Kinas holdning til miljøvernspørsmålet

Av Kina i dag

Nr 3-4 1972

Den kinesiske delegasjonslederens tale på FNs miljøvernkonferanse.

(Fra Kina i dag nr. 7/8 1972)

Herr president, medrepresentanter.

Tillat meg først og fremst på vegne av Folkerepublikken Kinas delegasjon å takke regjeringen og folket i Sverige, konferansens vertsland, for den varme gjestfrihet de har vist oss.

Miljøvern og miljøforbedring er et livsviktig spørsmål for folkets levevilkår og alle lands økonomiske utvikling, og er også et brennende ønske i hele verdens folk. Denne konferansen blir holdt etter initiativ av den svenske regjering og med støtte fra mange land. Mange stater og sosialarbeidere, vitenskapsmenn og eksperter har lagt fram positive ideer og forslag til denne konferansen. Kinas regjering og folk anerkjenner denne konferansen og støtter den aktivt. Vår delegasjon er kommet hit for å arbeide sammen med alle dere for miljøvern og miljøforbedring og for å sikre at denne konferansen fører til positive resultater.

Vi finner det her nødvendig å slå høytidelig fast at representantene for marionetteklikkene i Sør-Korea og Sør-Vietnam på ingen måte kan representere folket i Korea og Vietnam, og at det bare er regjeringen i Den demokratiske folkerepublikk Korea som kan representere det koreanske folk og bare regjeringen i Den demokratiske republikk Vietnam og den provisoriske revolusjonære regjeringen i Republikken Sør-Vietnam som kan representere det vietnamesiske folk. Tilstedeværelsen av representantene for marionetteklikkene i Sør-Korea og Sør-Vietnam på denne konferansen er helt igjennom ulovlig. Vi beklager samtidig at Den Tyske demokratiske republikk ikke er representert på konferansen.

Herr president og medrepresentanter.

I stadig flere områder av verden blir menneskenes omgivelser nå utsatt for forurensning og ødeleggelser, og i noen av disse områdene er dette blitt alvorlige samfunnsproblemer. Lufta er blitt forgiftet, nedsøplingen er blitt katastrofal, elver, innsjøer og hav er blitt forurenset, og dette har innvirket på dyre- og plantelivets vekst og trivsel, den økonomiske utvikling blir forsinket og helsetilstanden for folkets brede masser blir alvorlig truet eller forverret. Dette må uvilkårlig forårsake store bekymringer for folket i alle land. For å kunne trygge menneskerasens sunne utvikling er miljøvern og miljøforbedring og kampen mot forurensningen blitt et brennende og livsviktig spørsmål. Slik vi ser det, er den stadig verre forurensning og ødeleggelse av menneskenes omgivelser i visse områder, som nå er blitt et så brennende spørsmål, i alt vesentlig et resultat av kapitalismens utvikling til imperialisme og av supermaktenes vanvittige utplyndrings-, aggresjons- og krigspolitikk.

Siden den annen verdenskrig har den amerikanske imperialismen i sitt forsøk på å erobre verdensherredømmet overalt gjort seg skyldig i aggresjon og innblanding, og ganske spesielt i en hensynsløs undertrykking av de kamper som folket i Asia, Afrika og Latin-Amerika fører for å erobre og trygge nasjonal uavhengighet. Det er noe alle vet at den amerikanske imperialismen, trass i den motstand den moter fra folk over hele verden, og også fra det amerikanske folk, i sin aggresjonskrig mot Vietnam, Kambodsja og Laos ikke bare gang på gang har forsterket sine angrep mot hele Vietnam med så vel sjøstridskrefter som fly, men fordi den er blitt slått med panikk til stadighet og på vanvittig vis har brukt giftige kjemikalier og giftgass i Sør-Vietnam, Laos og Kambodsja og i den siste tida også i Nord-Vietnam. Denne barbariske redselsgjerning fra De forente staters side har ført til massemord på uskyldige gamle folk, kvinner og barn og til en uhørt og alvorlig ødeleggelse av menneskenes omgivelser. Utallige hus er jevnet med jorden, store arealer med fruktbar jord er blitt forvandlet til bombekratere, elver og vannforekomster er blitt forurenset, skoger og jordbruksavlinger ødelagt og visse biologiske arter står i fare for å bli fullstendig utryddet. Disse rystende redselsgjerninger som den amerikanske imperial-ismen har gjort seg skyldig i, må uvilkårlig vekke den sterkeste forbitrelse blant folk over hele verden og blant dem som arbeider med miljøvern.

I den siste tida har den amerikanske imperialismen, trass i den motstand og fordømmelse den blir mott med fra folkeopinionen i og utenfor sitt eget land, brautende gitt seg inn på et nytt militæreventyr og har minelagt havnene i Den demokratiske republikk Vietnam og sendt ut store sjø- og luftstridskrefter, som har foretatt en vanvittig bombing og beskytning av og angrep mot jordbruksområder, byer, fabrikker og forbindelseslinjer. Og spesielt i denne tida, da regntida har satt inn, har den gått så langt som til å bombe Den røde elvs diker i et forsøk på å få i stand en kunstig flomkatastrofe. Dette er en provokasjon mot det vietnamesiske folk og også en provokasjon mot verdens folk.

Folkerepublikken Kinas delegasjon anser at denne konferansen ikke kan stille seg likegyldig til slike redselsgjerninger. Vi må på det sterkeste fordømme De forente stater for de vanvittige bombingene og bombardementene, bruken av kjemiske våpen, blodbadet på folk, tilintetgjøring av menneskeliv, utrydding av planter og dyr og forurensning av omgivelsene. Den amerikanske regjeringen må øyeblikkelig opphøre med sin aggresjon mot og intervensjon i Vietnam, den må betingelsesløst trekke alle amerikanske aggresjonsstyrker og vasalltropper tilbake, gjøre slutt på «vietnamiserings»-programmet, stanse nedslaktingen av det vietnamesiske folk og ødeleggelsen av det vietnamesiske folks levende omgivelser og opphøre med sin støtte til Nguyen Van Thieus marionetteklikk.

I sin kamp om verdensherredømmet har supermaktene drevet med vanvittig opprustning og krigsforberedelser, krenket andre lands suverenitet, lagt andre lands økonomi under sin kontroll og opprettet militærbaser overalt i andre land. Deres fly med last av kjernefysiske bomber trenger egenmektig inn i andre lands luftrom, og deres undervannsbåter med kjernefysiske rakettvåpen navigerer i andre lands territorfarvann. På sin jakt etter superprofitter utplyndrer og utbytter imperialismen, kolonial-ismen og nykolonialismen og deres monopolkapital-grupper uten hensyntaken til folkets liv eller død, andre lands folk, ode/egger deres naturforekomster, poser etter eget forgodtbefinnende ut skadelige stoffer og forurenser og forgifter naturen både i sitt eget og andre land. De nøler ikke med å bruke kjempesummer på opprustning hvert eneste år, men er uvillige til å avsette selv de minste beløp til miljøvern og miljøforbedring i sine egne land eller til å yte erstatning for de tap som andre suverene stater utsettes for på grunn av den forurensning og de ødeleggelser de forårsaker. Disse forbrytelsene som imperialistene, kolonialistene og nykolonialistene og deres monopolgrupper gjør seg skyldige i, har vakt stigende misnøye og mot-stand i verdens folk. Vi støtter aktivt hele den rettferdige kamp som verdens folk fører mot supermaktenes utplyndrings-, aggresjons- og krigspolitikk og vi støtter deres rettferdige kamp mot forurensning.

Mange land i Asia, Afrika og Latin-Amerika ønsker nå å utvikle sin nasjonaløkonomi og bygge opp en moderne industri. Dette er et viktig ledd i deres bestrebelser for å frigjøre seg fra imperialismens, kolonialismens og nykolonialismens kontroll og bli uavhengige, sterke og velstående. Kinas regjering og folk understøtter sterkt dette rettferdige krav. I sine langvarige revolusjonære kampers praksis er det kinesiske folk blitt sterkt klar over at folket bare da kan få bedre levevilkår og landet bare da kan bli et rikt og sterkt dersom det bygges opp en uavhengig nasjonalindustri. Etter hvert som industrien bygges opp, vil dette selvsagt også få innflytelse på omgivelsene. Dette problemet kan imidlertid loses i takt med den samfunnsmessige utviklingen og den moderne vitenskapens og teknologiens framsteg. Vi må ikke slutte med å spise av frykt for å bli kvalt, og vi må ikke avstå fra å bygge opp vår industri av frykt for at våre omgivelser skal bli forurenset og ødelagt.

Som følge av imperialismens og dens lakeiers langvarige undertrykking og utplyndring sto jordbruksområdene i det gamle Kina på fallittens rand, industrien var umåtelig tilbakeliggende og Kina hadde nesten ingen egen tungindustri. Det kinesiske folk sank den gang ned i den største fattigdom, millioner kjempet på randen av sult og død, miljøvern eller miljøforbedring var det ikke tale om, og deres helsetilstand og sanitære forhold ble verre og verre for hver dag.

Under det kinesiske kommunepartiets og Formann Mao Tsetungs glimrende ledelse førte det kinesiske folk langvarige og heltemodige kamper og styrtet til slutt imperialismens, føydalismens og byråkratkapitalismens herredømme og grunnla Folkerepublikken Kina, folket overtok og ble herrer i sitt eget land. I de over tjue åra som er gått siden Folkerepublikken Kina ble grunnlagt har folket vårt gjennomgått en storstilt sosialistiskøkonomisk oppbygging i samsvar med prinsippene for uavhengighet og selvhjulpenhet og på dette vis forvandlet det utarmede og tilbakeliggende Kina til et sosialistisk land, som er på vei fram til velstand. Vårt lands industri og landbruk er i sterk utvikling, og framstillingen av de viktigste industri- og landbruksprodukter har økt betydelig sammenliknet med tida for frigjøringa. Etter hvert som produksjonen utvikles, har folket vårt fått en langt høyere levestandard enn det hadde for frigjøringa, og med hensyn til helsetilstand og sanitære forhold er det gjort bemerkelsesverdige framsteg. Vår regjering har nå planmessig vis gått i gang med å forhindre og gjøre slutt på at industrien forurenser naturen med spillgass, spillvæsker og spillmaterialer. Dette skjer i samsvar med prinsippene for allsidig planlegging, rasjonell fordeling, mangesidig utnytting, slik at skadelige ting forvandles til noe nyttig, og ved at vi setter vår lit til massene, til at enhver gjør sitt i arbeidet med naturvern til beste for folket. Vi har i mange år gjennomført patriotiske massekampanjer for bedre hygiene og for skogplanting, kampanjer med sikte på å forbedre jorda, forhindre jorderosjon og aktivt forvandle de gamle byene og på planmessig vis bygge nye industri- og gruvesentra osv. for på denne måte å bevare og forbedre menneskenes omgivelser. Kjensgjerningene har vist at så sant folket er herrer i sitt eget land og regjeringen i ett og alt tjener folket og ivaretar dets interesser, vil utviklingen av industrien være til beste for folket og de problemer som oppstår som følge av industriens utvikling vil kunne løses.

Vi vil her gjerne komme ganske kort inn på forholdet mellom befolkningstilvekst og miljøvern. Det er vår oppfatning at av alle ting i verden er mennesket det dyrebareste. Massene er i besittelse av en grenseløs skaperkraft. Det er folk som må utvikle den samfunnsmessige produksjon og skape samfunnets rikdommer, og det er også folk som må forbedre menneskenes omgivelser. Menneskehetens historie har bevist at takten i utviklingen av produksjonen, vitenskapen og teknologien alltid langt overstiger takten i befolkningstilveksten. Mennesket har uuttømmelige muligheter til å utnytte og tilgodegjøre seg naturforekomstene. Og etter hvert som vitenskapen og teknologien gjør framsteg, vil menneskets utnytting av naturforekomstene dessuten stadig øke i dybde og omfang. Menneskeheten vil skape stadig større rikdommer for å kunne dekke de nødvendige behovene for å kunne livberge seg og utvikles. Menneskets evne til å forandre sine omgivelser vil også hele tida vokse i takt med samfunnets utvikling og vitenskapens og teknologiens framsteg. Dette er Kina et godt eksempel på. Befolkningstilvekstraten i landet vårt har vært forholdsvis høy. I1949 var folketallet i landet vårt over 500 millioner, i 1970 hadde det økt til over 700 millioner. Men fordi vi hadde jagd ut de imperialistiske utplyndrerne og gjort ende på utbyttingssystemet, er folkets levestandard ikke blitt senket, men er blitt gradvis høyere, trass i den forholdsvis raske befolkningstilveksten. Landet er ikke blitt fattigere, men litt etter litt blitt rikt og folkets levende omgivelser er ikke blitt verre, men litt etter litt bedre. Dette betyr selvsagt ikke på noen måte at vi er for en ukontrollert befolkningstilvekst. Vår regjering har hele tida oppfordret til familieplanlegging, og propagandaen, opplysningsvirksomheten og de andre tiltakene på dette området gjennom åra har begynt å gjøre virkning. Det er fullstendig ubegrunnet å tro at befolkningstilvekst i seg selv vil resultere i forurensning og ødeleggelse av naturen og føre til fattigdom og tilbakeliggenhet.

Herr president og medrepresentanter.

Den stilling vi inntar til spørsmålet om miljøvern og miljøforbedring er følgende: Vi støtter utviklingslandene i deres arbeid for å bygge opp sin nasjonaløkonomi i samsvar med uavhengighetsprinsippet, utnytte sinenaturforekomster i samsvar med sine egne behov og gradvis forbedre sitt folks velferd. Hvert land har rett til å bestemme over sine egne omgivelsers standard og til å føre sin egen politikk i samsvar med forholdene i landet, og intet land overhodet må undergrave utviklingslandenes interesser under påskudd av miljøvern. All internasjonal politikk og alle tiltak med sikte på miljøforbedring må respektere alle lands suverenitet og økonomiske interesser og være i overensstemmelse med utviklingslandenes umiddelbare og langsiktige interesser. Vi er faste motstandere av den imperialistiske utplyndrings-, aggresjons- og krigspolitikk. Vi er faste motstandere av at supermaktene skaffer seg kontrollen over andre land og utplyndrer dem under påskudd av å arbeide for miljøforbedring. Land som utsettes for slikt har rett til å kreve sanksjoner mot og erstatning av land som gjør seg skyldig i slikt, som krenker deres suverenitet, ødelegger deres naturforekomster og forurenser og forgifter deres natur. Det må treffes energiske åtgjerder for å sette en stopper for at skadelige stoffer dumpes i åpent hav, kystlandenes farvann forurenses, rikdommene i deres farvann ødelegges og deres sjøfart og trygghet trues.

Den internasjonale situasjon utvikler seg fortsatt til fordel for verdens folk og ikke til fordel for imperialisme og reaksjon. Det er blitt en uimotståelig historisk tendens at land ønsker uavhengighet, nasjoner ønsker frigjøring og folket vil gjøre revolusjon. Verden vil ganske sikkert gå mot framsteg og lyse tider. Menneskeheten gjør stadige framsteg, og naturen blir ustanselig forandret. Ingenting blir noensinne stående stille på samme nivå. Derfor må mennesket til stadighet sammenfatte sine erfaringer og fortsette med å oppdage, oppfinne, skape og gjøre framsteg. Alle ideer som innebærer stagnasjon, pessimisme og sløvhet er feilaktige. Det er ingen grunn til å se pessimistisk på spørsmålet om menneskenes omgivelser. Vi er forvisset om at i takt med samfunnsutviklinga og vitenskapens og teknologiens framsteg og forutsatt at landenes regjeringer virkelig tar folkets interesser, de kommende generasjoners interesser, setter sin lit til massene og bringer deres rolle til full utfoldelse, da vil de utnytte og tilgodegjøre seg naturforekomstene i enda større utstrekning og vil være fullt ut i stand til å lose problemet med miljøforurensning og skape bedre arbeids- og levevilkår for det arbeidende folk og vakrere omgivelser for menneskeheten.

Herr president og medrepresentanter.

Vi anser det nødvendig at vi her sier noen få ord om supermaktenes kjernefysiske monopol, kjernefysiske trusler og kjernefysiske utpressing. I sin kamp om hegemoniet driver supermaktene på med en kraftig utvikling av sine kjernefysiske våpen og forsterker sin kjernefysiske opprustning. Ikke bare har de fremstilt og lagret store mengder kjernefysiske våpen i sine egne land, men de har også opprettet kjernefysiske baser på andre lands områder og utgjør dermed en sterk trussel mot menneskenes omgivelser og sikkerheten for verdens folk. Med sikte på å trygge verdensfreden, trygge menneskehetens sikkerhet og omgivelser må det føres en besluttsom kamp mot supermaktenes kjernefysiske monopol, kjernefysiske trusler og kjernefysiske utpressing.

Kina utvikler kjernefysiske våpen utelukkende med det formål for øye å bryte det kjernefysiske monopol og avskaffe kjernefysiske våpen og kjernefysisk krig for godt. Kinas kjernefysiske våpen er ennå under eksperimentfasen. Den kinesiske regjering har gått konsekvent inn for totalforbud mot og hel og full tilintetgjøring av kjernefysiske våpen og har foreslått at det innkalles en toppkonferanse med deltakelse av alle land i verden, for å drøfte dette spørsmål og som det første steg på veien nå fram til en avtale at kjernefysiske våpen aldri og ikke under noen omstendigheter må tas i bruk.

Vår regjering har ved mange anledninger erklært at Kina aldri og ikke under noen omstendighet vil være den første til å bruke kjernefysiske våpen. Imidlertid har supermaktene, som er i besittelse av store mengder kjernefysiske våpen, fram til denne dag nektet å forplikte seg til ikke å være den første til å bruke kjernefysiske våpen. Alle land og folk i verden som ønsker fred og forsvarer rettferdigheten, kan ikke unnlate å uttrykke sin sterkeste forbitrelse over dette.

Enkelte land i verden er i dag bekymret på grunn av den kjernefysiske forurensningen. En slik stemning er forståelig, men vi hevder at den grunnleggende årsaken til at menneskehetens eksistens og omgivelser trues av kjernefysisk krig må fjernes. Det er beklagelig at det nå finnes visse folksom overser at supermaktene har framstilt og lagret store mengder kjernefysiske våpen og truer de små og mellomstore land. De overser at den amerikanske regjering fører en barbarisk krig i Vietnam, Kambodsja og Laos, foranstalter blodbad på befolkningen og forgifter naturen der. De later tvert i mot som om de er nøytrale og bekjemper alle kjernefysiske prøver uten unntak. Og dette kan den kinesiske delegasjon ikke godta.

Etter at denne konferansen ble åpnet, har representanter fra mange land gitt uttrykk for meget gode synspunkter i spørsmålet om miljøvern og miljøforbedring. Mange land har også lagt fram positive forslag og tanker til miljøverndeklarasjon. Etter vår mening er miljødeklarasjonen et programskrift for denne konferansen. Den må derfor diskuteres grundig og alle land som er representert på konferansen må spørres til råds om den. Plenumsmøtet har nå vedtatt å nedsette en spesiell arbeidsgruppe til å diskutere endringsforslagene til deklarasjonen. Vi ønsker å gjøre alt vi kan, sammen med representantene for forskjellige deltakerland, for at deklarasjonen fullt ut gir uttrykk for deltakerlandenes og i særdeleshet til utviklingslandenes standpunkter og ønsker.

Kina er framleis et utviklingsland, og vår vitenskap og teknologi står ennå ikke på et høyt nivå. Vi mangler framleis erfaring i miljøvern og miljøforbedring og vil måtte gjøre større anstrengelser. Vi ønsker å lære av alle de gode erfaringene som andre land har høstet i spørsmålet om miljøvern og miljøforbedring. Vi ønsker denne konferansen hell og framgang.

Det var alt jeg hadde å si. Takk.