Hjelpepleiere og helsefagarbeidere trengs i sykehusene

Av Gerd Kristiansen

Nr 1 2009

Hjelpepleiere og helsefagarbeidere er på vei ut av sykehusene. Dette er en utvikling som gir grunn til bekymring for pasientene.

 

 

Gerd Kristiansen er 1. nestleder i Fagforbundet.

 


 

 

I følge Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten( 1) har det i perioden 2002–07 blitt 16 prosent færre hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Til sammenligning har det blitt 20 prosent flere leger og 13 prosent flere sykepleiere.

 

Sammenlignet med andre land i Norden, ligger Norge på topp hva angår lege- og sykepleierårsverk, men nederst hva angår hjelpepleiere/barnepleiere. Også i Norge er det store forskjeller fra sykehus til sykehus på antall årsverk for hjelpepleiere/helsefagarbeidere i forhold til andre yrkesgrupper. Det er vanskelig å finne medisinske årsaker til ulikhetene. Mye handler om tradisjoner og holdninger.

 

Mens en på sykehus i andre land gir hjelpepleierne flere oppgaver for frigjøre oppgaver for sykepleierne, som igjen frigjør arbeidsoppgaver for leger, er holdningene i Norge stikk motsatt.

 

Sykehusene må møte høyere effektivitets- og kvalitetskrav, og yrkesgruppene blir mer spesialiserte. Mer effektivitet betyr mindre tid på å behandle hver pasient. Men det betyr også mindre tid til å snakke med, ta vare på, informere og gjøre pasientene trygge. Vi må ikke glemme, selv om behandlingformene blir mer avanserte og tekniske, at det fortsatt er mennesker som behandles. Mer spesialisering og større effektivitet gjør ikke pasientenes behov for omsorg mindre. Er det ikke både fornuftig og naturlig å la spesialistene på pleie- og omsorg utføre pleie- og omsorgsoppgaver?

 

Derfor trengs det flere hjelpepleiere, barnepleiere, helsesekretærer, og helsefagsarbeidere i norske sykehus; ikke færre. Fravær av disse yrkesgruppene betyr økt press på leger og sykepleiere, og øker faren for et dårligere tilbud til pasientene. Vi har sett den samme utviklingen i England. For å bøte på problemene som oppstår, har løsningen der vært å fylle på med ufaglært personell. Det betyr billigere arbeidskraft, men er en dårligere løsning for pasientene. Framfor å tømme sykehusene for kompetanse vil Fagforbundet ha et helsevesen som får tilført kompetanse i alle ledd.

 

Rekrutteringene til helseyrkene blir en stor nasjonal utfordring i årene fremover. Sykehusene er viktige lære- og jobbarenaer. I dag er det for få læreplasser i sykehusene.

 

I oppdragsdokumentet for 2008 fra statsråden til helseregionene kreves det at det skal opprettes lærlingeplasser for helsefagarbeiderne på alle sykehus. For å få dette til, må det finnes et læringsmiljø, og utsikter til jobb når de er ferdige i læretida. Det blir vanskelig om hjelpepleierne og helsefagarbeiderne i praksis ikke eksisterer på sykehusene.

 

I en fremtidig situasjon med mangel på helsepersonell er det i enda større grad enn i dag av avgjørende betydning å bruke de ulike personellgruppene til det de er utdannet til.

 

Sykehusene må utnytte den samlede kompetansen, slik at rett person er på rett plass. Ordtaket om at «ethvert kjede ikke er sterkere enn det svakeste leddet», gjelder også i denne sammenheng.

 

Derfor trenger vi de ulike personellgruppene i et samspill: leger, sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, sammen med øvrig personell som renholdere, portører og kjøkkenansatte.

 
Note:
 

1. http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20INFO/BUS%20rapport%202008.pdf