen eller Den himmelske fredens port, hovedinngangen til Den forbudte byen. Plassen blei anlagt i 1417 og måler 880 ganger 500 meter. Etter 1949 blei plassen omkransa av noen av de viktigste statlige bygningene i folkerepublikken, blant anna Folkets store hall. På plassen ligger Monumentet til folkets helter og Mao Zedongs mausoleum. Plassen har vært arena for flere sentrale "episoder" i Kinas nyere historie. På side 25 i omtales en fra 1976. Men kanskje mest kjent er det våren 1989 da Tienanmen-plassen var scene for en serie med studentdemonstrasjoner. Demonstrantene krevde demokratisering av Kina. Bevegelsen varte fra 15. april til den ble slått ned av den 27. arme av Folkets frigjøringshær 4. juni.

tigrene (østasiatisk økonomi), også omtalt som "Asias fire små drager", henviser til økonomien i Taiwan, Hong Kong, Sør-Korea og Singapore, kjent for høye vekstrater og rask industrialisering fra 1960- til 1990-tallet.

Unctad, United Nations Conference on Trade and Development, FNs konferanse for handel og utvikling, oppretta 1964. Hovedsete i Geneve. Formålet er å styrke internasjonal handel, særlig med tanke på å bedre utviklingslandas økonomi.

Zhou Enlai, Chou En-lai, 1898-1976, kinesisk politiker, kommunist. Statsminister fra 1949. Spilte en betydelig utenrikspolitisk rolle, forhandla 1972 med president Nixon om gjenoppretting av de diplomatiske forbindelsene med USA. Regnes som en svært betydelig diplomat og politiker. Han var heile tida en nær alliert av Mao, men blei oppfatta som en som modererte Maos politikk og bidro til å bygge bruer mellom fraksjonene i Kina.