Arkiv for Nr 2 1972

Ingen kategorier

Innholdsfortegnelse nr 2/1972

Nr 2 1972

Artiklene er lagt ut uten illustrasjoner. De kan du finne i pdf-utgava her: http://www.akp.no/ml-historie/pdf/rode_fane/1972/index.html Innholdsfortegnelse: Tema: Frigjøring av kvinnene Ansvarlige for seksjonen om kvinnenes frigjøring: Gro Hagemann og Kitty Strand. Om kvinnespørsmålet s. 4 Kvinnens materielle kår i Norge s. 7 Monopolkapitalen truer FAMILIEN s. 17 Kvinner kan kjempe! Noen trekk fra den norske kvinnebevegelsens […]

Les resten av artikkelen

Tema: Frigjøring av kvinnene!

Nr 2 1972

«… så lenge det ikke fins noen virkelig samfunnsmessig frihet for kvinnen i et land, fins det heller ingen virkelig frihet i landet.» Enver Hoxha OM KVINNESPØRSMÅLET 1. Arbeiderkvinnenes interesser må være grunnlaget for frigjøringskampen! Undertrykkelsen av kvinnene i Norge går på tvers av klassene. Det betyr ikke at kvinneundertrykkelsen er «klasseløs». For det første […]

Les resten av artikkelen

Kvinnens materielle kår i Norge

Nr 2 1972

I et klassesamfunn som vårt er kvinnene i den undertrykte klassen dobbelt undertrykt, som klasse og som kjønn. Hensikten med denne artikkelen er å bidra til å gi et bilde av hvilket omfang den doble undertrykking har, hvilke grupper som er hardest rammet av den, og hvem som utøver, opprettholder og tjener på den. For […]

Les resten av artikkelen

Monopolkapitalen truer familien

Nr 2 1972

Ingen analyse av kvinnens stilling under monopolkapitalismen kan bli fullstendig uten en analyse av hennes stilling i familien. For innafor familien har kvinnene tradisjonelt blitt undertrykt både økonomisk og sosialt, politisk og seksuelt. Hensikten med denne artikkelen er å vise hvorfor familien kan virke som et slikt redskap, og samtidig vise at det ikke er […]

Les resten av artikkelen

Kvinner kan kjempe! noen trekk fra den norske kvinnebevegelsens historie

Nr 2 1972

Denne artikkelen er et forsøk på å trekke fram og analysere endel trekk ved kvinnekampens historie. Det er ikke ment a være noen fullstendig framstilling, antakelig er det viktige ting som ikke er kommet med, og som må trekkes fram i lyset i seinere artikler. Målsettingen for artikkelen er for det første å foreta en […]

Les resten av artikkelen

Tema: Kvinnens frigjøring under sosialismen

Nr 2 1972

Den sosialistiske revolusjonen skaper en økonomisk, sosial og politisk basis for frigjøringa av kvinnene fra undertrykkelse og husslaveri. Men historia viser også at revolusjonen bare legger grunnlaget for en fullstendig frigjøring. Fortsatt vil det i mange år finnes sosiale og økonomiske ulikheter som må ryddes av veien skritt for skritt. Og ikke minst vil det […]

Les resten av artikkelen

Frigjøring av kvinnene

Nr 2 1972

Jeg har vokst opp i det nye samfunnet. Min landsby – Tungliu–shanku i Linhsi-området, Hopei-provinsen – ble frigjort i 1945 da jeg var 5 år gammel. Vi jenter begynte, da – i likhet med guttene – på skolen. Etter at jeg fullførte folkeskolen, jobbet jeg i landbruket og sluttet meg til revolusjonært arbeid. Jeg delte […]

Les resten av artikkelen

Bevegelsen forfullføre frigjøringa av kvinnene

Nr 2 1972

FRA HISTORIA TIL ARBEIDETS PARTI I ALBANIA (APA)BEVEGELSEN FOR Å FULLFØRE FRIGJØRINGA AV KVINNENE Vi gjengir nedenfor et utdrag fra APAs historie med denne tittelen. Det albanske folkets erfaringer i kampen mot kvinneundertrykking har hatt enorme resultater sett på bakgrunn av at landet for 30 år siden var et tilbakeliggende land hvor muhammedanske og middelalderske […]

Les resten av artikkelen

«Sullerot–rapporten»

Nr 2 1972

«Ambassaden har gjerne villet gjøre oppmerksom på saken, da det jo kan tenkes at den vil bli reist i den norske debatt.» «Saken» er kvinnesak. Og ambassaden er den norske i København, som i et brev til Utenriksdepartementet har varslet Bratteli-regjeringa på storm fra norske kvinner, hvis innholdet i Sullerot-rapporten blir kjent. Bakgrunnen for dette […]

Les resten av artikkelen

Noen teser om klasseforholda og klassekampen i Hordaland

Nr 2 1972

FRAM FOREN MARXISTISK KLASSEANALYSEAV DET NORSKE SAMFUNNET I arbeidet med å skape et kommunistisk parti i Norge har vi slått fast at vi blant annet vil arbeide med en klasseanalyse av det norske samfunnet. Vi ønsker å komme fram til et så nøyaktig svar som mulig på spørsmålet: Hvem er våre venner og hvem er […]

Les resten av artikkelen

Til spørsmålet om landbruksmonopolet

Nr 2 1972

Redaksjonen har mottatt et brev fra en leser som kommenterer et par av tesene til klasseanalysen i nr. 1. Han nevner et par viktige områder for en videre undersøkelse, som skogbruket, sparebankene osv. Han kommer også med et par tilleggsopplysninger og en kritikk av ensidighet ved ett punkt i analysen. Vi bringer dette som utdrag. […]

Les resten av artikkelen

Anarkismens fallitt i spørsmålet om eiendommen

Nr 2 1972

I Røde Fane nr. 1 sto det en interessant artikkel som var en punktvis skisse av klassene i Norge. Det blir der framsatt en påstand, som jeg mener er riktig, men som kanskje for mange henger litt i løse lufta. Jeg tenker på siste del av 2.16 hvor det står at «Anarkismen duger ikke på […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Enhet og massemobilisering er EEC-motstandens magiske våpen

Nr 2 1972

Punkter om det sosiale og politiske grunnlaget for de høyreorienterte EEC-motstandernes angrep på venstresida i enhetsfronten, og hvordan det skal møtes. 1. Fiendens taktikk Høyres uttrykte politikk er å sette de ulike politiske gruppene i EEC-motstanden opp mot hverandre og kriminalisere enhver form for massemobilisering. Dette gjør de fordi, dersom det lykkes vil de langt […]

Les resten av artikkelen

Friedrich Engels: Kapitalen og naturen

Nr 2 1972

Utdrag fra Engels: Arbeidets rolle i overgangen fra ape til menneske. Alle hittil eksisterende produksjonsformer har utelukkende tatt sikte på å oppnå de mest umiddelbare og direkte nyttige resultatene av arbeidet. De videre konsekvensene, som først viser seg seinere og begynner å virke gjennom gradvis gjentakelse og akkumulering, har vært totalt neglisjert. Det opprinnelige felleseie […]

Les resten av artikkelen

Karl Marx: Storindustri og jordbruk

1972 Nr 2 1972

Utdrag fra Marx: Kapitalen, første bok. På landsbygda virker storindustrien mest revolusjonerende på det viset at den eliminerer det gamle samfunnets bolverk, «bonden», og erstatter ham med lønnsarbeideren. Dermed oppstår de samme motsetninger og de samme sosiale behov for omdanning på landet som i byene. Bevisst teknisk utnytting av vitenskapen trer i stedet for gamle […]

Les resten av artikkelen