MLF- rapport

Av Redaksjonelt

1971-01

 

MARXIST-LENINISTISK FRONT I NKP avholdt den 24. oktober 1970 en landskonferanse, hvor det ble gjort en rekke vedtak som skisserer opp frontens arbeid i tiden framover. På bakgrunn av klassekampens almene erfaringer og den siste tids skjerpete utvikling, som her hjemme hovedsakelig har sin årsak i kapitalistenes bestrebelser på å få norsk økonomi tilpasset EEC-medlemskap, trakk landskonferansen bl.a. opp kamplinjen som kommunistene må føre, og det slås fast at MLF ser det som sin oppgave å utvikle forståelsen for nødvendigheten av å virkeliggjøre et kommunistisk parti. En av de grunnleggende oppgaver i dette arbeidet er å virke blant de brede masser av arbeidere – fordi arbeiderklassen selv må og vil skape sitt kommunistiske parti, og selv verne og overvåke det som klassens organiserte fortropp.

Organisasjonen ser det altså som sin kommunistiske oppgave å bistå arbeiderklassen i dens organisatoriske oppbygging av det kommunistiske partiet, og på samme vis vil marxist-leninistene medvirke til dannelse av arbeiderkomiteer i kampen mot imperialistisk undertrykking. Ut fra dette vil MLF også styrke samarbeidet med andre ML-organisasjoner, som SUF (ml) og ML-gruppene. Men for å makte disse praktiske oppgaver i arbeiderklassens tjeneste slår MIF også fast nødvendigheten av skolering i marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning, slik at teori og handling smelter sammen til et hele og blir et kraftig redskap for arbeidsfolk i klassekampen.

Om den politikk som i dag offisielt kjøres fram av NKP-ledelsen påpeker MLF at det er revisjonismen som er dominerende, og sier videre at dette i dag bl.a. gir seg uttrykk i at «partiets ledelse ikke anvender marxismen-leninismen som rettesnor for sin politikk, men er henfalt til opportunistiske løsninger på taktiske spørsmål for partiet. En slik politikk duger ikke i spørsmål som direkte knytter seg til arbeiderklassens kamp mot borgerskapet og den internasjonale imperialismen. Denne opportunismen kjennetegner i dag sentralstyrets politikkunder Reidar T. Larsens ledelse. RTL-ledelsens senere års såkalte kamp mot «høyre» og «venstre» i partiet og dens omskiftende taktikk – fra sekteriske paroler til direkte partioppløsende planer om dannelse av et venstre «sosialistisk» koalisjonsparti er typiske eksempler.

Dette har ført til oppløsning av såvel partiets politiske som organisatoriske linje. Byråkratisk sentralisme kjennetegner i dag partiets struktur.

MLF forplikter seg videre til å kjempe mot revisjonismen og gjøre denne kampen til sin viktigste taktiske oppgave.

Landskonferansen, som vi her dessverre bare kan bringe denne korte rapporten om p.g.a. av plassmangel og tidspress, vedtok også statutter og organisatoriske retningslinjer for MLF – dessuten også en erklæring til støtte for dannelsen av arbeiderkomiteer mot EEC og dyrtid. Hovedinnholdet i denne erklæringen blir dekket av den korte artikkelen om «kamp mot dyrtid og EEC» som vi bringer annet steds i dette nummer.

MLFs statutter gjengir vi nedenfor:

 

STATUTTER FOR MARXIST-LENINISTISK FRONT I NKP

1. MLFS FORMÅL OG GRUNNLAG:

Marxist-leninistisk fronts formål er å kjempe for virkeliggjørelsen av arbeiderklassens revolusjonære kommunistiske parti i Norge.

Organisasjonens grunnlag er marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning som danner rettesnor for all praksis.

2. ORGANISASJONENS STRUKTUR:
Prinsippet for MLFs organisering er demokratisk sentralisme.

3. MEDLEMSKAP:

§ 1. Medlemmene skal forsvare og kjempe for arbeiderklassens interesser, nasjonalt såvel som internasjonalt. Ethvert medlem plikter derfor å bestrebe seg på å bli kvitt all borgerlig innflytelse og erkjenne at dets personlige interesser er ett med arbeiderklassens. Organisasjonen kan kreve at medlemmene skal vise større omsorg forarbeiderklassens interesser enn for seg selv eller noen annen enkeltperson.

§ 2. Medlemmene må gi akt på saklighet. Det er alltid sannheten som tjener arbeiderklassen.

§ 3. Ethvert medlem har plikt til å fremme og delta i diskusjonen for å utvikle og sikre en korrekt politisk linje for organisasjonen.

§ 4. Ethvert medlem har plikt til å delta aktivt i studievirksomheten og organisasjonens øvrige arbeid – og må alltid følge masselinja i dette.

§ 5. Ethvert medlem plikter å underlegge seg den demokratiske sentralismen, og øve kritikk og selvkritikk.

§ 6. Medlemmene har møteplikt. Hvis frammøte er umulig skal forfall meldes.