Leder: Støtt kravet om parti diskusjon

Av Redaksjonen

Nr. 3 1969

Aldri noensinne i Norges Kommunistiske Partis (NKP) historie har partimedlemmene vært stilt overfor en situasjon som i dag. Utviklingen innen partiet, med unnvikelsen av og mangelen på debatt på grunnplanet, har ført til at en konfrontasjon mellom marxist-leninister og reformister innen partiet nå er uunngåelig. Vi har opplevd at partiets formann, Reidar T. Larsen (RTL), til borgerpressen har avslørt planer om å likvidere NKP og la det forsvinne i et venstre-radikalt parti. Hans senere «dementi» i NRK kan ikke tas alvorlig. Hvis Morgenbladet hadde forfalsket hans uttalelser 7. oktober 1969, hvorfor uttalte han seg da like villig og enda mer utførlig til VG 16. oktober? Han var såmenn ikke noe brent barn som skydde ilden, lot det til.

Vi behøver heller ikke spekulere særlig mye på hva slags politisk «nydannelse» han ønsker seg. Det ligger i selve navnet. Venstreradikal er et borgerlig begrep. En avis som Dagbladet har i alle år kalt seg venstreradikal. I den revolusjonære arbeiderbevegelse derimot, har ordet «radikal», venstre eller ikke-venstre, aldri hatt noen gyldighet.

RTL hører tydeligvis til de politisk stundesløse. Å være formann for NKP er for smått for hans ærgjerrighet. På det viset kommer han aldri på ball i den borgerlige. Han drømmer om å stå i spissen for et «stort» parti som ikke er befengt med det slemme ordet kommunistisk. Som kjent hadde Carl-Henrik Hermansson i Sverige, i sin tid, liknende planer for Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), men ble tvunget til et bedrøvelig kompromiss som går under navn av «Vänsterpartiet Kommunisterna». Hermanssons likvidatoriske linje har likevel ført til at SKP i dag er splittet i tre, om ikke i fire. Vår mann tar tydelig sikte på en mer effektiv operasjon. NKP skal ganske enkelt likvideres, det venstre-radikale parti opprettes og gi Reidar T. Larsen sjanse til endelig å komme på tinget og spille en rolle i det borgerlige liv. Planen er heller ikke av ny dato. Hans opportunistiske utvikling har i årevis vært klar for alle som ville se, og at det måtte komme til et punkt da han fullstendig kastet masken, var noe man måtte vente.

I de vedtak som er offentliggjort fra siste sentralstyremøte fins intet grunnlag for de uttalelser RTL er kommet med i borgerpreseen. Det er derfor grunn til å tro at disse uttalelser er kommet som et sjokk, ikke bare på de jevne partimedlemmer, men også på det store flertall av medlemmene i sentralstyret. Kort sagt det smaker av kupp, i Krustsjov stil.

Partiets formann har sagt sitt. Nå er det partimedlemmenes tur til å gi sin mening til kjenne. Alle må forstå alvoret i situasjonen, det kan dreie seg om NKPs være eller ikke-være. Det er nødvendig at grunnorganisasjonene utover hele landet straks tar saken opp og at vi får en partidiskusjon der hvert medlem åpent sier sin mening. Bare med en slik gjennomgripende partidiskusjon som aktiviserer hele medlemsmassen, kan vi bevare enheten i partiet og slå tlbake det likvidatoriske framstøt partiformannen har stilt seg i spissen for.