Ingen friskmelding

Av Ronald Bye, Finn Sjue

Nr 3 2008

Vi har lite å beklage oss over i anmeldelsen i Rødt! nr.2– 2008 av boka vår Overvåket. Den vitner om grundig lesning og seriøse refleksjoner.

Men noe tillater vi oss å gripe fatt i.

Rolv Rynning Hanssen innleder anmeldelsen med noe han karakteriserer som en oppsiktvekkende friskmelding av de hemmelige tjenestene fra vår side.
Litt spøkefullt sagt, men med et solid innslag av alvor; det vil vi ikke ha sittende på oss. Slik vi ordlegger oss i boka gir vi tjenestene overhodet ingen carte blanche friskmelding. Derimot peker vi på en del sider ved tjenestene slik vi tror de fungerer i dag – med bakgrunn i den kritikken som Lundrapporten la fram for 12 år siden. Denne bakgrunnen mener vi å ha såpass stor innsikt i – både når det gjelder kulturer i hemmelige tjenester og de menneskelige faktorene som gjør seg gjeldende – at vi ikke utsteder evigvarende friskmeldinger. Vi peker på noen positive faktorer som vi mener eksisterer i tjenestene i dag, ikke minst på grunn av den skarpe kritikken som Lund-kommisjonen la fram. Samtidig oppfordrer vi til at det opprettholdes et evigvarende granskende blikk på disse tjenestene for å hindre «tilbakefall» til de «gode gamle dager» . De hemmelige tjenestene må vite, og leve med, at de kontinuerlig har kritiske øyne hvilende på seg – i demokratiets navn.

Når det gjelder Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) har vi all grunn til å mene at det utøver en bedre kontroll enn alle andre kontrollorganer som har eksistert tidligere. Men vi har ikke uttrykt oss slik at det på noen måte kan tolkes som om vi mener at kontrollen er god nok, langt derifra. Vi skriver også at den tjenesten som ikke vil la seg kontrollere, er det umulig å kontrollere – og gir mange argumenter for at det er nettopp slik. Derfor foreslår vi blant annet at Stortinget reorganiserer og styrker EOSutvalget med blant annet flere medlemmer og eksperter med innsikt i avansert overvåkningsteknologi. Vi tror det trengs, uten at vi av den grunn innbiller oss at kontrollen blir god nok.

Men i alle fall: Takk for anmeldelsen.

Ronald Bye

Finn Sjue